Trič­ko pre ces­to­va­te­ľov, s kto­rým sa doho­vo­rí­te vša­de, vďa­ka potla­či so 40 ikon­ka­mi

Lukáš Dubovský / 15. apríla 2016 / Business

Jazy­ko­vá bari­é­ra pre ces­to­va­te­ľov, je zas o čosi men­ším prob­lé­mom.

IconS­pe­ak je uži­toč­né trič­ko s potla­čou 40-tich uni­ver­zál­nych iko­niek, s kto­rý­mi sa bude­te vedieť spý­tať na najb­liž­šiu reštau­rá­ciu a v nej si bude­te vedieť objed­nať, naprí­klad také čapo­va­né pivo.

Mož­nos­tí komu­ni­ká­cie je sku­toč­ne veľa, teraz sta­čí len tro­chu uká­zať prs­tom… Trič­ká náj­de­te na adre­se: www.iconspeak.world

travel-shirt-iconspeak-world-1
travel-shirt-iconspeak-world-2travel-shirt-iconspeak-world-4travel-shirt-iconspeak-world-5travel-shirt-iconspeak-world-11travel-shirt-iconspeak-world-12travel-shirt-iconspeak-world-13travel-shirt-iconspeak-world-14travel-shirt-iconspeak-world-15

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­né­ho obráz­ka: boredpanda.com. zdroj obráz­kov: boredpanda.com

Pridať komentár (0)