Upracme (si) Slovensko – Svetový čistiaci deň 2018

Viktória Maxinová / 4. septembra 2018 / Eko

Na­sky­tol sa aj Tebe po­dobný po­hľad? Vy­ho­vuje Ti mať ta­kéto „skla­disko“ vo svo­jom okolí? Aká bola Tvoja re­ak­cia, keď si vi­del rov­nako zne­čis­tené miesto? Iba si sklo­nil hlavu a po­kra­čo­val ďa­lej vo svo­jej ceste alebo si si po­ve­dal, že treba s tým niečo uro­biť?

Na­sky­tol sa aj Tebe po­dobný po­hľad? Vy­ho­vuje Ti mať ta­kéto „skla­disko“ vo svo­jom okolí? Aká bola Tvoja re­ak­cia, keď si vi­del rov­nako zne­čis­tené miesto? Iba si sklo­nil hlavu a po­kra­čo­val ďa­lej vo svo­jej ceste alebo si si po­ve­dal, že treba s tým niečo uro­biť?

Ak pat­ríš me­dzi ľudí, ktorí sú zne­chu­tení sú­čas­nou si­tu­áciou s nad­mer­ným vý­sky­tom od­padu na ve­rej­ných prie­s­trans­tvách, ur­čite by si si ne­mal ne­chať ujsť 15. sep­tem­bra Sve­tový čis­tiaci deň. Je to deň ve­no­vaný upra­to­va­niu ne­le­gál­nych sk­lá­dok a od­padu po ce­lej Zemi a tento rok sa pr­vý­krát pri­pojí aj Slo­ven­sko. Ty sa mô­žeš tiež pri­dať ku po­du­ja­tiu ako dob­ro­voľ­ník alebo or­ga­ni­zá­tor a po­môcť tak upra­tať svoje oko­lie.

 

Ako to celé za­čalo?

Prí­beh Sve­to­vého čis­tia­ceho dňa za­čal v roku 2008 v Es­tón­sku (vtedy ešte ná­rodné) hnu­tie Let’s Do It uspo­ria­dalo uda­losť, kto­rej sa zú­čast­nilo 50 000 oby­va­te­ľov a spo­ločne vy­čis­tili za je­den deň celú kra­jinu. Po­čas de­sia­tich ro­kov sa po­ve­do­mie o tejto myš­lienke roz­ší­rilo do 150 štá­tov sveta. Do dneš­ného dňa sa za­po­jilo okolo 21 mi­li­ó­nov ľudí a vy­zbie­rali viac ako 500 000 ton od­padu. Let’s Do It sa po­stupne roz­ši­ro­valo do via­ce­rých kra­jín, až z toho po­stupne vznikla myš­lienka uro­biť je­den Sve­tový upra­to­vací deň. Am­bí­ciou je za­po­jiť 150 kra­jín a mi­li­óny dob­ro­voľ­ní­kov, ktorí budú po­čas jed­ného dňa na­raz čis­tiť svoje oko­lie. Toto po­du­ja­tie slúži zá­ro­veň aj na zbie­ra­nie dát z ce­lého sveta, aby sme ve­deli náš od­pa­dový prob­lém mo­ni­to­ro­vať a rie­šiť. Ako je­den z ná­stro­jov sa po­u­žíva mo­bilná ap­li­ká­cia Tras­hOut, ktorá je pô­vo­dom zo Slo­ven­ska a te­raz je glo­bál­nym par­tne­rom pre toto po­du­ja­tie. Tá slúži práve na na­hla­so­va­nie čier­nych sk­lá­dok a ich mo­ni­to­ro­va­nie. Zá­ro­veň si vďaka nej mô­žete nájsť najb­ližší zberný dvor alebo kôš podľa typu od­padu, kto­rého sa chcete zba­viť.

 

Prečo ho chceme pri­niesť na Slo­ven­sko?

Zá­leží nám na na­šej rod­nej zemi, na jej krás­nej prí­rode, a preto by sme ju chceli spo­loč­nými si­lami zba­viť od­padu, ktorý sa tu za roky ig­no­ran­cie a ľa­hos­taj­nosti na­z­hro­maž­dil. Chceme sa pre­chá­dzať po čis­tých ná­mes­tiach, par­koch, lú­kach, či vy­liezť napr. na Kri­váň bez toho, aby sme okolo seba vi­deli kra­bičky od ci­ga­riet, či vy­ho­dené ple­chovky od piva. Sve­tový čis­tiaci deň je skve­lou prí­le­ži­tos­ťou uká­zať sebe i svetu, že aj Slo­ven­sko sa vie zjed­no­tiť pre dobrú vec a dňa 15. sep­tem­bra vy­jde do ulíc miest, obcí a oko­li­tých le­sov, aby pris­pelo k po­treb­nej zmene. Vieme, že na Slo­ven­sku máme prob­lém s od­pa­dom. Re­cyk­lu­jeme málo a sme na chvoste spo­me­dzi kra­jín Európ­skej únie. Zá­ro­veň máme na Slo­ven­sku cez ap­li­ká­ciu     Tras­hOut na­hlá­se­ných viac ako 6 ti­síc čier­nych sk­lá­dok. Po­zi­tívne je, že z toho mi­ni­málne 1 ti­síc už bolo vy­čis­te­ných. My sa chys­táme pris­pieť k vy­čis­te­niu ďal­ších.

Čo chceme do­siah­nuť?

Radi by sme uká­zali os­tat­ným, že zbie­rať od­padky nie je hanba. Práve na­opak, mali by sme to ro­biť s akousi hr­dos­ťou, lebo ro­bíme niečo pre seba, pre čis­tej­šiu Zem. Kaž­dému z nás zá­leží na lep­šej bu­dúc­nosti pre nás a naše deti a tá by ne­mala byť spo­jená so špi­na­vou kra­ji­nou.

Sú­hla­síš? Tak sa za­poj!

Príď aj ty 15. sep­tem­bra na ur­čené miesto v tvo­jom okolí a pri­daj sa k mi­li­ó­nom dob­ro­voľ­ní­kov z ce­lého sveta v zbere od­pad­kov z miest, kde ne­pat­ria. Ak ne­vieš o or­ga­ni­zo­va­nom zbere v mieste tvojho byd­liska, pri­hlás sa za lo­kál­neho or­ga­ni­zá­tora. Na­kopni svoje oko­lie k činu, lebo ak raz zdvih­neš od­pad zo zeme, už ho tam sám ni­kdy ne­ho­díš. Bliž­šie in­for­má­cie náj­deš na Fa­ce­book uda­losti.

Na zá­ver si do­vo­líme ešte pri­dať jedno af­rické prí­slo­vie: Keď veľa ma­lých ľudí, na veľa ma­lých mies­tach, spraví veľa ma­lých skut­kov, až vtedy sa svet za­čne me­niť.  

Pridať komentár (0)