Uber spúšťa donášku jedla v Európe

Michal Sorkovský / 19. februára 2015 / Business

Uber bude okrem taxi slu­žieb robiť už aj donášku jedál. Známa spo­loč­nosť spúšťa v Bar­ce­lone službu Ube­rE­ATS, ktorá umožní tamoj­ším ľuďom objed­nať si jedlo z lokál­nych reštau­rá­cií so záru­kou doru­če­nia do desia­tich minút. 

Ube­rE­ATS je prvý počin Uberu súvi­siaci s donáš­kou jedla, ktorý bude fun­go­vať mimo Spo­je­ných štá­tov. Na roz­diel od Európy, si v rôz­nych mes­tách USA už dlh­šiu dobu ľudia pro­stred­níc­tvom tejto apli­ká­cie jedlo môžu objed­ná­vať. V New Yorku takto fun­guje Uber­RUSH a v Los Ange­les UberF­RESH, no bar­ce­lon­ský pro­jekt by mal byť samoz­rejme pris­pô­so­bený pre Euró­pa­nov. 

Uber spo­lu­pra­cuje so špa­niel­skym sprie­vod­com reštau­rá­cií a barov (Plateselector.com), ktorý mu pomáha nájsť tie najv­hod­nej­šie reštau­rá­cie pre spo­lu­prácu. Pou­ží­va­te­ľovi Uberu, bude teda sta­čiť otvo­riť si apli­ká­ciu a vybrať si jedlo z ponuky via­ce­rých bar­ce­lon­ských reštau­rá­cií a za desať minút sa môže schuti najesť.

Bar­ce­lonu si Uber nevyb­ral len tak náho­dou. V kata­lán­skej met­ro­pole sa totiž už 2.3 začne Mobile World Con­gress. Jedna z celo­sve­tovo naj­väč­ších mobil­ných kon­fe­ren­cií do mesta pri­tiahne viac ako 30 000 účast­ní­kov, ktorí si tak budú môcť rovno vyskú­šať rovno aj Ube­rE­ATS. Šikovný ťah, nemys­líte?

Uber, so svo­jimi zis­kami pred­sta­vuje hrozbu pre kon­ku­renčné spo­loč­nosti na akom­koľ­vek trhu, no treba aj pri­po­me­núť, že teraz Uber pri­chá­dza do pro­stre­dia doná­šok jedla a to sa hemží via­ce­rými úspeš­nými spo­loč­nos­ťami. Uber sa teda bude musieť posta­viť dobre finan­co­va­ným donáš­ko­vým spo­loč­nos­tiam ako naprí­klad ame­ric­kému Grub­Hub-u, nemec­kému Deli­very Hero či brit­skému Just-Eat. 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)