Twit­ter uvie­dol appku Peris­cope, pomo­cou kto­rej môžete stre­a­mo­vať video

Tomáš Kahn / 26. marec 2015 / Business

Appka je na trhu ešte iba pár dní a už stihla vyvo­lať veľký roz­ruch. Momen­tálne je dostupná iba vo ver­zii pre iOS zaria­de­nia a tešiť nás môže, že je free.

Jej naj­väč­ším kon­ku­ren­tom je takisto iba nedávno spus­tená appka Meer­kat. Člá­nok o Meer­kate si môžete pre­čí­tať už čoskoro. Pár dní sa špe­ku­lo­valo aj o tom, že Twit­ter sa údajne chystá kúpiť Meer­kat, avšak ako môžeme vidieť, tak sa roz­ho­dol práve pre jeho kon­ku­ren­ciu Peris­cope. Táto appka má momen­tálne viac ako 400.000 pou­ží­va­te­ľov a jej aktu­álna hod­nota je 52M dolá­rov. 

Dá sa pove­dať, že obe appky, Peris­cope aj Meer­kat, pra­cujú an rov­na­kom prin­cípe, avšak Meer­kat je viac závislý na Twit­teri. Čo to zna­mená? Asi toľko, že aký­koľ­vek “like” či zdie­ľa­nie videa v appke Meer­kat sa pre­javí aj na vašom Twit­teri. Čo je cel­kom zau­jí­mavé, keďže Twit­ter má prsty v appke Peri­cope a v koneč­nom dôsledku sú navzá­jom menej pre­po­jení ako Meerka, pre­zra­dil CEO Peris­cope.

Zo začiatku nech­ceme, aby boli tieto dve appky zlu­čo­vané do jed­nej, preto sme sa roz­hodli vydať týmto sme­rom. Avšak neskôr postu­pom čase chceme určite väč­šiu vzá­jomnú pre­po­je­nosť s Twit­te­rom, ale chce to svoj čas.”

Takže to, či Peris­cope nako­niec porazí Meer­kat je vo hviez­dach, avšak má k tomu obrov­ské pred­po­klady, keďže za ním stojí Twit­ter. Uvi­díme, nechajme sa prek­va­piť.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)