Uber sa chystá ovlád­nuť svet, jeho hod­nota sa zvý­šila na $40 miliárd

Lukáš Gašparík jr. / 4. decembra 2014 / Tools a produktivita

Šéf spo­loč­nosti Uber Tra­vis Kala­nick dnes pre­zra­dil, že Uber má zabez­pe­čené ďal­šie inves­tí­cie vo výške $1,2 miliardy z doda­toč­ného inves­to­va­nia, čo má poslú­žiť najmä na roz­voj v oblasti Ázie a Ticho­mo­ria.

Po tomto ozná­mení sa hod­nota spo­loč­nosti Uber vyšpl­hala až na závrat­ných $40 miliárd. Takže po sčí­taní s pôvodne ohlá­se­nou inves­tí­ciou sa cel­ková hod­nota inves­tí­cie zvý­šila na súčas­ných $2.7 miliardy.

Uber sa v tomto období zara­dil medzi naj­rých­lej­šie ras­túce spo­loč­nosti, aj keď momen­tálne čelí význam­nej kri­tike z počet­ného poru­šo­va­nia ochrany osob­ných úda­jov. Vo verej­nom vyhlá­sení o inves­to­vaní Kala­nick ďalej uvá­dza, že dnes je Uber 6-krát väčší ako takto pred rokom. Len v roku 2015 by mal Uber gene­ro­vať viac ako 1 milión pra­cov­ných miest.

Po počet­nej kri­tike sa Kala­nick vyjad­ril aj k poda­ným žalo­bám, na ktoré zare­a­go­val slo­vami: „uda­losti z posled­ných týž­dňov nám uká­zali, že v blíz­kej dobe budeme musieť viac inves­to­vať aj do vnú­tor­ného rastu spo­loč­nosti. To zna­mená, že Uber by sa mal stať inte­li­gen­tnej­šou a skrom­nej­šou spo­loč­nos­ťou, ktorá bude sta­no­vo­vať nové štan­dardy v oblasti ochrany osob­ných úda­jov“. Ako však Uber chce dosiah­nuť ich cieľ Kala­nick už neprez­ra­dil.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)