USA vs. EU: Čo chýba európ­skym star­tu­pom?

Luky Gašparík / 18. marec 2014 / Tools a produktivita

Súboj star­tu­po­vých tita­nov — tak by sme mohli nazvať súpe­re­nie medzi USA a Euró­pou. Spo­loč­nosti ako Face­book, Google alebo Twit­ter určite nemu­sím pred­sta­vo­vať, pozná ich celý svet. A čo taký Skype, Spo­tify či Angry Birds? Všetko sú to úspešné európ­ske star­tupy, ktoré pohli sve­tom a majú mili­óny uži­va­te­ľov. Kto je teda star­tu­po­vým krá­ľom? USA či Európa?

Európ­sky top odbor­níci vidia v európ­skych star­tu­poch jeden zásadný prob­lém súvi­siaci viac menej s našou men­ta­li­tou. Neochota, ba až nechuť osla­vo­vať úspe­chy naších firiem je hlboko zakot­vená v pova­hách Euró­pa­nov. Zatiaľ čo v USA sa píšu nesku­točné kvantá člán­kov o kaž­dej malič­kosti, zatiaľ čo u nás v Európe sa nič nedeje. Teda, pokiaľ to nie je mini­málne na úrovni nomi­ná­cie na Nobe­lovu cenu. 

Často­krát sú ľudia v Európe prí­liž nega­tívni. Pove­dia si, že ino­vá­cie sú niečo iba pre Sili­con Val­ley“, pove­dal európ­sky komi­sár zod­po­vedný za digi­tálnu agendu, Neelie Kroes.

Pravda je taká, že v Európe máme nesku­točne veľa suc­cess sto­ries – ale nikto o nich nevie. Je tu mnoho talen­to­va­ných ľudí, ktorí pra­cujú na tom, aby sa ich sny stali sku­toč­nos­ťou. Je tu toľko ino­vá­cií a ino­vá­to­rov,” dodal Kroes. 

Pozrime sa na drobné porov­na­nie nie­kto­rých základ­ných fak­to­rov: 

Dostup­nosť zdro­jov

Zásad­ným roz­die­lom medzi USA a Euró­pou je prí­stup star­tu­pov k inves­tí­ciám. Jedna šta­tis­tika na ilus­trá­ciu: v USA bolo len za rok 2012 uvoľ­ne­ných 29,7 miliardy dolá­rov na finan­co­va­nie star­tu­pov, zatiaľ čo v Európe to bolo iba 5,7 miliardy dolá­rov v 1074 inves­tič­ných kolách. V USA bolo inves­tič­ných kôl 3x toľko. Tento fakt hovorí sám za seba. 

Kým ame­rické tech spo­loč­nosti ťažia z ľah­šie dostup­ných zdro­jov, Európa má v tomto smere stále čo dohá­nať. Je to prav­de­po­dobne spô­so­bené tro­chu odliš­ným prí­stu­pom európ­skych inves­to­rov.

(Ne)Ochota pod­stú­piť riziko

Niečo som už som načr­tol v pred­chá­dza­jú­com bode. Ame­rickí inves­tori majú určite väč­šiu ten­den­ciu pod­stu­po­vať riziko, aj za cenu totál­neho nez­daru. Nemô­žeme však všetko hádzať len na inves­to­rov. Pravda je taká, že samotní mladí ľudia často­krát upred­nost­nia školu pred pod­ni­ka­ním. Koľko toho už bolo popí­sa­ného o geniál­nych štu­den­toch, ktorí nechali školu, aby sa chy­tili život­nej šance? Gates, Jobs, Zuc­ker­berg a iní. Otázka znie, kde máme európ­skych hrdi­nov s podob­ným prí­be­hom.

IPO’s 

IPO (Ini­tial Pub­lic Offe­ring) je vstup spo­loč­nosti na burzu emi­to­va­ním akcií. Európ­ske star­tupy sa aj v tomto značne líšia od zaoce­án­skych kole­gov. Keď v USA doras­tie star­tup do urči­tej veľ­kosti, začína sa rie­šiť, kedy a ako by mohol byť emi­tovný na burze. Naopak, v Európe sa tak inves­to­ri­za­me­ria­vajú skôr na urče­nie najv­hod­nej­šieho momentu exitu zo star­tupu.

Európ­ske spo­loč­nosti zvyknú roz­mýš­lať prvotne nad pre­da­jom. Postupne ale menia zmýš­la­nie sme­rom k IPO’s. Je to nový spô­sob mys­le­nia“, hovorí George O´Connor z Pan­mure Gor­don.

Pre­su­nom pri­orít do oblastí uve­de­ných vyš­šie by sa mohli sily medzi USA a Európu za pár rokov naozaj vyrov­nať. Zákla­dom je o suc­cess sto­ries pisať, hovo­riť a šíriť ich ďalej. To je aj posla­ním startitup.sk. V tomto smere sa stále máme od našich ame­ríc­kych kole­gov čo učiť.

Zdroj:cnbc.com, youtube.com

Pridať komentár (0)