Tri­pAd­vi­sor pre­stal pre­dá­vať výle­ty na mies­ta, kde ubli­žu­jú zvie­ra­tám

Veronika Andorová / 16. októbra 2016 / Eko

Jed­na z naj­väč­ších ces­to­va­teľ­ských strá­nok Tri­pAd­vi­sor sa roz­hod­la uro­biť razant­ný kro­ku. Kaž­dý správ­ny ces­to­va­teľ by mal mať na mys­li, okrem túž­by po dob­ro­druž­stve aj to, či jeho akti­vi­ty neni­čia oko­lie a neub­li­žu­jú nevin­ným stvo­re­niam. Výle­ty ako plá­va­nie s del­fín­mi, jaz­de­nie na slo­no­vi či hra­nie sa s malý­mi tigra­mi môžu byť fakt zábav­né, ale ubli­žu­jú zvie­ra­tám.

Pre­to sa spo­loč­nosť roz­hod­la bojo­vať za prá­va zvie­rat a nesprí­stup­ní svo­jim kli­en­tom výle­ty, kto­ré podob­né akti­vi­ty zahŕňa­jú. Pre­zi­dent a CEO Tri­pAd­vi­so­ru pre­hlá­sil, že pod­ľa nových pra­vi­diel strán­ky ich cie­ľom bude pomôcť zlep­šiť zdra­vie a bez­peč­nost­né štan­dar­dy zvie­rat. Tiež chcú pomôcť s pro­pa­gá­ci­ou des­ti­ná­cií a atrak­cií, kto­ré sa sta­ra­jú o dob­ro zvie­rat. Tie­to pra­vid­lá začnú pla­tiť od roku 2017, no nie­kto­ré z nich sú už v plat­nos­ti teraz. Okrem toho ich ces­tov­ná agen­tú­ra Via­tor spúš­ťa kam­paň, kto­rej cie­ľom je infor­mo­vať ľudí o tej­to prob­le­ma­ti­ke. My dúfa­me, že Tri­pAd­vi­sor bude slú­žiť ako dob­rý prí­klad aj ostat­ným ces­tov­kám!

Pridať komentár (0)