Twit­ter sa čoraz viac podobá na Face­book

Šandi / 8. apríl 2014 / Tools a produktivita

Vo feb­ru­ári začali na inter­net pre­sa­ko­vať prvé infor­má­cie o chys­ta­nej pre­mene Twit­teru. Teraz sa s nimi Twit­ter ofi­ciálne pochvá­lil na svo­jom blogu a nový dizajn postupne púšťa do sveta.

Twit­ter na prvý pohľad viac pri­po­mína kla­sickú sociálnu sieť ako Face­book a Google+. Nechýba veľký foto­p­ruh a po novom aj mož­nosť pri­pic­hnúť na začia­tok svoj ľubo­voľný tweet, ktorý nezmizne dole v časo­vej osi. Z ďal­ších novi­niek si zaslúži zmienku ešte zvý­raz­ne­nie popu­lár­nych twe­e­tov.

Vzhľa­dová zložka je pre Twit­teri čím ďalej tým dôle­ži­tej­šia a nový dizajn ju posúva ešte o krok ďalej, s väč­šími a výraz­nej­šími obráz­kami hlavne poza­dia a pro­fi­lov. Nepre­hliad­nu­teľná je podob­nosť pro­fi­lov k tým Face­bo­oko­vým, čo z Twit­teru robí mains­tre­a­mo­vej­šiu mik­rob­lo­go­va­ciu sieť.

Vaše twe­ety, ktoré budú v komu­nite najob­ľú­be­nej­šie, budú mať o niečo väč­šie písmo. Nako­niec pri­budnú aj jed­no­du­ché fil­tre na zobra­ze­nie bež­ných twe­e­tov, twe­e­tov s obráz­kami a twe­e­tov s odpo­ve­ďami. Nový dizajn bude v najb­liž­šom čase postupne sprí­stup­nený všet­kým uží­va­te­ľom, novo zare­gis­tro­vaní ho už majú mož­nosť pou­ží­vať ihneď. Zatiaľ si nový Twit­ter môžete pre­zrieť v pro­fi­loch Michelle Oba­mo­vej, Zaca Efrona alebo Chan­ninga Tatuma.

Zdroj: twit­ter, the­verge, cnews

Pridať komentár (0)