Uber ako eskort? Podľa nie­kto­rých ide­álna kom­bi­ná­cia

Alexandra Dulaková / 15. augusta 2015 / Business

Len pred pár dňami k nám na Slo­ven­sko konečne zaví­tala taxi appka Uber. Za ten čas už vo svete stihli vznik­núť jej oveľa sofis­ti­ko­va­nej­šie podoby. Naprí­klad apli­ká­cia Ohlala, ktorá fun­guje ako eskort ser­vis a namiesto taxí­kov kli­en­tom ponúka spo­loč­níčky na rande. 

Nová nemecká apli­ká­cia Ohlala sa správa ako Uber so zau­jí­ma­vou nad­stav­bou – spája eskortné zamest­nan­kyne (pop­rí­pade zamest­nan­cov) s ich spo­loč­níkmi. Ide o formu spo­plat­ne­ného rande, v kto­rom ale vôbec nemusí ísť o sex. Ľudia si môžu vyjsť na večeru, na kon­cert, do kina. To, čo sa počas ich spo­ločne strá­ve­ného času udeje, je len ich vec. Zakla­da­teľka apli­ká­cie, Pia Pop­pen­re­i­ter, po tom odmieta pát­rať. „Je to ich súkromná zále­ži­tosť a dohodnú sa na nej spo­ločne ešte pred samot­ným stret­nu­tím,“ vyhlá­sila Pop­pen­re­ier.

Ohlala je teda akási spo­plat­nená zoznamka, ktorá vám spro­stred­kuje rande bez obme­dzení. Vopred si zadáte, čo by ste chceli robiť, aké máte pre­fe­ren­cie, kedy ste voľný a kde sa kon­krétne nachá­dzate. Túto žia­dosť obdr­žia všetci lokálni eskortní zamest­nanci a je len na nich, či nad­viažu kon­takt.

Všetky pro­fily aj zamest­nanci, sú vopred ove­rení, aby sa pre­d­išlo neprí­jem­nému prek­va­pe­niu z oboch strán. Sign up do apli­ká­cie je zadarmo, za dohod­nuté rande sa už platí. Aby sa vyhlo zása­hom do súkro­mia, pro­fily zákaz­ní­kov sú dostupné len eskort­ným zamest­nan­com, ktorí zva­žujú ich ponuku na stret­nu­tie. Pro­fily eskort­ných zamest­nan­cov sú zase skryté až do tej doby, kým sa sami neroz­hodnú stret­nu­tie defi­ni­tívne potvr­diť. To už musí byť obom stra­nám jasné, čo sa bude diať a aké kon­krétne sú oča­ká­va­nia.

Táto apli­ká­cia je vylep­še­ním Pop­pen­re­i­te­rovho pre­doš­lého pro­jektu, api­ká­cie Peppr. Takisto v nej išlo o spro­stred­ko­va­nie stret­nutí medzi eskor­tou a záu­jem­cami, no uží­va­te­lia sa sťa­žo­vali na veľkú časovú prie­pasť medzi zve­rej­ne­ním ich ponuky a odpo­ve­ďou eskorty. Tým, že Ohlala zobra­zuje len lokálne ponuky, sa tento prob­lém odstrá­nil. Ak sa aj napriek tomu nikto neozve, už to nebude chyba vzdia­le­nosti…

Okrem toho sa zlep­šilo zabez­pe­če­nie súkro­mia eskort­ných zamest­nan­cov (zatiaľ pre­važne žien), ktoré odmie­tali nálepku pros­ti­tú­tok. Teraz si svoje pro­fily a stret­nu­tie mene­žujú sami a takisto nikto nekon­tro­luje, čo sa na stret­nu­tiach odo­hráva. Je to len medzi nimi a kli­en­tom. Pop­pen­re­i­ter dúfa, že jej novému vyná­lezu už nebude na ceste k úspe­chu nič stáť v ceste. A mimo­cho­dom, anglická veria apli­ká­cie je už na ceste.

Zdroj: Elite Daily

Pridať komentár (0)