Twit­ter chce kúpiť popu­lárny Flip­bo­ard za $1 miliardu

Lukáš Gašparík jr. / 26. mája 2015 / Business

Podľa naj­nov­šej správy sa Twit­ter už od začiatku roka snaží dohod­núť na kúpe popu­lár­neho Flip­bo­ardu. Týmto krok chce Twit­ter zvý­šiť svoju kon­ku­ren­cie schop­nosť po zave­dení Ins­tant Arti­les na Face­bo­oku.

Twit­ter túto infor­má­ciu zatiaľ nepo­tvr­dil, avšak Filp­bo­ard sa už sti­hol vyjad­riť. Ten pre­zra­dil, že Twit­ter je ochotný za Flap­bo­ard vyso­liť aj viac ako $1 miliardu. Väč­šie pre­po­je­nie týchto dvoch spo­loč­ností by mohlo mať pozi­tívny vplyv pre obe. Flip­bo­ardu by to pri­nieslo určite kva­lit­nej­šie využi­tie reklam­ného pries­toru aj pre väč­šie glo­bálne značky. Ten si čím ďalej tým viac zís­kava svo­jich fanú­ši­kov po celom svete a na všet­kých plat­for­mách. Flip­bo­ard exis­tuje od roku 2010 a sídli v Palo Alto v Kali­for­nii. Iba pred nedáv­nom zvý­šil Flip­bo­ard svoju valu­áciu, keď zís­kal inves­tí­ciu vo výške $160 mili­ó­nov.

Flip­bo­ard sa od začiatku tohto roka snaží zará­bať už aj na vlast­nom pro­dukte a tak v janu­ári spus­til spon­zo­ro­vané články a pla­tené vytvá­ra­nie maga­zí­nov pre jed­not­livé značky. V marci už bolo vytvo­re­ných viac ako 15 mili­ó­nov takýchto maga­zí­nov.

Táto dohoda, ak by bola úspešná, by mohla byť kľú­čo­vou pre Twit­ter z hľa­diska par­tners­tiev s vyda­va­teľ­stvami, keďže Face­book pred nedáv­nom spus­til Ins­tant Artic­les, čím chce pri­tiah­nuť čo naj­viac kon­tentu a vyda­va­te­ľov k sebe. Aj to je dôvod, prečo sa Twit­ter snaží zís­kať Flip­bo­ard a prečo mu nerobí prob­lém zapla­tiť za neho $1 miliardu. Je len otáz­kou času, ako sa táto celá situ­ácia vyvi­nie a ako dopadne súboj Face­book vs. Twit­ter.

zdroj: Ven­ture Beat

Pridať komentár (0)