Under Armour kupuje fit­nes appky za 560 mil. USD!

Marek Schwarz / 6. február 2015 / Business

Spo­loč­nosť Under Armour, ktorá sa zame­riava na špor­tové oble­če­nie, prí­slu­šen­stvo a veci okolo atle­tiky a športu vše­obecne, ozná­mila, že kúpila známe fit­ness apli­ká­cie Endo­mondo a MyFit­ness­Pal. Firma, ktorá mimo­cho­dom nedávno nad­via­zala par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou HTC, utra­tila za obe apli­ká­cie sumu 560 mili­ó­nov dolá­rov.

Fit­ness apli­ká­ciu Endo­mondo nemu­síme nijak zvlášť pred­sta­vo­vať, stre­tá­vať sa s ňou môžeme zhruba 8 rokov a zastre­šuje viac ako 20 mili­ó­nov čle­nov po celom svete. Jedná sa nepo­chybne o jednu z najob­ľú­be­nej­ších fit­ness apli­ká­cií svojho druhu. Apli­ká­cia MyFit­ness­Pal sa špe­cia­li­zuje na data­bázu potra­vín a poslúži aj ako diétny plán a aj keď v našich kon­či­nách nepatrí medzi naj­zná­mej­šie, celo­sve­tovo zastre­šuje pri­bližne 80 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. A to už dáva dokopy cel­kovo 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, kto­rých spolu s náku­pom zís­kala spo­loč­nosť Under Armour. Cel­kom plodné nákupy, aj keď nie naj­lac­nej­šie. :)

Appka Endo­mondo vyšla na 85 mili­ó­nov dolá­rov a MyFit­ness­Pal na 475 mili­ó­nov dolá­rov. Akvi­zí­cia by mala pre­be­hnúť ešte v prvom štvrť­roku tohto roka. Apli­ká­cie zatiaľ pobe­žia tak, ako sú uží­va­te­lia zvyk­nutí, o prí­pad­nom zosku­pení do jed­nej apli­ká­cie budete určite včas infor­mo­vaní.

Okolo Under Armour je poslednú dobou veľký roz­ruch, na janu­áro­vom veľ­trhu CES spo­loč­nosť ozná­mila par­tner­stvo s HTC. Je možné, že tai­wan­ský výrobca bude zo súčas­nej akvi­zí­cie ťažiť, na MWC má údajne pred­sta­viť vlastný smart nára­mok, ktorý by mohol expor­to­vať dáta práve do novo nado­bud­nu­tých apli­ká­cií. Under Armour milu­jeme a smart náramku sa nevieme doč­kať. Sem s ním! :)

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)