Umelá koža z ana­násu pobláz­nila svet

Nikola Tokárová / 18. marca 2016 / Tools a produktivita

Car­men Hijosa je žena, ktorá stojí za zro­dom novej napo­dob­ne­niny kože. 

Car­men pra­co­vala v 90. rokoch ako kon­zul­tantka v prie­mysle s kožou a štan­dard pro­duk­tov, s kto­rými sa stre­tá­vala bol pre ňu neus­po­ko­jivý. Hľa­dala alter­na­tívy, kto­rými by sa dala koža nahra­diť a inšpi­ro­vala sa takz­va­ným Barong Taga­log, ktorý je na Fili­pí­nach tra­dič­ným muž­ským sva­dob­ným ode­vom. Tento odev je prek­va­pivo vyrá­baný z ana­ná­so­vých lis­tov. Vlákna ana­ná­so­vých lis­tov majú dobrú kva­litu a silu, čo Car­men pri­nú­tilo roz­mýš­ľať nad tým, ako inak by sa ešte dali využiť. 

Pre­lom v jej výskume pri­šiel, keď si Car­men uve­do­mila, že z lis­tov ana­násu sa dá vyro­biť ple­tivo bez nut­ného tka­nia alebo ple­te­nia. Nový mate­riál nazvala Piña­tex a vychá­dza zo špa­niel­skeho slova piña, čiže ana­nás.

Ako sa Piñata vyrába?

Vlákna sú extra­ho­vané z ana­ná­so­vých lis­tov samot­nými far­mármi na plan­tá­žach. Neskôr sa narežú a navrstvia a prejdú indus­triál­nym pro­ce­som, kto­rého výsled­kom je látka pri­pra­vená na šitie. Ved­ľaj­ším pro­duk­tom pri výrobe Piñaty je bio­masa, ktorá sa dá využiť ako hno­jivo a far­má­rom tak posky­tuje ďalší prí­jem.

1

foto: themakerandmendersstyleposium.com

Podobne ako u iných látok sa dá Piñata zafar­biť, potla­čiť a vytvo­riť z nej rôzne iné tex­túry. Pri spra­co­va­niach je jed­nou z mož­ností vytvo­riť látku podobnú koži s rôz­nou hrúb­kou, pri­čom naj­hrub­šie vrstvy sa pou­ží­vajú naprí­klad na tašky.

Ceny tra­dič­ných kože­ných výrob­kov sú vysoké, pre­tože sa vyrá­bajú len z obme­dze­ných dru­hov zvie­rat. Na trhu sa nachá­dza medzera medzi ume­lými tex­tí­liami, ktoré sú výsled­kom spra­co­va­nia ropy a kože­nými výrob­kami. Piñata ponúka výplň práve tejto medzery.

Okrem tašiek a topá­nok sa z Piñaty dajú vyro­biť aj sedačky a sto­ličky a dokonca aj inte­riér áut.

ae_pinatex_4

foto: activeandeco.com

Car­men strá­vila posled­ných 5 rokov vývo­jom Piña­texu na Royal Col­lege of Art. Vzorky topá­nok pre ňu vyro­bili značky Cam­per a Puma. Dizaj­nérka Ally Capel­lino navrhla aj tašky.

Zatiaľ, čo sa Car­men sna­žila vytvo­riť alter­na­tívu ku koži, jej sna­hou bolo tiež vytvo­riť mate­riál, ktorý by bol eko­lo­gický. Keďže sa Piña­tex vyrába ako ved­ľajší pro­dukt pri pes­to­vaní ana­ná­sov, túto pod­mienku sa jej poda­rilo spl­niť.

Pre­daj Piña­texu bol spus­tený začiat­kom mesiaca v Lon­dýne. Cena za meter štvor­cový látky je 18 libier, na porov­na­nie meter kože stojí 20 až 30 libier v závis­losti od dizaj­néra.

2a

foto: designcurial.com

Prie­my­sel jej pro­dukt vníma pozi­tívne a je otvo­rený novým nápa­dom a expe­ri­men­tom s mate­riálmi. Car­men si myslí, že kým sa pre­daj Piñaty ustáli, vyžiada si to čas, ale verí, že ľudia budú otvo­rení kupo­va­niu mate­riálu, ktorý je udr­ža­teľný a pomáha far­már­skym komu­ni­tám. Dodáva, že by bola nerada, keby Piñata vyze­rala úplne iden­ticky ako koža, pre­tože chce, aby vyze­rala ako iný svoj­ský pro­dukt, kto­rým aj je.

cov

foto: crane.tv

Jej pred­stavy o pre­daju sú, že v roku 2018 sa bude ročne pre­dá­vať 1 milión met­rov štvor­co­vých látky. Ďal­šími plánmi využi­tia Piña­texu je výroba anti­bak­te­riál­nych obvä­zov, pre­tože mate­riál umož­ňuje cir­ku­lá­ciu vzdu­chu a tiež výroba zatep­lení.

16 ana­ná­sov, 480 lis­tov, 14 mesia­cov

Prie­merný ana­ná­sov­ník má 30 až 40 lis­tov, pri­čom každý má dĺžku okolo jed­ného metra. Na výrobu metra Piña­texu prie­mer­nej hrúbky je potreb­ných 480 lis­tov, čiže ved­ľajší pro­dukt k 16 ana­ná­som, ktoré sa zbie­rajú kaž­dých 14 mesia­cov v kra­ji­nách ako Bra­zí­lia, Thaj­sko, Fili­píny, Čína, Keňa a Ghana. Ak sa listy nevy­uží­vajú na ďal­šie spra­co­va­nie, zvy­čajne sa nechajú hniť na zemi potom, ako sú ana­násy zozbie­rané.

Zdroj: theguardian.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: metrialtimes.com

Pridať komentár (0)