Ume­lé slneč­né hodi­ny, kto­ré uka­zu­jú čas ako digi­tál­ne

Barbora Prochovníková / 26. februára 2016 / Lifehacking

Fran­cúz­sky dizaj­nér­sky obchod Mojop­tix navrhol pomo­cou 3D tla­čiar­ne slneč­né hodi­ny, kto­ré uka­zu­jú čas veľ­mi podob­ným spô­so­bom, ako tie digi­tál­ne.

3d-printed-digital-sundial-sun-clock-mojoptix-151

foto: boredpanda.com

Plas­to­vý kom­po­nent má v sebe zakom­po­no­va­né ten­ké die­ry, kto­ré v tie­ni tvo­ria digi­tál­ne čís­li­ce. Ako sa tieň hýbe, mení sa aj čas.

Čas sa zobra­zu­je v 20-minú­to­vých inter­va­loch a fun­gu­je len vte­dy, pocho­pi­teľ­ne, keď svie­ti sln­ko. Digi­tal Sun­dial si môže­te zakú­piť cez Etsy za 69 eur.

3d-printed-digital-sundial-sun-clock-mojoptix-12

foto: boredpanda.com

3d-printed-digital-sundial-sun-clock-mojoptix-5

foto: boredpanda.com

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda.com

Pridať komentár (0)