Tričko pre ces­to­va­te­ľov, s kto­rým sa doho­vo­ríte všade, vďaka potlači so 40 ikon­kami

Lukáš Dubovský / 15. apríla 2016 / Business

Jazy­ková bari­éra pre ces­to­va­te­ľov, je zas o čosi men­ším prob­lé­mom.

IconS­peak je uži­točné tričko s potla­čou 40-tich uni­ver­zál­nych iko­niek, s kto­rými sa budete vedieť spý­tať na najb­liž­šiu reštau­rá­ciu a v nej si budete vedieť objed­nať, naprí­klad také čapo­vané pivo.

Mož­ností komu­ni­ká­cie je sku­točne veľa, teraz stačí len tro­chu uká­zať prs­tom… Tričká náj­dete na adrese: www.iconspeak.world

travel-shirt-iconspeak-world-1
travel-shirt-iconspeak-world-2travel-shirt-iconspeak-world-4travel-shirt-iconspeak-world-5travel-shirt-iconspeak-world-11travel-shirt-iconspeak-world-12travel-shirt-iconspeak-world-13travel-shirt-iconspeak-world-14travel-shirt-iconspeak-world-15

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­ného obrázka: boredpanda.com. zdroj obráz­kov: boredpanda.com

Pridať komentár (0)