Uva­žu­ješ nad kúpou Andro­id tele­fó­nu? Apríl je ten správ­ny čas

Michaela Líšková / 29. marca 2016 / Tech a inovácie

Via­no­ce sú už za nami, tak­že nový smart­fón si asi budeš musieť kúpiť sám. Ak však ešte stá­le váhaš nad kon­krét­nym mode­lom, môžeš sa tešiť na apríl, kto­rý so sebou pri­ná­ša celú kopu nových, krás­nych a výkon­ných andro­id smart­fó­nov.

Svet smart­fó­nov s Andro­idom môže byť čas­to cha­otic­ký a neor­ga­ni­zo­va­ný, ale zdá sa, že ten­to rok sa stal debu­tom pre dostup­nosť naj­rôz­nej­ších mobil­ných zaria­de­ní prá­ve mesiac Apríl. Šesť mesia­cov po tom, čo Goog­le vypus­til andro­id Marsh­mal­low, sú všet­ci ostat­ní výrob­co­via pri­pra­ve­ní zapla­viť trh mobil­ný­mi tele­fón­mi s naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom. Táto vlna andro­idov už zača­la tele­fón­mi ako je Xia­omi Mi 5Sam­sung Gala­xy S7, ale budú­ci kalen­dár­ny mesiac je ten čas, kedy vypuk­ne ozaj­st­ná voj­na o zákaz­ní­kov, pre­to­že voľ­ba a roz­ma­ni­tosť bude sku­toč­ne širo­ká

foto: digitaltrends.com

Vlaj­ko­vá loď Huawei-u P9 a jeho duál­ny kame­ro­vý sys­tém majú byť k dis­po­zí­cií 6.apríla, a ten­to dátum je aj dňom, kedy Mei­zu odha­lí svoj M3 Note. O týž­deň neskôr sa môžeš tešiť na HTC, kto­rý sve­tu pred­ve­die svo­ju vlaj­ko­vú loď s oča­ká­va­ným náz­vom HTC 10. Oppo sa k zába­ve pri­po­jí zhru­ba v rov­na­kom čase a vypus­tí svo­je Oppo R9 a R9 Plus.
Či už sa jed­ná o 16-mega­pi­xe­lo­vú pred­nú kame­ru mode­lu R9, oži­ve­nie zná­me­ho HTC Boom­Sound ale­bo ďal­ší Huawei tele­fón s nadu­pa­nou baté­ri­ou (3 900mAh), urči­te sa náj­de mno­ho zaria­de­ní, kto­ré budú vábiť všet­kých Andro­id fanú­ši­kov. A aby toho nebo­lo málo, jedi­neč­nosť a extra­va­gan­ciu pred­ve­die aj nový Zopo Spe­ed 8, kto­rý si náro­ku­je titul prvé­ho smart­fó­nu s deca-core pro­ce­so­rom.

OPPO-R9

foto: engadget.com

Dva hlav­né fak­to­ry, kto­ré sú hna­cou silou vlaj­ko­vých lodí Andro­id tele­fó­nov túto jar, sú nača­so­va­nie Marsh­mal­low OS a dostup­nosť čipo­vej sady Qual­comm Snapd­ra­gon 820. Ten dru­hý je jed­no­du­chý: úžas­né nové čipy si zaslú­žia úžas­né nové tele­fó­ny, kto­ré doká­žu pred­viesť ich schop­nos­ti, a Snapd­ra­gon 820 sa už osved­čil aj ako víťaz Mi 5 a Gala­xy S7 recen­zií. Ešte zau­jí­ma­vej­ší aspekt je Andro­id sám o sebe.

Úpl­ne integ­ro­vať Andro­id soft­vér s Goog­le môže trvať aj viac ako 4 mesia­ce, pri­čom ten­to pro­ces zahŕňa aj pri­da­nie lep­ších apli­ká­cií foto­apa­rá­tu a vyni­ka­jú­ce spra­co­va­nie obra­zu, ako to uka­zu­jú obzvlášť Sam­sung a LG. To je aj dôvod, pre­čo sa smart­fón LG G5, aj napriek tomu, že bol na Mobi­le World Con­gress ozná­me­ný už na kon­ci feb­ru­ára, nebu­de dodá­vať skôr ako 1.apríla. Nové Xpe­rie od Sony sú na tom rov­na­ko, hoci japon­ská spo­loč­nosť ešte nemá pev­ný dátum (teda okrem „nie­ke­dy toto leto“). Asi aby si si sti­hol našet­riť, ak budeš mať záu­jem o kúpu.

