Ume­nie prog­ra­mo­va­nia: Pre­čo, ako a načo začať prog­ra­mo­vať

Martin Halada / 29. mája 2016 / Business

Hovo­rí sa, že ľudí mož­no zara­diť do 10 sku­pín: tí, kto­rí roz­ume­jú binár­ne­mu kódu a tí, kto­rí mu nero­zu­me­jú. Ak nad pred­chá­dza­jú­cou vetou nechá­pa­vo krú­tiš hla­vou, pozor­ne čítaj ďalej. O prog­ra­má­to­roch sa vždy hovo­ri­lo, ako o nad­mer­ne inte­li­gent­ných ľuďoch nepo­cho­pe­ných spo­loč­nos­ťou, kto­rí hovo­ria nenau­či­teľ­ným binár­nym jazy­kom. Časy sa však menia.

Výpoč­to­vá tech­ni­ka sa stá­va neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou živo­ta kaž­dé­ho z nás. A ako pove­dal Ste­ve Jobs, kaž­dý by sa mal naučiť prog­ra­mo­vať, pre­to­že prog­ra­mo­va­nie ťa učí, ako roz­mýš­ľať.

Bez ohľa­du na to, že prog­ra­má­to­ri sú vša­de víta­ný a dob­re pla­te­ný arti­kel, prog­ra­mo­va­nie môže uro­biť tvoj život lep­ším. Ako? Kaž­dý, kto prog­ra­mu­je, je neus­tá­le vysta­ve­ný novým prob­lé­mom, kto­ré musí rie­šiť. Rie­še­nie takých­to nových situ­ácii sti­mu­lu­je tvoj mozog. Drží ho výkon­ný a vždy v stre­hu. A potom, keď prí­de ťaž­ká život­ná situ­ácia, prob­lém si vieš roza­na­ly­zo­vať na drob­né a nájsť rie­še­nie. Tak­tiež sa naučíš trpez­li­vos­ti a roz­mýš­ľa­niu na rôz­nych úrov­niach. Vieš sa zame­rať na detail, ale aj pozrieť na celý prob­lém kom­plex­ne a s nad­hľa­dom. Jed­no­du­cho všet­ko, čo potre­bu­ješ na to, aby tová­reň v tvo­jej hla­ve menom mozog pra­co­va­la správ­ne.

robot-programming-edware

foto: bigcommerce.com

Môže však kaž­dý prog­ra­mo­vať? Mož­no sa zdá, že na prog­ra­mo­va­nie potre­bu­ješ mať vyštu­do­va­nú aspoň jed­nu vyso­kú ško­lu a mať plnú hla­vu vedo­mos­tí. Nie je to však prav­da. Kaž­dý prí­kaz, kaž­dý kus kódu, sa dá dohľa­dať na inter­ne­te. To, ako tie­to prí­ka­zy pos­kla­dáš, je už len na tvo­jej šikov­nos­ti. Je to ako rie­šiť hádan­ku či skla­dať rubi­ko­vu koc­ku.

Ako teda napí­sať svo­je prvé riad­ky kódu? Prog­ra­má­to­rom sa môžeš stať aj z pohod­lia svo­jej obý­vač­ky. Sta­čí ti pri­po­je­nie na inter­net a tro­chu zve­da­vos­ti. Inter­net je plný uži­toč­ných infor­má­cii pre zve­dav­cov, kto­rý chcú pri­čuc­hnúť k ume­niu vytvá­ra­nia webo­vých strá­nok, apli­ká­cii či hier. Vybe­rieš si prog­ra­mo­va­cí jazyk pod­ľa toho, čo chceš naprog­ra­mo­vať a prvé počí­ta­čo­vé zázra­ky sa dosta­via v prie­be­hu nie­koľ­kých minút.

work-731198_1280-100590166-primary.idge

foto: staticworld.com

Na inter­ne­te náj­deš nesmier­ne nápo­moc­né onli­ne kur­zy na strán­kach ako codeacademy.com, khanacademy.org, či na You­tu­be kaná­le The new bos­ton. Prej­dú s tebou prvé kro­ky na ces­te za pozna­ním jed­not­li­vých prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Ak si sa však roz­ho­dol vydať vlast­nou ces­tou a naprog­ra­mo­vať nie­čo svo­je, aj tak nikdy nie si sám. Na strán­kach stackoverflow.com, či w3schools.com môžeš v pra­xi vidieť jed­not­li­vé kusy kódu, ako aj vyhľa­dať pomoc iných prog­ra­má­to­rov. A čo je naj­lep­šie, prí­ka­zy sa nemu­síš naučiť naspa­mäť. Kaž­dý prog­ra­mo­va­cí jazyk má takz­va­ný che­at she­et, kto­rý obsa­hu­je zoznam prí­ka­zov. Ak si aj v ňom stra­te­ný, všet­ko zachrá­ni Goog­le vše­mo­hú­ci.

Prog­ra­mo­vať môžeš kde­koľ­vek, kedy­koľ­vek a spô­sob výuč­by je len na tebe. Naj­lep­šie je z času na čas sa stret­núť s nie­kým, kto sa v prog­ra­mo­va­ní vyzná a kto ti vie dať zopár tipov a nový pohľad na prob­le­ma­ti­ku. Prog­ra­mo­va­nie je však hlav­ne o samos­tat­nos­ti, rie­še­ní prob­lé­mov, kre­a­ti­vi­te a zába­ve.

tumblr_na7nphdM1F1sqkwlno1_500

foto: tumblr.com

Pridať komentár (0)