Uber spúš­ťa donáš­ku jed­la v Euró­pe

Michal Sorkovský / 19. februára 2015 / Business

Uber bude okrem taxi slu­žieb robiť už aj donáš­ku jedál. Zná­ma spo­loč­nosť spúš­ťa v Bar­ce­lo­ne služ­bu Ube­rE­ATS, kto­rá umož­ní tamoj­ším ľuďom objed­nať si jed­lo z lokál­nych reštau­rá­cií so záru­kou doru­če­nia do desia­tich minút. 

Ube­rE­ATS je prvý počin Ube­ru súvi­sia­ci s donáš­kou jed­la, kto­rý bude fun­go­vať mimo Spo­je­ných štá­tov. Na roz­diel od Euró­py, si v rôz­nych mes­tách USA už dlh­šiu dobu ľudia pro­stred­níc­tvom tej­to apli­ká­cie jed­lo môžu objed­ná­vať. V New Yor­ku tak­to fun­gu­je Uber­RUSH a v Los Ange­les UberF­RESH, no bar­ce­lon­ský pro­jekt by mal byť samoz­rej­me pris­pô­so­be­ný pre Euró­pa­nov. 

Uber spo­lu­pra­cu­je so špa­niel­skym sprie­vod­com reštau­rá­cií a barov (Plateselector.com), kto­rý mu pomá­ha nájsť tie najv­hod­nej­šie reštau­rá­cie pre spo­lu­prá­cu. Pou­ží­va­te­ľo­vi Ube­ru, bude teda sta­čiť otvo­riť si apli­ká­ciu a vybrať si jed­lo z ponu­ky via­ce­rých bar­ce­lon­ských reštau­rá­cií a za desať minút sa môže schu­ti najesť.

Bar­ce­lo­nu si Uber nevyb­ral len tak náho­dou. V kata­lán­skej met­ro­po­le sa totiž už 2.3 začne Mobi­le World Con­gress. Jed­na z celo­sve­to­vo naj­väč­ších mobil­ných kon­fe­ren­cií do mes­ta pri­tiah­ne viac ako 30 000 účast­ní­kov, kto­rí si tak budú môcť rov­no vyskú­šať rov­no aj Ube­rE­ATS. Šikov­ný ťah, nemys­lí­te?

Uber, so svo­ji­mi zis­ka­mi pred­sta­vu­je hroz­bu pre kon­ku­renč­né spo­loč­nos­ti na akom­koľ­vek trhu, no tre­ba aj pri­po­me­núť, že teraz Uber pri­chá­dza do pro­stre­dia doná­šok jed­la a to sa hem­ží via­ce­rý­mi úspeš­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Uber sa teda bude musieť posta­viť dob­re finan­co­va­ným donáš­ko­vým spo­loč­nos­tiam ako naprí­klad ame­ric­ké­mu Grub­Hub-u, nemec­ké­mu Deli­ve­ry Hero či brit­ské­mu Just-Eat. 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)