Toto sú najúspešnejšie reklamy na slovenskom YouTube. Kraľuje ZSSK a Absolut

Mária Ambrozová / 6. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Re­klamy. Sú otravné, dlhé a často na ne na­dá­vaš, no na­priek tomu hýbu sve­tom
  • Veď len re­kordná cena viac ako 4 mi­li­óny eur za 30 se­kúnd na ne­deľ­nom Su­per Bo­wle ho­vorí za všetko
  • Vďaka You­Tube Ads Le­a­der­bo­ard 2018 po­známe tie na­jús­peš­nej­šie re­klamy zo slo­ven­skej pro­duk­cie za po­sledný rok
zdroj: YouTube
  • Re­klamy. Sú otravné, dlhé a často na ne na­dá­vaš, no na­priek tomu hýbu sve­tom
  • Veď len re­kordná cena viac ako 4 mi­li­óny eur za 30 se­kúnd na ne­deľ­nom Su­per Bo­wle ho­vorí za všetko
  • Vďaka You­Tube Ads Le­a­der­bo­ard 2018 po­známe tie na­jús­peš­nej­šie re­klamy zo slo­ven­skej pro­duk­cie za po­sledný rok

Ideme vla­kom – ZSSK

Možno nie až tak prek­va­pi­vým ví­ťa­zom reb­ríčka je kam­paň Že­lez­nič­nej spo­loč­nosti Slo­ven­sko, ktorá na­mie­šala mix hudby, zá­bavy aj zná­mych tvárí. Di­vá­kov si pod­ma­nila sklad­bou od sku­piny S hud­bou ves­mír­nou, ktorú spre­vá­dzalo vi­deo za­chy­tá­va­júce vtipné si­tu­ácie po­čas cesty vla­kom. Úspešná kam­paň je vý­sled­kom práce re­klam­nej agen­túry Jandl.

Slo­ven­ské ma­mičky pekné dcéry máte – Ab­so­lut

Druhá priečka patrí od­váž­nej kam­pani na Ab­so­lut Vodku „Slo­ven­ské ma­mičky, pekné dcéry máte“, ktorá pri svo­jom spus­tení rozp­rú­dila mnohé váš­nivé dis­ku­sie. Vi­deo spot kom­bi­nuje dy­na­mickú hudbu s gra­du­jú­cim de­jom až do prek­va­pi­vého zá­veru, za kto­rého kre­a­tí­vou stojí re­klamná agen­túra Triad. Vý­sledky kam­pane náj­deš TU.

Ne­ča­kajte na zá­zraky – Zľa­vaDňa

Ví­ťaznú tro­j­icu re­klam­ných spo­tov na You­Tube uzat­vára vtipná via­nočná re­klama od Zľa­vaDňa od kre­a­tívy in-house.

Oreo vá­noce s Koki a Beth Sal – Oreo

Na štvr­tom mieste sa umiest­nila re­klama, ktorá opäť vy­užíva známe tváre, ten­to­krát in­flu­en­cerky Beth a Koki, ktoré uká­zali svoje triky na via­nočné (ne)pe­če­nie. Za Oreo re­kla­mou stojí The­Hive.

Zá­zrační ľu­dia ro­bia krajší svet – Lidl

Na pia­tom mieste kra­ľuje ne­mecký Lidl a jeho roz­to­milá re­klama o dô­le­ži­tých máľ­ni­koch, ktoré sa ob­chod­nej sieti po­da­rili do­siah­nuť. Pre túto spo­loč­nosť kre­a­tívne tému spra­co­val in-house.

Ma­y­bel­line Make-up in the City – Ma­y­bel­line

Ma­y­be­line tak­tiež sta­vil na známu tvár a pri pro­pa­go­vaní svo­jich pro­duk­tov už ne­jaký ten čas vy­užíva českú hviezdu Mo­niku Ba­gá­rovú. Zau­jala sil­ves­trov­ská re­klama s ná­dy­chom štýlu 20. ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia a v reb­ríčku sa ob­ja­vila aj re­klama na make-up po­sle­piačky. Táto práca je z dielne Mc­Cann Pra­gue.

Pe­na­kula – Ko­fola

Ver­ných fa­nú­ši­kov má aj značka ná­po­jov Ko­fola, ktorá bo­do­vala so svo­jimi hra­vými let­nými re­kla­mami o pe­no­žrú­toch Pe­na­ku­lovi a Pe­no­kopke, ktorí vy­zý­vali na stia­hnu­tie ap­li­ká­cie. Po­chá­dza od kre­a­tív­nej agen­túry WMC/Grey.

Chcete sa po­ze­rať na top­mo­delky vo va­šej pred­sieni – O2

A aj po­sledný z TOP 10  za­ra­dil do svo­jich re­klám známe tváre. Na­prí­klad top­mo­delku An­dreu Ve­re­šovú. Re­klama je z dielne Triad.

Vy­hod­no­te­nie na­jús­peš­nej­ších re­klam­ných kam­paní na slo­ven­skom You­Tube pre­bieha v sú­lade s glo­bál­nymi kri­té­riami You­Tube Ads Le­a­der­bo­ard. Fi­nálne po­ra­die je zo­sta­vené na zá­klade al­go­ritmu, ktorý zo­hľad­ňuje po­čet vi­dení, mieru or­ga­nic­kého zhliad­nu­tia vi­dea voči všet­kým zhliad­nu­tiam, mieru in­te­rak­cie (palce či zdie­ľa­nie), čas strá­vený sle­do­va­ním vi­dea a pod.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)