Twitch ras­tie nová kon­ku­ren­cia?!

Marek Schwarz / 3. december 2014 / Tools a produktivita

Zdie­ľa­nie her­ných zážit­kov je teraz docela v kurze. Na You­Tube náj­dete mili­óny Let ‘Play videí, v kto­rých vidíte bor­cov aj začia­toč­ní­kov, ako hrajú Minec­raft, Fifu alebo Batt­le­field. Na stre­a­mo­vaní videa z hier vyrás­tol Twitch, ktorý za miliardu dolá­rov kúpil Ama­zon. A teraz sa s kon­ku­renč­nou služ­bou snaží pre­ra­ziť herná sieť na PC — Steam.

Valve včera pred­sta­vilo službu Steam Bro­ad­cas­ting, ktorý sľu­buje to isté čo Twitch. Stačí si stiah­nuť novú beta­ver­ziu kli­ent­skej apli­ká­cie, správne ju nasta­viť a potom už len hrať. To, že hráte, pri­tom ani nemu­síte vytru­bo­vať do sveta.

Ku stre­amu sa môžu pri­po­jiť len vami pozvaní ľudia, pria­te­lia alebo kto­koľ­vek. Nie je potrebné stlá­čať žiadne tla­čidlo, pria­te­lia si môžu stream vyžia­dať priamo v apli­ká­cii, široká verej­nosť uvidí stream v Game Hube. Stre­a­mo­va­nie začne auto­ma­ticky, ako­náhle sa na sle­do­va­nie nie­kto pri­pojí.

Steam zatiaľ úplne igno­ruje mobilné plat­formy a stre­amy sa nikde near­chi­vujú. Pria­te­lia vás tak môžu sle­do­vať iba naživo, nie zo záznamu. Bro­ad­cas­ting je však ešte len v beta ver­zii. Vo finále sa služba tieto vychy­távky zrejme naučí.

Twitch ras­tie veľká kon­ku­ren­cia, Steam ale logickynikdy” nemôže byť tak roz­ší­rený. Twitch je totiž aj na kon­zo­lách alebo Andro­ide. Počkáme si na budúc­nosť, aký veľ­ko­lepý Exit pri­ne­sie práve star­tupu Steam. Miliarda to asi nebude. Ći? :)

Zdroj: steam, BI, tech­hub

Pridať komentár (0)