Tri­pAd­vi­sor pre­stal pre­dá­vať výlety na miesta, kde ubli­žujú zvie­ra­tám

Veronika Andorová / 16. októbra 2016 / Eko

Jedna z naj­väč­ších ces­to­va­teľ­ských strá­nok Tri­pAd­vi­sor sa roz­hodla uro­biť razantný kroku. Každý správny ces­to­va­teľ by mal mať na mysli, okrem túžby po dob­ro­druž­stve aj to, či jeho akti­vity neni­čia oko­lie a neub­li­žujú nevin­ným stvo­re­niam. Výlety ako plá­va­nie s del­fínmi, jaz­de­nie na slo­novi či hra­nie sa s malými tigrami môžu byť fakt zábavné, ale ubli­žujú zvie­ra­tám.

Preto sa spo­loč­nosť roz­hodla bojo­vať za práva zvie­rat a nesprí­stupní svo­jim kli­en­tom výlety, ktoré podobné akti­vity zahŕňajú. Pre­zi­dent a CEO Tri­pAd­vi­soru pre­hlá­sil, že podľa nových pra­vi­diel stránky ich cie­ľom bude pomôcť zlep­šiť zdra­vie a bez­peč­nostné štan­dardy zvie­rat. Tiež chcú pomôcť s pro­pa­gá­ciou des­ti­ná­cií a atrak­cií, ktoré sa sta­rajú o dobro zvie­rat. Tieto pra­vidlá začnú pla­tiť od roku 2017, no nie­ktoré z nich sú už v plat­nosti teraz. Okrem toho ich ces­tovná agen­túra Via­tor spúšťa kam­paň, kto­rej cie­ľom je infor­mo­vať ľudí o tejto prob­le­ma­tike. My dúfame, že Tri­pAd­vi­sor bude slú­žiť ako dobrý prí­klad aj ostat­ným ces­tov­kám!

Pridať komentár (0)