Úspešný NOYBE chystá zmeny

Lukáš Gašparík jr. / 5. február 2015 / Business

Pôvodná ver­zia apli­ká­cie NOYBE sa stala najs­ťa­ho­va­nej­šou iOS hrou slo­ven­skej pro­duk­cie v his­tó­rii Slo­ven­ska. Nie­koľko týž­dňov sa držala v reb­ríč­koch App Storu na prvých prieč­kach na Slo­ven­sku, v Čes­kej repub­like, Poľ­sku či Maďar­sku. Do dneš­ného dňa máme zazna­me­na­ných vyše 13,000 uni­kát­nych stia­hnutí z celého sveta.

Vyda­nie updatu do Apple App Store je naplá­no­vané na 5. Marca 2015. Update pri­ne­sie fixá­ciu drob­ných tech­nic­kých chýb z pôvod­nej ver­zie, ale sa hra dočká aj väč­ších zmien. Spo­me­nieme naprí­klad nové posta­vičky s novými schop­nos­ťami, mož­nosť využi­tia check­po­in­tov či online reb­rí­ček. Update bude tak­tiež obsa­ho­vať uni­kátne ovlá­da­nie her­ného menu.

Hra však naďa­lej zostáva verná svo­jej prvo­tine na poli “rých­lych hier” — využi­tie akce­le­ro­metra pri ovlá­daní postáv.

Jedná sa o bez­platnú hru pre iOS zaria­de­nia — kon­krétne pre Apple iPhone od ver­zie 4 až po naj­nov­šie modely iPhone 6 a iPhone 6 Plus a iPad.

Hra nad­vä­zuje na známe tzv. “rýchle hry” typu sláv­neho Flappy Bird, Splashy Fish, Ama­zing Thief, Stick Hero a iné z tejto kate­gó­rie. NOYBE je však výni­močný a odlišný pre­dov­šet­kým tým, že jeho ovlá­da­nie nespo­číva v “tapo­vaní” na obra­zovku a udr­žaní sa tak v hre, ale využíva ako prvá z “rých­lych hier” akce­lo­me­ter iPhonu — teda sa ovláda pomo­cou pohybu samot­ného tele­fónu.

Hlavný hrdina hry je spo­me­nutý už v samot­nom názve — chutná, žltá, chl­patá posta­vička s menom NOYBE, vďaka kto­rej si aj tí naj­menší dokážu tré­no­vať moto­rické schop­nosti. Starší uží­va­te­lia a gej­meri sa zas pomo­cou NOY­BEho vedia pre­ko­ná­vať svoje naj­vyš­šie skóre či trá­viť voľnú chvílu.

O Noybe sa ďalej dočí­tate aj v našom prvom článku o tejto hre práve TU.

zdroj: TS Noybe

Pridať komentár (0)