Úspešná pre­mi­éra appky CHATR.tv v pre­hľad­nej info­gra­fike

Ľudovít Nastišin / 25. mája 2015 / Business

Ambi­ci­ózny star­tup CHATR.tv má za sebou úspešnú pre­mi­éru v tele­víz­nom svete. Exklu­zívne v spo­lu­práci s RTVS počas najo­ča­ká­va­nej­šieho podu­ja­tia roka, Maj­strovs­tiev sveta 2015 v ľado­vom hokeji sa uží­va­te­lia zozná­mili s inte­rak­tív­nou app­kou CHATR.tv.

Za menej ako 12 dní si appku stiahlo viac ako 30.000 uží­va­te­ľov a pou­žitá bola viac ako 100.000 krát. Diváci sa počas 7 slo­ven­ských zápa­sov mali mož­nosť zapo­jiť do vysie­la­nia, dis­ku­to­vať s ostat­nými divákmi, hla­so­vať alebo polo­žiť otázku pre tré­nera. Pro­stred­níc­tvom CHATR.tv napí­sali 27 tisíc prís­pev­kov a z toho viac ako 580 uží­va­te­ľov videlo svoj prís­pe­vok priamo v tele­víz­nom pre­nose.

Z pohľadu využí­va­nia apli­ká­cie boli najat­rak­tív­nej­šie zápasy SVK — NOR a SVK — RUS, kde v prie­behu 2 hodín zaslali uží­va­te­lia do CHATR.tv viac ako 4 tisíc prís­pev­kov. Neraz boli komen­táre búr­livé a naj­väč­šia dis­ku­sia sa točila okolo hoke­jis­tov: J. Laca, M. Gábo­ríka, T. Tatar. Spo­me­dzi našich chlap­cov v ankete o naj­lep­šieho hráča tur­naja zví­ťa­zil Ján Laco.

zdroj: chatr.tv

Pridať komentár (0)