UAVO­NIC: využi­tie dro­nov je neob­me­dze­né

Lukáš Gašparík jr. / 17. marca 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Uavo­nic je líd­rom v pre­da­ji a dis­tri­bú­cii dro­nov na slo­ven­skom trhu. Ich plá­ny však nezos­tá­va­jú iba pri ich pre­da­ji, ale časom by chce­li posky­to­vať aj kom­plex­né služ­by pomo­cou bez­pi­lo­to­ných lie­ta­diel.

Na začia­tok by si nám mohol v krát­kos­ti opí­sať Uavo­nic. Tak­že čo to je ten Uavo­nic?:)

Ľudia vní­ma­jú Uavo­nic zatiaľ iba ako eshop, avšak my sa sna­ží­me v sku­toč­nos­ti vytvá­rať kom­plex­nú infra­štruk­tú­ru oko­lo UAV a dro­nov. Nie­kde sme začať muse­li a pre­to sme sa roz­hod­li pre har­dwa­re a jeho dis­tri­bú­ci­ou. Momen­tál­ne sme výhrad­ným dis­tri­bú­to­rom dvoch zna­čiek pre regi­ón stred­nej Euró­py. Sú to ame­ric­ká znač­ka 3D Robo­tics a čín­ska Zero Tech. Okrem toh­to sme aj v pro­ce­se pri­de­le­nia licen­cie na posky­to­va­nie prác s bez­pi­lot­ným zaria­de­ním, čiže čosko­ro bude­me môcť ofi­ciál­ne posky­to­vať také­to služ­by. Roz­ví­ja­me tiež spo­lu­prá­cu s uni­ver­zi­ta­mi a sme aktív­ni aj v oblas­ti for­mo­va­nia návrhov na úpra­vu legis­la­tí­vy v spo­lu­prá­ci s via­ce­rý­mi inšti­tú­cia­mi.

Keď sme už pri tých úra­doch, ako sme na tom u nás z hľa­dis­ka dro­nov a legis­la­tí­vy?

Čo sa týka legis­la­tí­vy, tak tá je na Slo­ven­sku dosť prí­sna. Kaž­dý, kto by chcel na Slo­ven­sku vyko­ná­vať také­to prá­ce, musí zís­kať povo­le­nie. Jedi­nou pod­mien­kou je včas­né ohlá­se­nie úra­dom, že chce­te takú­to čin­nosť vyko­ná­vať.

Exis­tu­jú neja­ké obme­dze­nia aj pre samot­ný let?

Čo sa týka lie­ta­nia, tak tu sú pre­dov­šet­kým obme­dze­nia vo výš­ke letu a v hmot­nos­ti zaria­de­nia. Pri neko­merč­ných „hob­by“ letoch je mož­né lie­tať až do výš­ky 100 met­rov a je potreb­né dodr­žia­vať zása­dy bez­peč­nos­ti, kto­ré pre­hľad­ne zhr­nul Doprav­ný úrad.

Ak by som si ako bež­ný pou­ží­va­teľ kúpil dro­na, potre­bu­jem na lie­ta­nie s ním aj neja­ké povo­le­nie?

Zatiaľ povo­le­nie na neko­merč­nú pre­vádz­ku netre­ba, je však potreb­né sa ria­diť pokyn­mi Doprav­né­ho úra­du, kto­ré sú na ich web­strán­ke. Legis­la­tí­va zatiaľ povo­lu­je lie­tať iba nad svo­ji­mi pozem­ka­mi, keď­že na pre­let ponad iné úze­mia je potreb­né mať súhlas od maji­te­ľa pozem­ku a samoz­rej­me nema­li by ste lie­tať v mes­te a nad hla­va­mi ľudí.

Spo­mí­nal si, že roz­ví­ja­te aj spo­lu­prá­cu s uni­ver­zi­ta­mi. O čo kon­krét­ne ide?

