Uvi­díme hviezdny súboj robo­tov — USA vs. Japon­sko!

Rišo Néveri / 6. júla 2015 / Tech a inovácie

Sen nejed­ného fanú­šika robo­tov sa stáva sku­toč­nos­ťou, ame­rická firma Mega­Bots vyzvala svojho japon­ského rivala Suido­bashi Heavy Indus­try. Výzva vo forme You­Tube videa od Mega­bots oble­tela svet, médiá a neušla ani súpe­rom. Japon­sko výzvu pri­jíma!

Suido­bashi. Vy máte veľ­kého robota, my máme veľ­kého robota. Viete čo to zna­mená. Stret­neme sa v boji.”, odznieva vo videu od ame­ric­kej spo­loč­nosti Mega­Bots, ktorá len nedávno dosta­vala robota s náz­vom Mark II. Tento 4,6 metra vysoký robot je ovlá­daný dvoma pilotmi, pohá­ňaný ako tank a vyzb­ro­jený mohut­nými paint­ba­lo­vými delami. Výzva je v sku­toč­nosti mar­ke­tin­go­vým ťahom (kva­lit­ným), ktorý Mega­Bots vymys­lelo pre pro­pa­go­va­nie svojho pro­jektu tur­na­jov budúc­nosti, v kto­rých by bojo­vali obrov­ské roboty. Na tur­naj sa pokú­šali vyzbie­rať 1,8 mili­óna dolá­rov, čo sa im však nepo­da­rilo. Skú­šajú to teda inak.

Výzva pri­jatá! Súpe­rom je japon­ská spo­loč­nosť Suido­bashi s robotmi Kurata. Pome­no­vané sú podľa ich tvorcu Kogora Kurata, merajú necelé 4 metre, vážia 4 tony a ich výzb­roj tvorí via­cero zbraní. Kurata výzvu pri­jíma “Jasné, budem bojo­vať!. Nemô­žeme si dovo­liť nechať inú kra­jinu vyhrať tento súboj. Veľké roboty sú naša kul­túra!”, Kurata však vyzýva Ame­riku aby do boja zapo­jili fan­tá­ziu. Vybu­do­vať niečo veľké a pri­po­jiť k tomu mohutné zbrane… to je také kla­sické ame­rické… Vymys­lite niečo viac vzru­šu­júce! Bojujme aspoň viac fyzicky!”

Žiaľ, zatiaľ žiadna zo strán nepo­núkla o súboji via­cej infor­má­cií. Nevieme kde sa bude konať, kedy, ani za akých pod­mie­nok. Môžme len dúfať, že sa boj usku­toční.

Zdroj: youtube.com, theverge.com,

Pridať komentár (0)