Ume­lá koža z ana­ná­su pobláz­ni­la svet

Nikola Tokárová / 18. marca 2016 / Lifehacking

Car­men Hijo­sa je žena, kto­rá sto­jí za zro­dom novej napo­dob­ne­ni­ny kože. 

Car­men pra­co­va­la v 90. rokoch ako kon­zul­tant­ka v prie­mys­le s kožou a štan­dard pro­duk­tov, s kto­rý­mi sa stre­tá­va­la bol pre ňu neus­po­ko­ji­vý. Hľa­da­la alter­na­tí­vy, kto­rý­mi by sa dala koža nahra­diť a inšpi­ro­va­la sa takz­va­ným Barong Taga­log, kto­rý je na Fili­pí­nach tra­dič­ným muž­ským sva­dob­ným ode­vom. Ten­to odev je prek­va­pi­vo vyrá­ba­ný z ana­ná­so­vých lis­tov. Vlák­na ana­ná­so­vých lis­tov majú dob­rú kva­li­tu a silu, čo Car­men pri­nú­ti­lo roz­mýš­ľať nad tým, ako inak by sa ešte dali využiť. 

Pre­lom v jej výsku­me pri­šiel, keď si Car­men uve­do­mi­la, že z lis­tov ana­ná­su sa dá vyro­biť ple­ti­vo bez nut­né­ho tka­nia ale­bo ple­te­nia. Nový mate­riál nazva­la Piña­tex a vychá­dza zo špa­niel­ske­ho slo­va piña, čiže ana­nás.

Ako sa Piña­ta vyrá­ba?

Vlák­na sú extra­ho­va­né z ana­ná­so­vých lis­tov samot­ný­mi far­már­mi na plan­tá­žach. Neskôr sa nare­žú a navrstvia a prej­dú indus­triál­nym pro­ce­som, kto­ré­ho výsled­kom je lát­ka pri­pra­ve­ná na šitie. Ved­ľaj­ším pro­duk­tom pri výro­be Piña­ty je bio­ma­sa, kto­rá sa dá využiť ako hno­ji­vo a far­má­rom tak posky­tu­je ďal­ší prí­jem.

1

foto: themakerandmendersstyleposium.com

Podob­ne ako u iných látok sa dá Piña­ta zafar­biť, potla­čiť a vytvo­riť z nej rôz­ne iné tex­tú­ry. Pri spra­co­va­niach je jed­nou z mož­nos­tí vytvo­riť lát­ku podob­nú koži s rôz­nou hrúb­kou, pri­čom naj­hrub­šie vrstvy sa pou­ží­va­jú naprí­klad na taš­ky.

Ceny tra­dič­ných kože­ných výrob­kov sú vyso­ké, pre­to­že sa vyrá­ba­jú len z obme­dze­ných dru­hov zvie­rat. Na trhu sa nachá­dza medze­ra medzi ume­lý­mi tex­tí­lia­mi, kto­ré sú výsled­kom spra­co­va­nia ropy a kože­ný­mi výrob­ka­mi. Piña­ta ponú­ka výplň prá­ve tej­to medze­ry.

Okrem tašiek a topá­nok sa z Piña­ty dajú vyro­biť aj sedač­ky a sto­lič­ky a dokon­ca aj inte­ri­ér áut.

ae_pinatex_4

foto: activeandeco.com

Car­men strá­vi­la posled­ných 5 rokov vývo­jom Piña­te­xu na Roy­al Col­le­ge of Art. Vzor­ky topá­nok pre ňu vyro­bi­li znač­ky Cam­per a Puma. Dizaj­nér­ka Ally Capel­li­no navrh­la aj taš­ky.

Zatiaľ, čo sa Car­men sna­ži­la vytvo­riť alter­na­tí­vu ku koži, jej sna­hou bolo tiež vytvo­riť mate­riál, kto­rý by bol eko­lo­gic­ký. Keď­že sa Piña­tex vyrá­ba ako ved­ľaj­ší pro­dukt pri pes­to­va­ní ana­ná­sov, túto pod­mien­ku sa jej poda­ri­lo spl­niť.

Pre­daj Piña­te­xu bol spus­te­ný začiat­kom mesia­ca v Lon­dý­ne. Cena za meter štvor­co­vý lát­ky je 18 libier, na porov­na­nie meter kože sto­jí 20 až 30 libier v závis­los­ti od dizaj­né­ra.

2a

foto: designcurial.com

Prie­my­sel jej pro­dukt vní­ma pozi­tív­ne a je otvo­re­ný novým nápa­dom a expe­ri­men­tom s mate­riál­mi. Car­men si mys­lí, že kým sa pre­daj Piña­ty ustá­li, vyžia­da si to čas, ale verí, že ľudia budú otvo­re­ní kupo­va­niu mate­riá­lu, kto­rý je udr­ža­teľ­ný a pomá­ha far­már­skym komu­ni­tám. Dodá­va, že by bola nera­da, keby Piña­ta vyze­ra­la úpl­ne iden­tic­ky ako koža, pre­to­že chce, aby vyze­ra­la ako iný svoj­ský pro­dukt, kto­rým aj je.

cov

foto: crane.tv

Jej pred­sta­vy o pre­da­ju sú, že v roku 2018 sa bude roč­ne pre­dá­vať 1 mili­ón met­rov štvor­co­vých lát­ky. Ďal­ší­mi plán­mi využi­tia Piña­te­xu je výro­ba anti­bak­te­riál­nych obvä­zov, pre­to­že mate­riál umož­ňu­je cir­ku­lá­ciu vzdu­chu a tiež výro­ba zatep­le­ní.

16 ana­ná­sov, 480 lis­tov, 14 mesia­cov

Prie­mer­ný ana­ná­sov­ník má 30 až 40 lis­tov, pri­čom kaž­dý má dĺž­ku oko­lo jed­né­ho met­ra. Na výro­bu met­ra Piña­te­xu prie­mer­nej hrúb­ky je potreb­ných 480 lis­tov, čiže ved­ľaj­ší pro­dukt k 16 ana­ná­som, kto­ré sa zbie­ra­jú kaž­dých 14 mesia­cov v kra­ji­nách ako Bra­zí­lia, Thaj­sko, Fili­pí­ny, Čína, Keňa a Gha­na. Ak sa lis­ty nevy­uží­va­jú na ďal­šie spra­co­va­nie, zvy­čaj­ne sa necha­jú hniť na zemi potom, ako sú ana­ná­sy zozbie­ra­né.

Zdroj: theguardian.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: metrialtimes.com

Pridať komentár (0)