lg-g5-mwc-201602-20_1019vlad-savov-1.0

foto: theverge.com

Andro­id výrob­co­via zaos­tá­va­jú zhru­ba pol roka za Goog­le

V posled­ných troch rokoch Goog­le vypus­til pár opa­ko­va­ní Andro­idu, z toho posled­ný v októb­ri 2015. Ten­to akt je v naj­lep­šom záuj­me Goog­le, pre­to­že spo­loč­nosť sa sna­ží držať krok (ale­bo byť o pár kro­kov napred, zále­ží na uhle pohľa­du) s iOS od fir­my App­le. Nové „ajfó­ny“ s novým soft­vé­rom zvy­čaj­ne vždy dora­zia v sep­tem­bri, a úlo­hou Goog­le je čeliť im spo­lu s čerstvou por­ci­ou Andro­idu.

Vzhľa­dom na čas, kto­rý potre­bu­jú výrob­co­via zaria­de­ní na rea­li­zá­ciu naj­nov­šie­ho soft­vé­ru, sa v posled­nom čase ako­si sta­lo samoz­rej­mos­ťou, že feb­ru­áro­vý Mobi­le World Con­gress sa sta­ne ústred­ným bodom pre ozna­mo­va­nie nových smart­fó­nov a týžd­ne po ňom nastá­va čas, aby sa tie­to Andro­id zaria­de­nia dosta­li na trh. Ten­to rok sa zdá, že sa väč­ši­na sústre­ďu­je prá­ve na prvý aprí­lo­vý týž­deň, ide však skôr o náho­du, ako pre­mys­le­ný mar­ke­tin­go­vý plán. Avšak, ak bude plán Goog­le pokra­čo­vať rov­na­kým tem­pom, nebu­de žiad­nym prek­va­pe­ním, ak sa tak­to budú Andro­idy na trh vypúš­ťať aj do budúc­na.

Hard­vé­ro­vý par­tne­ri spo­loč­nos­ti Goog­le chá­pu, že pri­ori­tou je bojo­vať s iOS, nie iPho­ne­om ako takým. Dátu­my vypúš­ťa­nia Andro­id zaria­de­ní na trh im sťa­žu­jú vypus­tiť vlast­né vlaj­ko­vé lode včas pre let­nú sezó­nu náku­pu smart­fó­nov. Rov­na­ko pre nich však vytvá­ra­jú prí­le­ži­tosť, ako si vytvo­riť taký­to pries­tor už na jar. V aprí­li budú teda poten­ciál­ni kup­ci smart­fó­nov zahl­te­ní výbe­rom nových Marsh­mal­low zaria­de­ní.

Ten­to rok je apríl mesiac andro­idov

Ak hľa­dáš nový skve­lý smart­fón, naj­lep­šie bude, ak pár týž­dňov počkáš, aby si videl, kto má čo v ponu­ke. Viac zaria­de­ní bude zahŕňať USB-C, LG a Huawei sa ťa budú sna­žiť pre­sved­čiť, že iba jed­na zadná kame­ra nesta­čí, a kaž­dý ti pred­ve­die lep­ší a efek­tív­nej­ší prie­my­sel­ný dizajn.
App­le tiež neza­os­tá­va a ozna­mu­je prí­chod na trh svoj­ho lac­nej­šie­ho a men­šie­ho iPho­ne SE, no skôr sa zdá, že aprí­lu bude vlád­nuť úspech Andro­idov. Nikdy nevieš, mož­no sa tým­to začí­na nová epi­zó­da, kedy bude­me aprí­lom pome­nú­vať mesiac Andro­idu.

700X500

foto: zopomobile.com

Isté je, že ten­to apríl budeš mať na výber z mno­hých zaria­de­ní. Ako spo­koj­ná maji­teľ­ka smart­fó­nu znač­ky Oppo, ti odpo­rú­čam „ček­núť“ aj znač­ky, o kto­rých tvo­ji kamo­ši mož­no nepo­ču­li, aby ti náho­dou nie­čo dob­ré neunik­lo.
Voľ­ba bude ťaž­ká, šan­ce sú vyrov­na­né.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cbsistatic.com

Pridať komentár (0)