S tou­to 3D tla­čiar­ňou si môžeš vytla­čiť oble­če­nie pod­ľa vlast­ných pred­stáv

Timotej Vančo / 4. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: kniterate.com

Máš nápad na novú mód­nu vychy­táv­ku, ale nemáš ju ako vytvo­riť? Špa­niel­sky dizaj­nér pri­chá­dza z ino­va­tív­nym rie­še­ním v podo­be stro­ja, kto­rý ti uši­je aké­koľ­vek oble­če­nie.

Zná­my špa­niel­sky dizaj­nér Gerard Rubio je späť na scé­ne a pri­ná­ša revo­luč­nú novin­ku. Pomo­cou jeho super vyná­le­zu – Kni­te­ra­te, si doká­žeš vytvo­riť oble­če­nie pod­ľa vlast­ných pred­stáv. Ten­to stroj, kto­rý bol inšpi­ro­va­ný hlav­ne 3D tla­čou, pra­cu­je na veľ­mi jed­no­du­chom soft­vé­re pre bež­né­ho uží­va­te­ľa. Ten umož­ňu­je edi­to­va­nie a vytvá­ra­nie vlast­ných tém a návrhov. Svo­je nové nápa­dy si tak­tiež doká­žeš do soft­vé­ra nahrať jed­no­du­chým uplo­adom obráz­ku.

foto: kniterate.com

Špa­niel­sky dizaj­nér bol inšpi­ro­va­ný bež­ný­mi šijú­ci­mi maši­na­mi s mož­nos­ťou tvor­by oble­če­nia pre všet­kých ľudí s rôz­ny­mi veľ­kos­ťa­mi, potre­ba­mi a sna­mi tvo­riť vlast­né oble­če­nie. Ino­va­tív­ny pro­dukt je zame­ra­ný aj na tých, kto­rí síce nemu­sia tvo­riť nové oble­če­nie pre seba, ale môžu tvo­riť na zákaz­ku. Je to teda nová mož­nosť, ako si pri­vy­ro­biť a svo­jím spô­so­bom aj pod­ni­kať ale­bo tvo­riť oble­če­nie pre mód­nu znač­ku. Pomo­cou Kni­te­ra­te tak­tiež šet­ríš mate­riál, lebo oble­če­nie, kto­ré vytvá­raš je robe­né s pres­ný­mi roz­mer­mi pre teba ale­bo zákaz­ní­ka.

foto: kniterate.com

Vo svo­jom jad­re je Kni­te­ra­te v pod­sta­te moder­ný stroj na šitie. Je vyba­ve­ný stov­ka­mi počí­ta­čom ria­de­ných ihiel, kto­ré spo­lu vedia vytvo­riť jeden krás­ny, fareb­ný výtvor na nose­nie v akej­koľ­vek veľ­kos­ti. Pod­ľa dizaj­né­ra – Rubia, je soft­vér pre Kni­te­ra­te stá­le vo vývo­ji, ale pat­rí k hlav­ným cie­ľom spo­loč­nos­ti, kto­ré chcú okam­ži­te dokon­čiť. Tím prog­ra­má­to­rov tiež plá­nu­je uviesť aj webo­vú apli­ká­ciu, kde by si ľudia moh­li vytvá­rať vlast­né návrhy a násled­ne si ich doma ušiť.

foto: kniterate.com

Pre Kni­te­ra­te nedáv­no zača­la kam­paň na Kicks­tar­te­ri. Počas jed­nej hodi­ny pro­jekt dosia­hol svoj cieľ a to vyzbie­rať 100 000 dolá­rov.

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)