Uber bude zaj­tra o 50% lac­nejší vďaka taxi­ká­rom

Rišo Néveri / 27. september 2015 / Business

Počas zaj­traj­šieho dňa sa má usku­toč­niť pro­test taxi­ká­rov proti spo­loč­nosti Uber na Slo­ven­sku a jej pre­vádz­ko­va­niu “nele­gál­nej taxis­lužby”. Uber odpo­vedá.

Počas zaj­traj­šieho dňa — v pon­de­lok 28. sep­tem­bra sa má od 14. hod. konať pro­testná jazda taxi­ká­rov, ktorá má sme­ro­vať od petr­žal­ského Tesca, cez Most SNP až pred budovu minis­ter­stva dopravy. Taxi­kári jaz­dou pro­tes­tujú proti nele­gál­nej spo­loč­nosti Uber, pre­tože jej vodiči nespĺňajú štá­tom sta­no­vené zákony pre vodi­čov taxis­lu­žieb. Uber pri­šiel do Bra­ti­slavy v polo­vici augusta, odkedy pou­ží­va­te­ľom ponúka mož­nosť objed­nať si odvoz (!nie taxík) cez jed­no­du­chú apli­ká­ciu, ktorá ich spojí s voľ­ným vodi­čom a po ukon­čení jazdy zapla­tiť ho online.

Vodiči Uberu nemajú taxa­metre, nepla­tia daň z pri­da­nej hod­noty a nespĺňajú zákony pre vozidlá taxi­ká­rov. Práve to sa taxi­ká­rom nepáči a chcú to zme­niť. Od pro­testu neupus­tili, dáva im nádej, že Uber dostal zákaz pre­vádz­ko­va­nia apli­ká­cie už vo via­ce­rých európ­skych kra­ji­nách ako Nemecku, Špa­niel­sku, či vo Fran­cúz­sku. Zvo­lili si však dobrú cestu? V Bra­ti­slave posledné mesiace kola­buje doprava a deň čo deň sú dlh­šie záp­chy. Nie som si istý, či tomu kolóna taxí­kov na van­drovke skrz cen­trom pomôže... Nemyslí si to však ani samotný Uber, ktorý na pro­test taxi­ká­rov rea­go­val zní­že­ním cien o 50% počas pro­testu. Ľudia sa predsa musia nejako dostať z bodu A do bodu B.

Ako vláda na pro­test zare­a­guje je otázne. Na jed­nej strane, keby vodiči Uberu pla­tili dane a pris­pie­vali tak do štát­neho roz­počtu, bolo by to voči taxi­ká­rom spra­vod­li­vej­šie, na dru­hej strane treba Uber pri­ví­tať ako rebe­lov. Keď si objed­ná­vam Uber, neob­jed­ná­vam si taxík! Tak mi to aspoň pri­padá. Ube­rom som sa za posledné 2 mesiace zvie­zol asi 3x z čoho ma raz vie­zol Luiz z Bra­zí­lie a dva­krát Fero z Bra­ti­slavy. Musím pove­dať, že cesta Ube­rom a cesta taxí­kom je niečo úplne iné. Verím, že taxi­kári sú vystre­so­vaný a stre­tá­vajú rôzne indi­ví­duá, ale v taxíku sa jed­no­du­cho necí­tim dobre. S cha­lanmi z Uberu som si v klude poty­kal, poke­cal a mal som z jazdy dobrý pocit. Cítil som sa, ako keby ma vie­zol kamoš a na roz­diel od taxíku, tých 10 euro z účtu som vôbec neľu­to­val. Vyzerá to tak, že súhlasí aj Sajfa.

Pridať komentár (0)