Ume­nie prog­ra­mo­va­nia: Prečo, ako a načo začať prog­ra­mo­vať

Martin Halada / 29. mája 2016 / Business

Hovorí sa, že ľudí možno zara­diť do 10 sku­pín: tí, ktorí roz­umejú binár­nemu kódu a tí, ktorí mu nero­zu­mejú. Ak nad pred­chá­dza­jú­cou vetou nechá­pavo krú­tiš hla­vou, pozorne čítaj ďalej. O prog­ra­má­to­roch sa vždy hovo­rilo, ako o nad­merne inte­li­gent­ných ľuďoch nepo­cho­pe­ných spo­loč­nos­ťou, ktorí hovo­ria nenau­či­teľ­ným binár­nym jazy­kom. Časy sa však menia.

Výpoč­tová tech­nika sa stáva neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou života kaž­dého z nás. A ako pove­dal Steve Jobs, každý by sa mal naučiť prog­ra­mo­vať, pre­tože prog­ra­mo­va­nie ťa učí, ako roz­mýš­ľať.

Bez ohľadu na to, že prog­ra­má­tori sú všade vítaný a dobre pla­tený arti­kel, prog­ra­mo­va­nie môže uro­biť tvoj život lep­ším. Ako? Každý, kto prog­ra­muje, je neus­tále vysta­vený novým prob­lé­mom, ktoré musí rie­šiť. Rie­še­nie takýchto nových situ­ácii sti­mu­luje tvoj mozog. Drží ho výkonný a vždy v strehu. A potom, keď príde ťažká životná situ­ácia, prob­lém si vieš roza­na­ly­zo­vať na drobné a nájsť rie­še­nie. Tak­tiež sa naučíš trpez­li­vosti a roz­mýš­ľa­niu na rôz­nych úrov­niach. Vieš sa zame­rať na detail, ale aj pozrieť na celý prob­lém kom­plexne a s nad­hľa­dom. Jed­no­du­cho všetko, čo potre­bu­ješ na to, aby tová­reň v tvo­jej hlave menom mozog pra­co­vala správne.

robot-programming-edware

foto: bigcommerce.com

Môže však každý prog­ra­mo­vať? Možno sa zdá, že na prog­ra­mo­va­nie potre­bu­ješ mať vyštu­do­vanú aspoň jednu vysokú školu a mať plnú hlavu vedo­mostí. Nie je to však pravda. Každý prí­kaz, každý kus kódu, sa dá dohľa­dať na inter­nete. To, ako tieto prí­kazy pos­kla­dáš, je už len na tvo­jej šikov­nosti. Je to ako rie­šiť hádanku či skla­dať rubi­kovu kocku.

Ako teda napí­sať svoje prvé riadky kódu? Prog­ra­má­to­rom sa môžeš stať aj z pohod­lia svo­jej obý­vačky. Stačí ti pri­po­je­nie na inter­net a tro­chu zve­da­vosti. Inter­net je plný uži­toč­ných infor­má­cii pre zve­dav­cov, ktorý chcú pri­čuc­hnúť k ume­niu vytvá­ra­nia webo­vých strá­nok, apli­ká­cii či hier. Vybe­rieš si prog­ra­mo­vací jazyk podľa toho, čo chceš naprog­ra­mo­vať a prvé počí­ta­čové zázraky sa dosta­via v prie­behu nie­koľ­kých minút.

work-731198_1280-100590166-primary.idge

foto: staticworld.com

Na inter­nete náj­deš nesmierne nápo­mocné online kurzy na strán­kach ako codeacademy.com, khanacademy.org, či na You­tube kanále The new bos­ton. Prejdú s tebou prvé kroky na ceste za pozna­ním jed­not­li­vých prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Ak si sa však roz­ho­dol vydať vlast­nou ces­tou a naprog­ra­mo­vať niečo svoje, aj tak nikdy nie si sám. Na strán­kach stackoverflow.com, či w3schools.com môžeš v praxi vidieť jed­not­livé kusy kódu, ako aj vyhľa­dať pomoc iných prog­ra­má­to­rov. A čo je naj­lep­šie, prí­kazy sa nemu­síš naučiť naspa­mäť. Každý prog­ra­mo­vací jazyk má takz­vaný cheat sheet, ktorý obsa­huje zoznam prí­ka­zov. Ak si aj v ňom stra­tený, všetko zachráni Google vše­mo­húci.

Prog­ra­mo­vať môžeš kde­koľ­vek, kedy­koľ­vek a spô­sob výučby je len na tebe. Naj­lep­šie je z času na čas sa stret­núť s nie­kým, kto sa v prog­ra­mo­vaní vyzná a kto ti vie dať zopár tipov a nový pohľad na prob­le­ma­tiku. Prog­ra­mo­va­nie je však hlavne o samos­tat­nosti, rie­šení prob­lé­mov, kre­a­ti­vite a zábave.

tumblr_na7nphdM1F1sqkwlno1_500

foto: tumblr.com

Pridať komentár (0)