Uva­žu­ješ nad kúpou Android tele­fónu? Apríl je ten správny čas

Michaela Líšková / 29. marca 2016 / Tech a inovácie

Via­noce sú už za nami, takže nový smart­fón si asi budeš musieť kúpiť sám. Ak však ešte stále váhaš nad kon­krét­nym mode­lom, môžeš sa tešiť na apríl, ktorý so sebou pri­náša celú kopu nových, krás­nych a výkon­ných android smart­fó­nov.

Svet smart­fó­nov s Andro­idom môže byť často cha­otický a neor­ga­ni­zo­vaný, ale zdá sa, že tento rok sa stal debu­tom pre dostup­nosť naj­rôz­nej­ších mobil­ných zaria­dení práve mesiac Apríl. Šesť mesia­cov po tom, čo Google vypus­til android Marsh­mal­low, sú všetci ostatní výrob­co­via pri­pra­vení zapla­viť trh mobil­nými tele­fónmi s naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom. Táto vlna andro­idov už začala tele­fónmi ako je Xia­omi Mi 5Sam­sung Galaxy S7, ale budúci kalen­dárny mesiac je ten čas, kedy vypukne ozaj­stná vojna o zákaz­ní­kov, pre­tože voľba a roz­ma­ni­tosť bude sku­točne široká

foto: digitaltrends.com

Vlaj­ková loď Huawei–u P9 a jeho duálny kame­rový sys­tém majú byť k dis­po­zí­cií 6.apríla, a tento dátum je aj dňom, kedy Meizu odhalí svoj M3 Note. O týž­deň neskôr sa môžeš tešiť na HTC, ktorý svetu pred­ve­die svoju vlaj­kovú loď s oča­ká­va­ným náz­vom HTC 10. Oppo sa k zábave pri­pojí zhruba v rov­na­kom čase a vypustí svoje Oppo R9 a R9 Plus.
Či už sa jedná o 16-mega­pi­xe­lovú prednú kameru modelu R9, oži­ve­nie zná­meho HTC Boom­Sound alebo ďalší Huawei tele­fón s nadu­pa­nou baté­riou (3 900mAh), určite sa nájde mnoho zaria­dení, ktoré budú vábiť všet­kých Android fanú­ši­kov. A aby toho nebolo málo, jedi­neč­nosť a extra­va­gan­ciu pred­ve­die aj nový Zopo Speed 8, ktorý si náro­kuje titul prvého smart­fónu s deca-core pro­ce­so­rom.

OPPO-R9

foto: engadget.com

Dva hlavné fak­tory, ktoré sú hna­cou silou vlaj­ko­vých lodí Android tele­fó­nov túto jar, sú nača­so­va­nie Marsh­mal­low OS a dostup­nosť čipo­vej sady Qual­comm Snapd­ra­gon 820. Ten druhý je jed­no­du­chý: úžasné nové čipy si zaslú­žia úžasné nové tele­fóny, ktoré dokážu pred­viesť ich schop­nosti, a Snapd­ra­gon 820 sa už osved­čil aj ako víťaz Mi 5 a Galaxy S7 recen­zií. Ešte zau­jí­ma­vejší aspekt je Android sám o sebe.

Úplne integ­ro­vať Android soft­vér s Google môže trvať aj viac ako 4 mesiace, pri­čom tento pro­ces zahŕňa aj pri­da­nie lep­ších apli­ká­cií foto­apa­rátu a vyni­ka­júce spra­co­va­nie obrazu, ako to uka­zujú obzvlášť Sam­sung a LG. To je aj dôvod, prečo sa smart­fón LG G5, aj napriek tomu, že bol na Mobile World Con­gress ozná­mený už na konci feb­ru­ára, nebude dodá­vať skôr ako 1.apríla. Nové Xpe­rie od Sony sú na tom rov­nako, hoci japon­ská spo­loč­nosť ešte nemá pevný dátum (teda okrem „nie­kedy toto leto“). Asi aby si si sti­hol našet­riť, ak budeš mať záu­jem o kúpu.

lg-g5-mwc-201602-20_1019vlad-savov-1.0

foto: theverge.com

Android výrob­co­via zaos­tá­vajú zhruba pol roka za Google

V posled­ných troch rokoch Google vypus­til pár opa­ko­vaní Andro­idu, z toho posledný v októbri 2015. Tento akt je v naj­lep­šom záujme Google, pre­tože spo­loč­nosť sa snaží držať krok (alebo byť o pár kro­kov napred, záleží na uhle pohľadu) s iOS od firmy Apple. Nové „ajfóny“ s novým soft­vé­rom zvy­čajne vždy dora­zia v sep­tem­bri, a úlo­hou Google je čeliť im spolu s čerstvou por­ciou Andro­idu.

Vzhľa­dom na čas, ktorý potre­bujú výrob­co­via zaria­dení na rea­li­zá­ciu naj­nov­šieho soft­véru, sa v posled­nom čase akosi stalo samoz­rej­mos­ťou, že feb­ru­árový Mobile World Con­gress sa stane ústred­ným bodom pre ozna­mo­va­nie nových smart­fó­nov a týždne po ňom nastáva čas, aby sa tieto Android zaria­de­nia dostali na trh. Tento rok sa zdá, že sa väč­šina sústre­ďuje práve na prvý aprí­lový týž­deň, ide však skôr o náhodu, ako pre­mys­lený mar­ke­tin­gový plán. Avšak, ak bude plán Google pokra­čo­vať rov­na­kým tem­pom, nebude žiad­nym prek­va­pe­ním, ak sa takto budú Andro­idy na trh vypúš­ťať aj do budúcna.

Hard­vé­rový par­tneri spo­loč­nosti Google chápu, že pri­ori­tou je bojo­vať s iOS, nie iPho­neom ako takým. Dátumy vypúš­ťa­nia Android zaria­dení na trh im sťa­žujú vypus­tiť vlastné vlaj­kové lode včas pre letnú sezónu nákupu smart­fó­nov. Rov­nako pre nich však vytvá­rajú prí­le­ži­tosť, ako si vytvo­riť takýto pries­tor už na jar. V apríli budú teda poten­ciálni kupci smart­fó­nov zahl­tení výbe­rom nových Marsh­mal­low zaria­dení.

Tento rok je apríl mesiac andro­idov

Ak hľa­dáš nový skvelý smart­fón, naj­lep­šie bude, ak pár týž­dňov počkáš, aby si videl, kto má čo v ponuke. Viac zaria­dení bude zahŕňať USB-C, LG a Huawei sa ťa budú sna­žiť pre­sved­čiť, že iba jedna zadná kamera nestačí, a každý ti pred­ve­die lepší a efek­tív­nejší prie­my­selný dizajn.
Apple tiež neza­os­táva a ozna­muje prí­chod na trh svojho lac­nej­šieho a men­šieho iPhone SE, no skôr sa zdá, že aprílu bude vlád­nuť úspech Andro­idov. Nikdy nevieš, možno sa týmto začína nová epi­zóda, kedy budeme aprí­lom pome­nú­vať mesiac Andro­idu.

700X500

foto: zopomobile.com

Isté je, že tento apríl budeš mať na výber z mno­hých zaria­dení. Ako spo­kojná maji­teľka smart­fónu značky Oppo, ti odpo­rú­čam „ček­núť“ aj značky, o kto­rých tvoji kamoši možno nepo­čuli, aby ti náho­dou niečo dobré neuniklo.
Voľba bude ťažká, šance sú vyrov­nané.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cbsistatic.com

Pridať komentár (0)