Twit­ter: Plný cen­ných infor­má­cií?

Šandi / 26. marec 2014 / Tools a produktivita

Juho­kó­rej­ská služba Qas­ter bola pred­sta­vená tento pon­de­lok. Ide o plat­formu dolu­júcu cenné infor­má­cie z Twit­teru s mož­nos­ťou vyhľa­dá­vať ich priamo na Qas­teru.

Dátový ana­ly­tický star­tup WIV Labs, ktorý stojí za služ­bou Qas­ter, dokáže archi­vo­vať otázky a odpo­vede (Q&A) zo sociál­nej siete Twit­ter a následne ich vyhľa­dá­vať. “Qas­ter doluje infor­má­cie z kon­ver­zá­cií,” pove­dal Don­gug Kim, ktorý je CEO WIV Labs. “V súčas­nosti dokáže Qas­ter zbie­rať a zobra­zo­vať Q&A, no časom plá­nu­jeme vytvo­riť vylep­šenú obsa­hovú službu, ktorá uží­va­te­ľom zobrazí tieto infor­má­cie v štruk­tu­ro­va­nej a orga­ni­zo­va­nej forme.”

WIV Labs tvr­dia, že vybu­do­vať obrov­skú Q&A data­bázu je za nor­mál­nych okol­ností finančne a časovo náročný pro­ces. Doká­zali však využiť výhodu svojho tech­nic­kého backg­roundu tak, aby Qas­ter rás­tol ino­va­tívne. Spo­loč­nosť má momen­tálne poten­ciál stať sa líd­rom v zbie­raní a ana­ly­zo­vaní obrov­ského množ­stva dát v seg­mente Q&A so zame­ra­ním na sociálne siete.

Search engine pre sociálne siete

WIV Labs boli zalo­žení len v sep­tem­bri roku 2013, no poda­rilo sa im už zís­kať $470,000 inves­tí­ciu od K Cube Ven­tu­res — VC firmu zame­ranú na early stage inves­tí­cie.

”Roz­hodli sme sa inves­to­vať do WIV Labs ešte pred­tým, než sa vôbec stala regis­tro­va­nou spo­loč­nos­ťou. A to z dôvodu poten­ciálu a schop­nosti celého tímu rie­šiť tie naj­ťaž­šie tech­no­lo­gické prob­lémy, ktoré sa za ten čas vyskytli”, pove­dal Jimmy Rin CEO a zakla­da­teľ K Cube Ven­tu­res. ”Verím, že ako jedni z naj­lep­ších kórej­ských search engine exper­tov má WIV Labs tím poten­ciál vytvo­riť celo­sve­tovo veľmi kva­litný SNS search engine a Q&A službu.”

K Cube Ven­ture bol zalo­žený Bria­nom Kimom v roku 2012, ktorý stojí za úspeš­ným pro­jek­tom Kakao — mobilná cha­to­va­cia apli­ká­cia. Firma spra­vuje dva fondy — prvým je K Cube Ven­tu­res fund ($11 mili­ó­nov) a Kakao Ven­ture fund ($30 mili­ó­nov).

Zdroj: qaster.com

Pridať komentár (0)