14 úžas­ných miest, kto­ré zatiaľ turis­ti neob­ja­vi­li

Lubica Račeková, vedelisteze.sk / 4. marca 2016 / Zaujímavosti

Mies­ta nepo­škvr­ne­né turis­ta­mi…

1. Dedi­na Yvo­ire, Fran­cúz­sko

Táto fareb­ná dedi­na je viac ako 700 rokov sta­rá. Zaži­la mno­ho bojov a prí­rod­ných kata­strof, no napriek tomu si zacho­va­la svo­ju his­to­ric­kú tvár. Leží pri bre­hu Ženev­ské­ho jaze­ra, náj­de­te tam sta­ro­by­lý hrad posta­ve­ný gró­fom Ama­de­usom V. Savoj­ským. Yvo­ire je zara­de­ná medzi najk­raj­šie dedi­ny vo Fran­cúz­sku.

84355-1000-1456166331-102

2. Ostrov Kan­ga­roo, Aus­trá­lia

83355-1000-1456166331-555 (1)

Sen atrak­cií pre deti i dospe­lých. Jed­na tre­ti­na úze­mia ostro­va je obsa­de­ná prí­rod­ný­mi rezer­vá­cia­mi a národ­ný­mi par­ka­mi. Žijú tam klo­ka­ny, jaš­te­ri­ce, koaly, vtá­ko­pys­ky a veľa rôz­nych dru­hov vtá­kov.

82805-1000-1456166331-301-3

3. Pev­nosť Bour­tan­ge, Holand­sko

82305-1000-1456166331-315

Bola posta­ve­ná počas 80. rokov počas holand­skej voj­ny za nezá­vis­losť od Špa­niel­ska. Archi­tek­ti tej doby priš­li s úpl­ne novým dru­hom opev­ne­nia na ochra­nu pev­nos­ti pro­ti pria­mej delo­stre­lec­kej paľ­be.

82105-1000-1456166331-314

4. Albar­ra­cín, Špa­niel­sko

84405-1000-1456166331-14

Špa­niel­sky spi­so­va­teľ a filo­zof, José Orte­ga y Gas­set raz opí­sal Albar­ra­cín ako mes­to, kto­ré ťahá svo­ju silu­e­tu do výšin. Toto mes­to je tiež čas­to nazý­va­né aj ružo­vé mes­to. V his­to­ric­kom mes­teč­ku, kto­ré leží v špa­niel­ských horách, žije asi 1 000 oby­va­te­ľov. Obklo­pu­jú ho zele­né lúky zavla­žo­va­né nie­koľ­ký­mi rie­ka­mi a poho­rie Sier­ra de Albar­ra­cín.

82355-1000-1456166331-31684255-1000-1456166331-13-1

5. Devons­hi­re, Anglic­ko

83655-1000-1456166331-42

Devon je zná­my aj ako Devons­hi­re, je to maleb­né grófs­tvo v Anglic­ku. Naro­di­la sa tam naprí­klad Agat­ha Chris­tie. Rozp­res­tie­ra sa na polo­os­tro­ve v juho­zá­pad­nom Anglic­ku, náj­de­te tam čis­té pie­soč­na­té plá­že, vápen­co­vé úte­sy, mys­tic­ké oblas­ti bažín a raše­li­nísk a ešte ove­ľa viac. Stre­do­mor­ská klí­ma a pôso­bi­vé kul­túr­ne dedič­stvo robí z Devo­nu obľú­be­nú loka­li­tu.

84305-1000-1456166331-1183505-1000-1456166331-9

6. Hok­kai­do, Japon­sko

83205-1000-1456166331-500-1

Levan­du­ľo­vé polia, lyžiar­ske stre­dis­ká náj­de­te na tom­to krás­nom ostro­ve. Náj­de­te tam tiež nedot­knu­tú prí­ro­du, domov pre voľ­ne žijú­ce živo­čí­chy, týčia­ce sa poho­ria, mohut­né lesy a vul­ka­nic­ké jaze­rá.

