Tren­dy v stra­vo­va­ní odsú­de­né na úspech

Veronika Horváthová / 22. septembra 2016 / Zaujímavosti

Pre­lo­mo­vé tren­dy, kto­ré k nám priš­li pred pár rok­mi, spô­so­bi­li viac ško­dy ako úžit­ku. Ako výbor­ný prí­klad poslú­žia tuky. Voľa­ke­dy smr­teľ­ný hriech, dnes si ich dáva­me aj do kávy. Ako by teda malo vyze­rať stra­vo­va­nie v dneš­nej dobe? Star­ti­tup pre teba vybral tie naj­viac fresh tren­dy, kto­ré sku­toč­ne pomô­žu tvoj­mu zdra­viu.

Učiť deti variť

Keď si raz člo­vek vytvo­rí návy­ky, býva veľ­mi ťaž­ké ich zme­niť. A jed­la sa to týka dvoj­ná­sob­ne. Veď pre­čo by si pre­mýš­ľal, čo uva­riť na veče­ru, keď sta­čí zdvi­hnúť tele­fón a objed­nať si piz­zu? S veľ­mi pozi­tív­nym tren­dom priš­li diev­ča­tá z Jemi­ne, kto­ré orga­ni­zu­jú kur­zy vare­nia pre deti aj dospe­lých, aby nám uká­za­li, že jesť sa dá dob­re a hlav­ne zdra­vo. Neho­vo­riac o tom, ako veľ­mi dôle­ži­té je učiť deti správ­nym stra­vo­va­cím návy­kom

pastedgraphic-1deti1

foto: jemine.sk

Hľa­dať a naku­po­vať domá­ce potra­vi­ny

To, že domá­ce potra­vi­ny sú dnes tren­dom, kto­rý sa neo­pla­tí igno­ro­vať, si uve­do­mu­jú aj veľ­ké food reťaz­ce. Naprí­klad v Bil­le sa roz­hod­li ísť ces­tou, pod­po­ry domá­cich far­má­rov. Ich kam­paň Slo­ven­ská far­ma, ti pri­ná­ša lokál­ne potra­vi­ny pria­mo do regá­lov. Nemu­síš sa už teda vyho­vá­rať, že domá­ce potra­vi­ny nevieš nikde nájsť, sta­čí ti zájsť do super­mar­ke­tu, čo máš opro­ti domu. Vďa­ka tomu máš šan­cu pod­po­riť pes­to­va­te­ľov žijú­cich len pár kilo­met­rov od teba. Sta­čí si namies­to expor­to­va­ných para­da­jok zobrať slo­ven­ské raj­či­ny.
ovocie

foto: archív Bil­la

Far­már­čiť upro­stred mes­ta

Trend, kto­rý sa pev­ne uchy­til, doslo­va vyrás­tol z nápa­du nad­šen­cov z Pra­hy, kto­rí sa roz­hod­li kaš­lať na to, že nema­jú v byte zele­ni­no­vú záh­ra­du. Vytvo­ri­li komu­nit­ný pro­jekt Pra­ze­le­ni­na kúsok od cen­tra Pra­hy. Môžeš tam jed­no­du­cho prí­sť, vypes­to­vať si svo­je ovo­cie a zele­ni­nu a nájsť si nových kamo­šov, keďže cie­ľom pro­jek­tu je tiež spá­jať ľudí z oko­lia. Nie­len­že sa teda dosta­neš k svo­jim vlast­ným domá­cim potra­vi­nám, ešte aj spoz­náš nových ľudí, s podob­ný­mi záuj­ma­mi. Ten­to trend sa už roz­ši­ru­je aj u nás na Slo­ven­sku. Tak­že ak si chceš vo voľ­nom čase vypes­to­vať svoj šalát, skús nav­ští­viť komu­nit­né záh­ra­dy v Bra­ti­sla­ve či Zvo­le­ne.

zelenina

foto: startitup.cz

Učiť deti pes­to­vať si vlast­né jed­lo

V dneš­nej dobe nie je veľa ľudí, kto­rí by mali vzťah k pes­to­va­niu zele­ni­ny ale­bo ovo­cia. Môže to byť zaprí­či­ne­né tým, že si k tomu v det­stve nevyt­vo­rí­me žiad­ne puto, je to pre nás len pro­ces náku­pu, nič viac. Prá­ve toto sa roz­hod­li zme­niť ľudia z pro­jek­tu Nur­se­ry Fields Dore­ver, síd­lia­ci v Milá­ne. Ide o mater­skú škôl­ku, kto­rá učí deti pes­to­vať si vlast­né potra­vi­ny, s cie­ľom uká­zať deťom radosť, kto­rú člo­vek cíti, keď sa mu poda­rí nie­čo vypes­to­vať. Dúfaj­me, že ten­to trend sa uchy­tí aj na Slo­ven­sku.

bila

foto:startitup.sk

Stra­vo­va­nie nie je len o tom nahá­dzať jed­lo do tela a dúfať, že ono si už samé náj­de, čo potre­bu­je. Ty sám si musíš uve­do­miť, že zále­ží na tom, čo do seba dávaš, keď­že si môžeš rok­mi pri­vo­diť into­le­ran­ciu. Musíme teda dúfať, že tren­dy, kto­ré k nám dnes pri­chá­dza­jú sa medzi ľuď­mi uchy­tia, zme­nia naše stra­vo­va­cie návy­ky a zasta­via boom civi­li­zač­ných ocho­re­ní. Množ­stvo ini­cia­tív, kto­ré pri­chá­dza­jú zo strán malých pod­ni­ka­te­ľov, občian­skych zdru­že­ní či väč­ších food reťaz­cov doka­zu­jú, že prob­lém tu exis­tu­je, rov­na­ko však aj rie­še­nie.

bila2

foto: archív Bil­la

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž startitup/billa

Pridať komentár (0)