UAVO­NIC: využi­tie dro­nov je neob­me­dzené

Lukáš Gašparík jr. / 17. marca 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Uavo­nic je líd­rom v pre­daji a dis­tri­bú­cii dro­nov na slo­ven­skom trhu. Ich plány však nezos­tá­vajú iba pri ich pre­daji, ale časom by chceli posky­to­vať aj kom­plexné služby pomo­cou bez­pi­lo­to­ných lie­ta­diel.

Na začia­tok by si nám mohol v krát­kosti opí­sať Uavo­nic. Takže čo to je ten Uavo­nic?:)

Ľudia vní­majú Uavo­nic zatiaľ iba ako eshop, avšak my sa sna­žíme v sku­toč­nosti vytvá­rať kom­plexnú infra­štruk­túru okolo UAV a dro­nov. Nie­kde sme začať museli a preto sme sa roz­hodli pre har­dware a jeho dis­tri­bú­ciou. Momen­tálne sme výhrad­ným dis­tri­bú­to­rom dvoch zna­čiek pre región stred­nej Európy. Sú to ame­rická značka 3D Robo­tics a čín­ska Zero Tech. Okrem tohto sme aj v pro­cese pri­de­le­nia licen­cie na posky­to­va­nie prác s bez­pi­lot­ným zaria­de­ním, čiže čoskoro budeme môcť ofi­ciálne posky­to­vať takéto služby. Roz­ví­jame tiež spo­lu­prácu s uni­ver­zi­tami a sme aktívni aj v oblasti for­mo­va­nia návrhov na úpravu legis­la­tívy v spo­lu­práci s via­ce­rými inšti­tú­ciami.

Keď sme už pri tých úra­doch, ako sme na tom u nás z hľa­diska dro­nov a legis­la­tívy?

Čo sa týka legis­la­tívy, tak tá je na Slo­ven­sku dosť prí­sna. Každý, kto by chcel na Slo­ven­sku vyko­ná­vať takéto práce, musí zís­kať povo­le­nie. Jedi­nou pod­mien­kou je včasné ohlá­se­nie úra­dom, že chcete takúto čin­nosť vyko­ná­vať.

Exis­tujú nejaké obme­dze­nia aj pre samotný let?

Čo sa týka lie­ta­nia, tak tu sú pre­dov­šet­kým obme­dze­nia vo výške letu a v hmot­nosti zaria­de­nia. Pri neko­merč­ných „hobby“ letoch je možné lie­tať až do výšky 100 met­rov a je potrebné dodr­žia­vať zásady bez­peč­nosti, ktoré pre­hľadne zhr­nul Dopravný úrad.

Ak by som si ako bežný pou­ží­va­teľ kúpil drona, potre­bu­jem na lie­ta­nie s ním aj nejaké povo­le­nie?

Zatiaľ povo­le­nie na neko­merčnú pre­vádzku netreba, je však potrebné sa ria­diť pokynmi Doprav­ného úradu, ktoré sú na ich web­stránke. Legis­la­tíva zatiaľ povo­luje lie­tať iba nad svo­jimi pozem­kami, keďže na pre­let ponad iné úze­mia je potrebné mať súhlas od maji­teľa pozemku a samoz­rejme nemali by ste lie­tať v meste a nad hla­vami ľudí.

Spo­mí­nal si, že roz­ví­jate aj spo­lu­prácu s uni­ver­zi­tami. O čo kon­krétne ide?

Áno, momen­tálne spo­lu­pra­cu­jeme už so Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou na pre­pá­janí drona a vir­tu­ál­nej rea­lity, kde sú pomo­cou Ocu­lusu štu­denti schopní na jed­nej strane ovlá­dať drona, ale na dru­hej strane samoz­rejme vidieť aj to, čo dron aktu­álne sníma. Takisto plá­nu­jeme postupne zapra­co­vať aj roz­poz­ná­va­nie objek­tov. Okrem toho však budeme roz­bie­hať aj ďal­šie pro­jekty, naprí­klad integ­rá­ciu via­ce­rých sen­zo­rov do jed­ného, či vylep­še­nia tech­no­ló­gií pre sta­bi­li­zá­ciu obrazu.

Kde si mys­líš, že by drony mohli nájsť svoje uplat­ne­nie? Čo také uplat­ne­nie v armáde?

Samoz­rejme je to oblasť foto-video, čo je viac menej kla­sika. Ale ja osobne vidím naj­väčší poten­ciál týchto slu­žieb najmä v prie­mysle — naprí­klad také sta­veb­níc­tvo. Vždy keď sa roz­prá­vame s ľuďmi z kto­ré­ho­koľ­vek odve­tia, nachá­dzame nové a nové mož­nosti využi­tia. Skôr by som pove­dal, že ich využi­tie je neob­me­dzené. A k tej armáde, tam to vlastne aj celé začalo. Čo sa týka našej armády, tak zatiaľ nemám infor­má­cie, že by sa tam nejaké drony vysky­to­vali, avšak čo sa týka naprí­klad tej nór­skej, tam už voja­kov vyba­vujú malým dro­nom, pomo­cou kto­rého sa vedia pozrieť za roh a ušet­riť tak v mno­hých prí­pa­doch aj ľud­ské životy.

Armáda však nie je náš core-busi­ness, my sa chceme viac sústre­diť na bežné využi­tie. Pred­stav si, že by na stla­če­nie jed­ného tla­čidla doká­zala vyle­tieť letka dro­nov, ktorá by bola schopná za pomerne krátky čas, pre­hľa­dať ozna­čené úze­mie. Naprí­klad po páde lavíny by zachra­nári presne vedeli, na kto­rom mieste sa zasy­paní nachá­dzajú.

Vráťme sa späť k Uavo­nicu, aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Naj­väčší dôraz kla­dieme na to, aby sme už v blíz­kom čase boli schopní ponú­kať reálne služby. Postu­pom času si chceme vybu­do­vať celú diví­ziu nami ponú­ka­ných slu­žieb, kde budeme schopní ponú­kať služby naozaj od tých základ­ných až po tie najz­lo­ži­tej­šie. To, že sme začali s neja­kým pre­da­jom či dis­tri­bú­ciou je len začia­tok a odra­zový mos­tík pre nás, aby sme sa neskôr mohli sústre­diť už na spo­mí­nané služby, v kto­rých vidíme naj­väčší poten­ciál.

Pra­cu­jete už aj v súčas­nosti na neja­kých kon­krét­nych pro­jek­toch?

Tak momen­tálne začí­name spo­lu­prácu s arche­ológmi, ktorí sú schopní pomo­cou drona si jed­no­du­cho vytvo­riť veľmi presný 3D model daného miesta a nemu­sia tak všetko pre­me­ria­vať ručne. Takže takisto aj toto je ďal­šia oblasť, v kto­rej vedia byť drony veľmi efek­tívne využité.

Na záver už len otázka, čo ty a drony? Máš neja­kého? :)

Samoz­rejme, že mám:). Aj keď moja zbe­ra­teľ­ská vášen je iba na začiatku. Začal som s IRIS+ a dúfam, že časom sa posu­niem aj ja k väč­ším jedin­com a pro­fe­si­onál­nym plat­for­mám.

Za roz­ho­vor ďaku­jem Robovi Kúši­kovi :)

Pridať komentár (0)