Uber sa chys­tá ovlád­nuť svet, jeho hod­no­ta sa zvý­ši­la na $40 miliárd

Lukáš Gašparík jr. / 4. decembra 2014 / Lifehacking

Šéf spo­loč­nos­ti Uber Tra­vis Kala­nick dnes pre­zra­dil, že Uber má zabez­pe­če­né ďal­šie inves­tí­cie vo výš­ke $1,2 miliar­dy z doda­toč­né­ho inves­to­va­nia, čo má poslú­žiť naj­mä na roz­voj v oblas­ti Ázie a Ticho­mo­ria.

Po tom­to ozná­me­ní sa hod­no­ta spo­loč­nos­ti Uber vyšpl­ha­la až na závrat­ných $40 miliárd. Tak­že po sčí­ta­ní s pôvod­ne ohlá­se­nou inves­tí­ci­ou sa cel­ko­vá hod­no­ta inves­tí­cie zvý­ši­la na súčas­ných $2.7 miliar­dy.

Uber sa v tom­to obdo­bí zara­dil medzi naj­rých­lej­šie ras­tú­ce spo­loč­nos­ti, aj keď momen­tál­ne čelí význam­nej kri­ti­ke z počet­né­ho poru­šo­va­nia ochra­ny osob­ných úda­jov. Vo verej­nom vyhlá­se­ní o inves­to­va­ní Kala­nick ďalej uvá­dza, že dnes je Uber 6-krát väč­ší ako tak­to pred rokom. Len v roku 2015 by mal Uber gene­ro­vať viac ako 1 mili­ón pra­cov­ných miest.

Po počet­nej kri­ti­ke sa Kala­nick vyjad­ril aj k poda­ným žalo­bám, na kto­ré zare­a­go­val slo­va­mi: „uda­los­ti z posled­ných týž­dňov nám uká­za­li, že v blíz­kej dobe bude­me musieť viac inves­to­vať aj do vnú­tor­né­ho ras­tu spo­loč­nos­ti. To zna­me­ná, že Uber by sa mal stať inte­li­gen­tnej­šou a skrom­nej­šou spo­loč­nos­ťou, kto­rá bude sta­no­vo­vať nové štan­dar­dy v oblas­ti ochra­ny osob­ných úda­jov“. Ako však Uber chce dosiah­nuť ich cieľ Kala­nick už neprez­ra­dil.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)