14 úžas­ných miest, ktoré zatiaľ turisti neob­ja­vili

Lubica Račeková, vedelisteze.sk / 4. marca 2016 / Zaujímavosti

Miesta nepo­škvr­nené turis­tami…

1. Dedina Yvo­ire, Fran­cúz­sko

Táto farebná dedina je viac ako 700 rokov stará. Zažila mnoho bojov a prí­rod­ných kata­strof, no napriek tomu si zacho­vala svoju his­to­rickú tvár. Leží pri brehu Ženev­ského jazera, náj­dete tam sta­ro­bylý hrad posta­vený gró­fom Ama­de­usom V. Savoj­ským. Yvo­ire je zara­dená medzi najk­raj­šie dediny vo Fran­cúz­sku.

84355-1000-1456166331-102

2. Ostrov Kan­ga­roo, Aus­trá­lia

83355-1000-1456166331-555 (1)

Sen atrak­cií pre deti i dospe­lých. Jedna tre­tina úze­mia ostrova je obsa­dená prí­rod­nými rezer­vá­ciami a národ­nými par­kami. Žijú tam klo­kany, jaš­te­rice, koaly, vtá­ko­pysky a veľa rôz­nych dru­hov vtá­kov.

82805-1000-1456166331-301-3

3. Pev­nosť Bour­tange, Holand­sko

82305-1000-1456166331-315

Bola posta­vená počas 80. rokov počas holand­skej vojny za nezá­vis­losť od Špa­niel­ska. Archi­tekti tej doby prišli s úplne novým dru­hom opev­ne­nia na ochranu pev­nosti proti pria­mej delo­stre­lec­kej paľbe.

82105-1000-1456166331-314

4. Albar­ra­cín, Špa­niel­sko

84405-1000-1456166331-14

Špa­niel­sky spi­so­va­teľ a filo­zof, José Ortega y Gas­set raz opí­sal Albar­ra­cín ako mesto, ktoré ťahá svoju silu­etu do výšin. Toto mesto je tiež často nazý­vané aj ružové mesto. V his­to­ric­kom mes­tečku, ktoré leží v špa­niel­ských horách, žije asi 1 000 oby­va­te­ľov. Obklo­pujú ho zelené lúky zavla­žo­vané nie­koľ­kými rie­kami a poho­rie Sierra de Albar­ra­cín.

82355-1000-1456166331-31684255-1000-1456166331-13-1

5. Devons­hire, Anglicko

83655-1000-1456166331-42

Devon je známy aj ako Devons­hire, je to malebné grófs­tvo v Anglicku. Naro­dila sa tam naprí­klad Agatha Chris­tie. Rozp­res­tiera sa na polo­os­trove v juho­zá­pad­nom Anglicku, náj­dete tam čisté pie­soč­naté pláže, vápen­cové útesy, mys­tické oblasti bažín a raše­li­nísk a ešte oveľa viac. Stre­do­mor­ská klíma a pôso­bivé kul­túrne dedič­stvo robí z Devonu obľú­benú loka­litu.

84305-1000-1456166331-1183505-1000-1456166331-9

6. Hok­kaido, Japon­sko

83205-1000-1456166331-500-1

Levan­du­ľové polia, lyžiar­ske stre­diská náj­dete na tomto krás­nom ostrove. Náj­dete tam tiež nedot­knutú prí­rodu, domov pre voľne žijúce živo­čí­chy, týčiace sa poho­ria, mohutné lesy a vul­ka­nické jazerá.

7. Mon­santo, Por­tu­gal­sko

84455-1000-1456166331-17

Mon­santo je krásna malá dedina v por­tu­gal­skom vidieku. Vyzerá akoby bola vyte­saná do skaly. Dedinka Mon­santo v Por­tu­gal­sku je v skutku nád­her­ným múzeom, ktoré sa už nie­koľko sto­ročí vôbec nemení. Leží na kopci s nád­her­ným výhľa­dom na šíru kra­jinu a stavby sa rozp­res­tie­rajú medzi veľ­kými bal­vanmi, ktoré roz­ši­ro­va­ním obce využili aj do miest­nej neza­me­ni­teľ­nej archi­tek­túry. Kamene tvo­ria steny domov a odde­ľujú ulice.

84605-1000-1456166331-1882205-1000-1456166331-311

8. Fja­ðrárgl­jú­fur kaňon, Island

82455-1000-1456166331-317

Neuve­ri­teľný výtvor matky prí­rody. Je tak­mer 2 km dlhý a až 100 met­rov hlboký, tva­ro­vaný rie­kou Fja­ðrá.

9. Albe­ro­bello, Talian­sko

82155-1000-1456166331-312

Malé mes­tečko Albe­ro­bello je známe pre svoje jedi­nečné budovy. Mnoho z nich je star­ších ako 7 sto­ročí! Mesto pôvodne zís­kalo svoj​názov z latin­ského “Arbo­ris Belli” – krásne stromy. Mes­tečko však inšpi­ruje mnoho umel­cov nie­len svo­jou archi­tek­tú­rou, ale aj oko­li­tou prí­ro­dou.

83455-1000-1456166331-90

10. The Dark Hed­ges, Írsko

83005-1000-1456166331-304-2

Toto nezvy­čajné miesto sa nachá­dza v Sever­nom Írsku . Buky boli zasa­dené rodi­nou Stu­ar­tov­cov v 18. sto­ročí. Záme­rom rodiny bola výzdoba pri vchode do svojho domu, chceli tak zapô­so­biť na svo­jich náv­štev­ní­kov hostí.

11. Kan­do­van, Irán

82605-1000-1456166331-307

Z diaľky táto dedina vyzerá ako obria koló­nia ter­mi­tov, no ide o skalné obyd­lia, ktoré sú obý­vané tak­mer tisíc­kou ľudí. Tieto skaly sú vlastne vul­ka­nické pozos­tatky z erup­cie sopky pred stov­kami rokov.
12. Jazero Titi­caca, Peru/ Bolí­via

83605-1000-1456166331-45-1

Pre miest­nych oby­va­te­ľov je jazero Titi­caca posvätné miesto. Jeho názov pochá­dza z jazyka Inkov- Que­chua a v pre­klade zna­mená “skala pumy”. Podľa ved­cov bolo toto jazero pred mili­ónmi rokov more. Pri jazere bývajú indiáni z kmeňa Uru . Žijú veľmi jed­no­du­chým a pokoj­ným živo­tom.

13. Gaz­te­lu­gatxe, Basque Coun­try, Špa­niel­sko

82255-1000-1456166331-310 (1)

San Juan de Gaz­te­lu­gatxe je ostrov na pobreží Bis­kaj­ského zálivu. S pev­ni­nou je spo­jený úzkym mos­tí­kom s 237 schodmi. V hor­nej časti je malý kos­tol, veno­vaný Jánovi Krs­ti­te­ľovi, z kto­rého je nád­herný výhľad.

82955-1000-1456166331-305 (1)

14. Chef­cha­ouen, Maroko

Pre­zý­vané aj Modré mesto je čaro­vne posa­dené do suro­vých vrchol­kov poho­ria Rif . Epické hor­ské sce­né­rie, nád­herná prí­roda a sta­ro­veká archi­tek­túra. Jedno veľké ume­lecké dielo. Medzi hlavné atrak­cie pat­ria budovy v odtie­ňoch mod­rej.

83055-1000-1456166331-325vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk foto: brightside.me

Pridať komentár (0)