Túžite po kon­certe svo­jej obľú­be­nej kapely? Tak si ho vypýtajte!

Tomáš Kahn / 31. marec 2015 / Business

Máte zoznam kapiel, ktoré vo vašom meste nikdy neh­rali? Alebo by ste chceli zažiť kon­cert zahra­nič­ných hviezd, ktorí sa u nás dlho neukázali? Pre všetkých milovníkov hudby a živých kon­cer­tov vznikla na Slo­ven­sku nová služba T​ootoot,​vďaka kto­rej si vypýtate kon­cert, po akom túžite.

Tím z Bra­ti­slavy zve­rej­nil b​eta ver­ziu Tootoot pre Android,​aplikácia čaká momen­tálne na schválenie aj v App Store. Tootoot tak začína zbie­rať prvé registrácie a zisťovať záujem o kon­certy. Svoje pro­fily si veri­fi­ko­vali aj prvé kapely, ktoré chcú poznať svoje pub­li­kum. Medzi prvými vyjad­rili pod­poru pro­jektu Tootoot kapely IMT Smile, HEX, Majk Spi­rit, Milan Lies­kov­ský, Iné Kafé, From Our Hands, Gramo Rok­kaz, nemeckí Die Happy a ďalší.

Kon­certy sú môj život a toto vnímam ako zau­ji­mavé pre­po­je­nie”, hovorí o pro­jekte M​ajk Spirit,​ktorý začne aplikáciu využívať aj počas svojho aktuálneho turné Black Tour.

Ako to fun­guje? V aplikácii si vyhľadáte svoju obľúbenú kapelu a pošlete jej svoj “tootoot” ­ ‚teda správu o tom, kde ste, kedy a za koľko by ste chceli kon­cert vidieť. Vďaka pre­po­je­niu so sociálnymi sieťami sa o vytvo­re­nej požiadavke dozve­dia ďalší ľudia, ktorí sa môžu k tejto akti­vite pri­dať a vytvo­riť tak potenciálne pub­li­kum. Služba okrem loka­lity odporúča kapelám aj najlepšie kluby, lokálnych promotérov či optimálne termíny na kon­cert.

Tootoot tak mení zaužívaný pro­ces orga­ni­zo­va­nia kon­cer­tov od základov ­a fanúšikovia viac nemu­sia čakať na oznámenie termínov kon­cer­tov. Naopak, od teraz majú možnosť sami ovplyv­niť roz­ho­do­va­nie kapely či manažéra o najbližších kon­cer­toch a turné. O zor­ga­ni­zo­vaní kon­certu sa dozve­dia ako prví, a to vďaka notifikácii, ktorá ponúkne hneď možnosť zakúpenia vstu­penky priamo do mobilu. Systém vďaka vlastným algo­rit­mom odporúča podu­ja­tie aj ďalším registrovaným používateľom. Tootoot sa tak stáva aj atraktívnym marketingovým nástrojom, ktorý umožňuje hudobným profesionálom oslo­vo­vať svoje pub­li­kum priamo, jed­no­du­cho a efektívne.

Služba poskytne kapelám, promotérom a klu­bom na svo­jej plat­forme možnosť pre­daja vstu­pe­niek v tzv. samooblužnom režime. Vytvo­re­nie podu­ja­tia a zahájenie pre­daja bude hudobným profesionálom sprístupnené v najbližších týždňoch.
Start­up získal hneď v začiatkoch silného par­tnera ­ pro­jekt je pod­po­ro­vaný lídrom na stredoeurópskom tic­ke­tin­go­vom trhu, spoločnosťou Tic­ket­por­tal. Tic­ket­por­tal sa aktívne zaujíma o novinky na trhu a možný roz­voj vlastných služieb. Tootoot vníma ako perspektívnu formu pre­daja vstu­pe­niek v budúcnosti, práve preto sa roz­ho­dol pro­jekt pod­po­riť už v úvode. Aj vďaka tejto spolupráci má T​ootoot m​ožnosť rozšíriť sa hneď v 4 krajinách, o ďalších zahraničných partnerstvách aktívne rokuje. 

zdroj: TS Tootoot

Pridať komentár (0)