Trefné výroky na naj­pro­duk­tív­nej­šie dekády života

Dominika Kováčová / 13. júna 2016 / Tools a produktivita

Tieto citáty ťa povedú troma desať­ro­čiami a usmer­nia tvoj život jedi­neč­nou ces­tou úspe­chu a roz­voja tvo­jej osob­nosti. Ak si zve­davý čo ťa čaká, alebo kam ďalej sa máš posu­núť, tak si pre­čí­taj výroky tých naj­lep­ších reč­ní­kov, rad­cov a pod­ni­ka­te­ľov.

20 – 29 rokov

Oča­ká­vaš, že všetko bude vzru­šu­júce. Práve si vyle­tel z hniezda. Žiadni rodi­čia, žiadni uči­te­lia. Teraz je ten čas na napl­ne­nie tvo­jich snov, na hľa­da­nie práce, ktorá bude mať zmy­sel.

Čas sú peniaze, to je dôvod, prečo si každá pre­meš­kaná prí­le­ži­tosť berie svoju daň. Bola sku­točne vysoká škola na niečo dobrá, alebo si sa na nej pofľa­ko­val len preto, aby si si pre­dĺžil mla­dosť? Koľko tvo­jich pria­te­ľov uspelo, zalo­žilo firmu a znova zly­halo, aby sa mohli naučiť na svo­jich vlast­ných chy­bách, kým si ty behal po chod­bo­vi­ciah a let­ných bri­gá­dach?

Ako pove­dal Jack Ma, zakla­da­teľ a výkonný pred­seda spo­loč­nosti Ali­baba Group: „Ak nie si bohatý do 35 rokov, potom si pre­már­nil prí­le­ži­tosti tvo­jej mla­dosti. Mla­dosť ti dodá ener­giu a pred­sta­vi­vosť, z kto­rých máš ťažiť ambí­cie a úsi­lie.“ 

Možno budeš mať mla­dist­vého ducha najb­liž­ších nie­koľko rokov, prob­lém je v tom, že to nemô­žeš vedieť určite. Tvoja ener­gia a moti­vá­cia bude kaž­do­ročne kle­sať, tak využi ducha mla­dosti a pozi­tívnu pred­sta­vi­vosť na vybu­do­va­nie nie­čoho, na čo budeš v budúc­nosti hrdý a budeš to s hrdos­ťou spra­vo­vať.

0903_jack_ma_1433

foto: www.asianentrepreneur.org

30 – 39 rokov

V trid­siatke sa po ére kvan­tity a nahá­ňa­nia sa za kaž­dou prí­le­ži­tos­ťou zame­raj na kva­litu. Neza­bú­daj na to, čo pove­dal Jim Rohn: „Vše­obecné vzde­la­nie ti zabez­pečí živo­by­tie, seba­vzde­lá­va­nie ti pri­ne­sie bohat­stvo.“

To, že máš trid­sať nezna­mená, že sa už nemu­síš nič nové naučiť. Venuj sa osob­nému roz­voju, zdo­ko­na­ľuj svoje JA, nechaj sa moti­vo­vať naj­väč­šími men­tormi v oblasti osob­nost­ného rastu, inves­tuj do seba, a nav­štív ročne aspoň jeden semi­nár, ktorý svo­jou ori­gi­na­li­tou posilní tvoju jedi­neč­nosť a budeš sa po ňom cítiť ako osvie­tený.

Ak chceš byť úspešný, nájdi nie­koho, kto dosia­hol to čo chceš, kopí­ruj to, čo robí a tak dosiah­neš rov­naké výsledky.“, Tony Rob­bins

Jeden semi­nár ročne je ako hlboký nádych, ale tak ako ti jeden nádych neza­ručí, že už nebu­deš viac musieť dýchať, tak v tebe ani jeden semi­nár neza­chová čerstvý elán po celý rok. Vzde­lá­vaj sa, každý jeden deň, čítaj! „Úspešní ľudia majú plné kniž­nice. Zvy­šok má veľké tele­vízne obra­zovky “Jim Rohn

Stále sa však neboj ris­ko­vať, pre­tože šty­rid­siat­nici naj­viac ľutujú tie veci, ktoré neuro­bili, a nie tie ktoré uro­bili nesprávne.

tony-Robbins

foto: empowernet.com.au

40 – 49 rokov

Obklop sa správ­nymi ľuďmi a tvor rôz­no­rodé veci a skutky, ktoré majú pre hod­notu aj pre ostat­ných.

Využi všetky svoje vedo­mosti a schop­nosti a zdie­ľaj ich medzi ostat­nými. Teraz si na rade ty, aby si naučil dru­hých ako na to! Pomôž nie­komu nájsť zmy­sel života. Pre­tože : „Viesť je výzva byť niečo viac ako prie­mer.”

Ame­rický bás­nik Robert Frost pove­dal: „Nie som uči­teľ, ale budi­teľ.“ Men­to­ring je o pre­bú­dzaní schop­ností v dru­hých svo­jimi vlast­nými skú­se­nos­ťami. Pre­tože v kaž­dom z nás je niečo jedi­nečné a možno práve tvoj prí­beh nie­komu pomôže dosiah­nuť podobný úspech, a to ťa bude zaru­čene napĺňať.

Men­tori majú mož­nosť vidieť viac chýb, ako by sme si priali. Ale je to jediný spô­sob, akým poras­tieme.“ George Lucas.

Väč­šina ľudí však nemá ani len pred­stavu o tom, že sú obklo­pení obrou inten­zi­tou zdro­jov na zvlád­nu­tie jed­not­li­vých oblastí života, preto si tu ty, aby si ich poštu­chol tou správ­nou ces­tou.

boss-fight-free-high-quality-stock-images-photos-photography-man-mountain-macbook-pro

foto: bossfight.co

zdroj titul­nej foto­gra­fie: stocksnap.io

Pridať komentár (0)