Už aj Tesla. Hac­keri napadli jej účet na Twit­teri a webové stránky

Adam Belavý / 26. apríl 2015 / Tools a produktivita

Vyzerá to tak, že po tom ako „hackli“ slo­ven­ské face­bo­okové stránky pravdy alebo hniek, tak si nie­kto uro­bil zálusk aj na väč­šie zviera. Začína to byť dnes cel­kom popu­lárna zábavka.

Kon­krétne sa jedná o ich web a účet na Twit­teri. Táto obrov­ská spo­loč­nosť si buď nie veľmi účinne stráži tieto zále­ži­tosti alebo ju napa­dol nejaký expert. Medzi­ča­som si rovno ukradli aj Twit­ter účet Elona Muska, CEO Tesla Motors. Mys­lím, že IT odde­le­nie bude mať dosť práce s naprá­va­ním škôd a vylep­šo­va­ním zabez­pe­če­nia. 

Prvé známky ukrad­nu­tia stránky vysko­čili už okolo obeda v Ame­rike, keď vyšiel tweet, kde útoč­níci napí­sali, že celé konto je pod ich kon­tro­lou a rovno aj zme­nili meno z „Tesla Motors“ na #RIPPR­GANG. O nie­koľko minút neskôr začali z účtu prú­diť twe­ety, ktoré sľu­bo­vali kaž­dému Teslu zdarma, kto začne fol­lo­wo­vať účet Tesla Motors alebo zavolá na číslo, ktoré tam bolo uve­dené. Pri rých­lom hľa­daní sa zis­tilo, že číslo patri istej pre­vádzke na opravu počí­ta­čov v štáte Illi­nios a dom­nie­valo sa, že twe­ety prú­dia z daného miesta.

V tak­mer rov­na­kom čase boli upra­vené webové stránky Tesla Motors, kde útoč­ník vyhlá­sil, že hac­kol všetky účty a stránky Tesly. Okolo tre­tej poobede boli všetky stánky vypnuté. Už do hodiny sa Tesle poda­rilo zís­kať účet na sociál­nej sieti Twit­ter späť, no s web strán­kou to bolo ťaž­šie. Aktu­álne vyzerá byť všetko tak, ako má byť. Všetky účty fun­gujú nor­málne, bez neja­kých div­ných twe­e­tov alebo odka­zov. Nie je to nič nezvy­čajné, že hac­keri napadnú nejakú stránku alebo veľmi popu­lárny účet na Twit­teri alebo Ins­ta­grame. Pred nedáv­nom sa to stalo aj na účte aktu­álne veľmi popu­lár­nej mla­dej ame­ric­kej spe­váčky Tay­lor Swift. Jej účet hackli pri­bližne pred týžd­ňom.

To, že webové stránky a účet na twit­teri Tesla Motors boli napad­nuté súčasne, naz­na­čuje istý prob­lém v zabez­pe­čení účtu na tejto sociál­nej sieti. Face­book sa z toho už pou­čil, keď zavie­dol SMS noti­fi­ká­ciu, tak som zve­davý, kedy aj Twit­ter na niečo podobné pri­stúpi, ak vôbec. Je jasné, že tento útok ohro­zil bez­peč­nosť ser­ve­rov Tesla Motors, odkiaľ mohli unik­núť aj cit­li­vej­šie údaje ako len fotky. Alebo mohlo sa jed­nať o niečo ako pre­sme­ro­va­nie DNS/domény, takže k taj­ným infor­má­ciám sa útoč­níci dostať nemu­seli. 

V kaž­dom prí­pade počet takýchto úto­kov stále narastá a väč­šie weby či popu­lárne účty na sociál­nych sie­ťach by si mali urých­lene zvý­šiť zabez­pe­če­nie ich súkro­mia pred mož­nými únikmi.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)