Uvi­dí­me hviezd­ny súboj robo­tov — USA vs. Japon­sko!

Rišo Néveri / 6. júla 2015 / Tech a inovácie

Sen nejed­né­ho fanú­ši­ka robo­tov sa stá­va sku­toč­nos­ťou, ame­ric­ká fir­ma Mega­Bots vyzva­la svoj­ho japon­ské­ho riva­la Suido­bas­hi Hea­vy Indus­try. Výzva vo for­me You­Tu­be videa od Mega­bots oble­te­la svet, médiá a neuš­la ani súpe­rom. Japon­sko výzvu pri­jí­ma!

Suido­bas­hi. Vy máte veľ­ké­ho robo­ta, my máme veľ­ké­ho robo­ta. Vie­te čo to zna­me­ná. Stret­ne­me sa v boji.”, odznie­va vo videu od ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Mega­Bots, kto­rá len nedáv­no dosta­va­la robo­ta s náz­vom Mark II. Ten­to 4,6 met­ra vyso­ký robot je ovlá­da­ný dvo­ma pilot­mi, pohá­ňa­ný ako tank a vyzb­ro­je­ný mohut­ný­mi paint­ba­lo­vý­mi dela­mi. Výzva je v sku­toč­nos­ti mar­ke­tin­go­vým ťahom (kva­lit­ným), kto­rý Mega­Bots vymys­le­lo pre pro­pa­go­va­nie svoj­ho pro­jek­tu tur­na­jov budúc­nos­ti, v kto­rých by bojo­va­li obrov­ské robo­ty. Na tur­naj sa pokú­ša­li vyzbie­rať 1,8 mili­ó­na dolá­rov, čo sa im však nepo­da­ri­lo. Skú­ša­jú to teda inak.

Výzva pri­ja­tá! Súpe­rom je japon­ská spo­loč­nosť Suido­bas­hi s robot­mi Kura­ta. Pome­no­va­né sú pod­ľa ich tvor­cu Kogo­ra Kura­ta, mera­jú nece­lé 4 met­re, vážia 4 tony a ich výzb­roj tvo­rí via­ce­ro zbra­ní. Kura­ta výzvu pri­jí­ma “Jas­né, budem bojo­vať!. Nemô­že­me si dovo­liť nechať inú kra­ji­nu vyhrať ten­to súboj. Veľ­ké robo­ty sú naša kul­tú­ra!”, Kura­ta však vyzý­va Ame­ri­ku aby do boja zapo­ji­li fan­tá­ziu. Vybu­do­vať nie­čo veľ­ké a pri­po­jiť k tomu mohut­né zbra­ne… to je také kla­sic­ké ame­ric­ké… Vymys­li­te nie­čo viac vzru­šu­jú­ce! Bojuj­me aspoň viac fyzic­ky!”

Žiaľ, zatiaľ žiad­na zo strán nepo­núk­la o súbo­ji via­cej infor­má­cií. Nevie­me kde sa bude konať, kedy, ani za akých pod­mie­nok. Môž­me len dúfať, že sa boj usku­toč­ní.

Zdroj: youtube.com, theverge.com,

Pridať komentár (0)