7. Mon­san­to, Por­tu­gal­sko

84455-1000-1456166331-17

Mon­san­to je krás­na malá dedi­na v por­tu­gal­skom vidie­ku. Vyze­rá ako­by bola vyte­sa­ná do ska­ly. Dedin­ka Mon­san­to v Por­tu­gal­sku je v skut­ku nád­her­ným múze­om, kto­ré sa už nie­koľ­ko sto­ro­čí vôbec neme­ní. Leží na kop­ci s nád­her­ným výhľa­dom na šíru kra­ji­nu a stav­by sa rozp­res­tie­ra­jú medzi veľ­ký­mi bal­van­mi, kto­ré roz­ši­ro­va­ním obce využi­li aj do miest­nej neza­me­ni­teľ­nej archi­tek­tú­ry. Kame­ne tvo­ria ste­ny domov a odde­ľu­jú uli­ce.

84605-1000-1456166331-1882205-1000-1456166331-311

8. Fja­ðrárgl­jú­fur kaňon, Island

82455-1000-1456166331-317

Neuve­ri­teľ­ný výtvor mat­ky prí­ro­dy. Je tak­mer 2 km dlhý a až 100 met­rov hlbo­ký, tva­ro­va­ný rie­kou Fja­ðrá.

9. Albe­ro­bel­lo, Talian­sko

82155-1000-1456166331-312

Malé mes­teč­ko Albe­ro­bel­lo je zná­me pre svo­je jedi­neč­né budo­vy. Mno­ho z nich je star­ších ako 7 sto­ro­čí! Mes­to pôvod­ne zís­ka­lo svoj​názov z latin­ské­ho “Arbo­ris Bel­li” – krás­ne stro­my. Mes­teč­ko však inšpi­ru­je mno­ho umel­cov nie­len svo­jou archi­tek­tú­rou, ale aj oko­li­tou prí­ro­dou.

83455-1000-1456166331-90

10. The Dark Hed­ges, Írsko

83005-1000-1456166331-304-2

Toto nezvy­čaj­né mies­to sa nachá­dza v Sever­nom Írsku . Buky boli zasa­de­né rodi­nou Stu­ar­tov­cov v 18. sto­ro­čí. Záme­rom rodi­ny bola výzdo­ba pri vcho­de do svoj­ho domu, chce­li tak zapô­so­biť na svo­jich náv­štev­ní­kov hos­tí.

11. Kan­do­van, Irán

82605-1000-1456166331-307

Z diaľ­ky táto dedi­na vyze­rá ako obria koló­nia ter­mi­tov, no ide o skal­né obyd­lia, kto­ré sú obý­va­né tak­mer tisíc­kou ľudí. Tie­to ska­ly sú vlast­ne vul­ka­nic­ké pozos­tat­ky z erup­cie sop­ky pred stov­ka­mi rokov.
12. Jaze­ro Titi­ca­ca, Peru/ Bolí­via

83605-1000-1456166331-45-1

Pre miest­nych oby­va­te­ľov je jaze­ro Titi­ca­ca posvät­né mies­to. Jeho názov pochá­dza z jazy­ka Inkov- Que­chua a v pre­kla­de zna­me­ná “ska­la pumy”. Pod­ľa ved­cov bolo toto jaze­ro pred mili­ón­mi rokov more. Pri jaze­re býva­jú indiá­ni z kme­ňa Uru . Žijú veľ­mi jed­no­du­chým a pokoj­ným živo­tom.

13. Gaz­te­lu­gat­xe, Basque Coun­try, Špa­niel­sko

82255-1000-1456166331-310 (1)

San Juan de Gaz­te­lu­gat­xe je ostrov na pobre­ží Bis­kaj­ské­ho záli­vu. S pev­ni­nou je spo­je­ný úzkym mos­tí­kom s 237 schod­mi. V hor­nej čas­ti je malý kos­tol, veno­va­ný Jáno­vi Krs­ti­te­ľo­vi, z kto­ré­ho je nád­her­ný výhľad.

82955-1000-1456166331-305 (1)

14. Chef­cha­ou­en, Maro­ko

Pre­zý­va­né aj Mod­ré mes­to je čaro­vne posa­de­né do suro­vých vrchol­kov poho­ria Rif . Epic­ké hor­ské sce­né­rie, nád­her­ná prí­ro­da a sta­ro­ve­ká archi­tek­tú­ra. Jed­no veľ­ké ume­lec­ké die­lo. Medzi hlav­né atrak­cie pat­ria budo­vy v odtie­ňoch mod­rej.

83055-1000-1456166331-325vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk foto: brightside.me

Pridať komentár (0)