Áno, momen­tál­ne spo­lu­pra­cu­je­me už so Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou na pre­pá­ja­ní dro­na a vir­tu­ál­nej rea­li­ty, kde sú pomo­cou Ocu­lu­su štu­den­ti schop­ní na jed­nej stra­ne ovlá­dať dro­na, ale na dru­hej stra­ne samoz­rej­me vidieť aj to, čo dron aktu­ál­ne sní­ma. Takis­to plá­nu­je­me postup­ne zapra­co­vať aj roz­poz­ná­va­nie objek­tov. Okrem toho však bude­me roz­bie­hať aj ďal­šie pro­jek­ty, naprí­klad integ­rá­ciu via­ce­rých sen­zo­rov do jed­né­ho, či vylep­še­nia tech­no­ló­gií pre sta­bi­li­zá­ciu obra­zu.

Kde si mys­líš, že by dro­ny moh­li nájsť svo­je uplat­ne­nie? Čo také uplat­ne­nie v armá­de?

Samoz­rej­me je to oblasť foto-video, čo je viac menej kla­si­ka. Ale ja osob­ne vidím naj­väč­ší poten­ciál tých­to slu­žieb naj­mä v prie­mys­le — naprí­klad také sta­veb­níc­tvo. Vždy keď sa roz­prá­va­me s ľuď­mi z kto­ré­ho­koľ­vek odve­tia, nachá­dza­me nové a nové mož­nos­ti využi­tia. Skôr by som pove­dal, že ich využi­tie je neob­me­dze­né. A k tej armá­de, tam to vlast­ne aj celé zača­lo. Čo sa týka našej armá­dy, tak zatiaľ nemám infor­má­cie, že by sa tam neja­ké dro­ny vysky­to­va­li, avšak čo sa týka naprí­klad tej nór­skej, tam už voja­kov vyba­vu­jú malým dro­nom, pomo­cou kto­ré­ho sa vedia pozrieť za roh a ušet­riť tak v mno­hých prí­pa­doch aj ľud­ské živo­ty.

Armá­da však nie je náš core-busi­ness, my sa chce­me viac sústre­diť na bež­né využi­tie. Pred­stav si, že by na stla­če­nie jed­né­ho tla­čid­la doká­za­la vyle­tieť let­ka dro­nov, kto­rá by bola schop­ná za pomer­ne krát­ky čas, pre­hľa­dať ozna­če­né úze­mie. Naprí­klad po páde laví­ny by zachra­ná­ri pres­ne vede­li, na kto­rom mies­te sa zasy­pa­ní nachá­dza­jú.

Vráť­me sa späť k Uavo­ni­cu, aké sú vaše plá­ny do budúc­nos­ti?

Naj­väč­ší dôraz kla­die­me na to, aby sme už v blíz­kom čase boli schop­ní ponú­kať reál­ne služ­by. Postu­pom času si chce­me vybu­do­vať celú diví­ziu nami ponú­ka­ných slu­žieb, kde bude­me schop­ní ponú­kať služ­by naozaj od tých základ­ných až po tie najz­lo­ži­tej­šie. To, že sme zača­li s neja­kým pre­da­jom či dis­tri­bú­ci­ou je len začia­tok a odra­zo­vý mos­tík pre nás, aby sme sa neskôr moh­li sústre­diť už na spo­mí­na­né služ­by, v kto­rých vidí­me naj­väč­ší poten­ciál.

Pra­cu­je­te už aj v súčas­nos­ti na neja­kých kon­krét­nych pro­jek­toch?

Tak momen­tál­ne začí­na­me spo­lu­prá­cu s arche­ológ­mi, kto­rí sú schop­ní pomo­cou dro­na si jed­no­du­cho vytvo­riť veľ­mi pres­ný 3D model dané­ho mies­ta a nemu­sia tak všet­ko pre­me­ria­vať ruč­ne. Tak­že takis­to aj toto je ďal­šia oblasť, v kto­rej vedia byť dro­ny veľ­mi efek­tív­ne využi­té.

Na záver už len otáz­ka, čo ty a dro­ny? Máš neja­ké­ho? :)

Samoz­rej­me, že mám:). Aj keď moja zbe­ra­teľ­ská vášen je iba na začiat­ku. Začal som s IRIS+ a dúfam, že časom sa posu­niem aj ja k väč­ším jedin­com a pro­fe­si­onál­nym plat­for­mám.

Za roz­ho­vor ďaku­jem Robo­vi Kúši­ko­vi :)

Pridať komentár (0)