Trendy v stra­vo­vaní odsú­dené na úspech

Veronika Horváthová / 22. septembra 2016 / Zaujímavosti

Pre­lo­mové trendy, ktoré k nám prišli pred pár rokmi, spô­so­bili viac škody ako úžitku. Ako výborný prí­klad poslú­žia tuky. Voľa­kedy smr­teľný hriech, dnes si ich dávame aj do kávy. Ako by teda malo vyze­rať stra­vo­va­nie v dneš­nej dobe? Star­ti­tup pre teba vybral tie naj­viac fresh trendy, ktoré sku­točne pomôžu tvojmu zdra­viu.

Učiť deti variť

Keď si raz člo­vek vytvorí návyky, býva veľmi ťažké ich zme­niť. A jedla sa to týka dvoj­ná­sobne. Veď prečo by si pre­mýš­ľal, čo uva­riť na večeru, keď stačí zdvi­hnúť tele­fón a objed­nať si pizzu? S veľmi pozi­tív­nym tren­dom prišli diev­čatá z Jemine, ktoré orga­ni­zujú kurzy vare­nia pre deti aj dospe­lých, aby nám uká­zali, že jesť sa dá dobre a hlavne zdravo. Neho­vo­riac o tom, ako veľmi dôle­žité je učiť deti správ­nym stra­vo­va­cím návy­kom

pastedgraphic-1deti1

foto: jemine.sk

Hľa­dať a naku­po­vať domáce potra­viny

To, že domáce potra­viny sú dnes tren­dom, ktorý sa neo­platí igno­ro­vať, si uve­do­mujú aj veľké food reťazce. Naprí­klad v Bille sa roz­hodli ísť ces­tou, pod­pory domá­cich far­má­rov. Ich kam­paň Slo­ven­ská farma, ti pri­náša lokálne potra­viny priamo do regá­lov. Nemu­síš sa už teda vyho­vá­rať, že domáce potra­viny nevieš nikde nájsť, stačí ti zájsť do super­mar­ketu, čo máš oproti domu. Vďaka tomu máš šancu pod­po­riť pes­to­va­te­ľov žijú­cich len pár kilo­met­rov od teba. Stačí si namiesto expor­to­va­ných para­da­jok zobrať slo­ven­ské raj­činy.
ovocie

foto: archív Billa

Far­már­čiť upro­stred mesta

Trend, ktorý sa pevne uchy­til, doslova vyrás­tol z nápadu nad­šen­cov z Prahy, ktorí sa roz­hodli kaš­lať na to, že nemajú v byte zele­ni­novú záh­radu. Vytvo­rili komu­nitný pro­jekt Pra­ze­le­nina kúsok od cen­tra Prahy. Môžeš tam jed­no­du­cho prísť, vypes­to­vať si svoje ovo­cie a zele­ninu a nájsť si nových kamo­šov, keďže cie­ľom pro­jektu je tiež spá­jať ľudí z oko­lia. Nie­lenže sa teda dosta­neš k svo­jim vlast­ným domá­cim potra­vi­nám, ešte aj spoz­náš nových ľudí, s podob­nými záuj­mami. Tento trend sa už roz­ši­ruje aj u nás na Slo­ven­sku. Takže ak si chceš vo voľ­nom čase vypes­to­vať svoj šalát, skús nav­ští­viť komu­nitné záh­rady v Bra­ti­slave či Zvo­lene.

zelenina

foto: startitup.cz

Učiť deti pes­to­vať si vlastné jedlo

V dneš­nej dobe nie je veľa ľudí, ktorí by mali vzťah k pes­to­va­niu zele­niny alebo ovo­cia. Môže to byť zaprí­či­nené tým, že si k tomu v det­stve nevyt­vo­ríme žiadne puto, je to pre nás len pro­ces nákupu, nič viac. Práve toto sa roz­hodli zme­niť ľudia z pro­jektu Nur­sery Fields Dore­ver, síd­liaci v Miláne. Ide o mater­skú škôlku, ktorá učí deti pes­to­vať si vlastné potra­viny, s cie­ľom uká­zať deťom radosť, ktorú člo­vek cíti, keď sa mu podarí niečo vypes­to­vať. Dúfajme, že tento trend sa uchytí aj na Slo­ven­sku.

bila

foto:startitup.sk

Stra­vo­va­nie nie je len o tom nahá­dzať jedlo do tela a dúfať, že ono si už samé nájde, čo potre­buje. Ty sám si musíš uve­do­miť, že záleží na tom, čo do seba dávaš, keďže si môžeš rokmi pri­vo­diť into­le­ran­ciu. Musíme teda dúfať, že trendy, ktoré k nám dnes pri­chá­dzajú sa medzi ľuďmi uchy­tia, zme­nia naše stra­vo­va­cie návyky a zasta­via boom civi­li­začných ocho­rení. Množ­stvo ini­cia­tív, ktoré pri­chá­dzajú zo strán malých pod­ni­ka­te­ľov, občian­skych zdru­žení či väč­ších food reťaz­cov doka­zujú, že prob­lém tu exis­tuje, rov­nako však aj rie­še­nie.

bila2

foto: archív Billa

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž startitup/billa

Pridať komentár (0)