Užitočné tipy a triky ako dosiahnuť work-life balance. Viete, ktoré to sú?

Ľubomír Tereš / 17. decembra 2014 / Lifehacking

Aj vy máte často po­cit, že už vám všetko pre­rastá cez hlavu? V dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe je to úplne bežné. Každý deň sme za­hl­tený ko­pou po­vin­ností a často ne­vieme, čoho sa pr­vého chy­tiť.

Aj vy máte často po­cit, že už vám všetko pre­rastá cez hlavu? V dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe je to úplne bežné. Každý deň sme za­hl­tený ko­pou po­vin­ností a často ne­vieme, čoho sa pr­vého chy­tiť.

Ak chceme aby bol náš osobný ale aj pra­covný ži­vot aj na­ďa­lej v rov­no­váhe, mu­síme sa s tým do­ká­zať vy­spo­ria­dať. Pre­čí­tajte si týchto 5 rád, ktoré vy­uží­vajú úspešní ľu­dia:

 

Sta­novte si jasné ciele

Naj­čas­tej­šou chy­bou u ľudí je práve sta­no­ve­nie si ne­kon­krét­nych cie­ľov. Jed­no­du­chým vy­svet­le­ním je to, že je ne­možné do­sia­hnúť niečo, čo ne­po­známe. Ak si sta­no­víte kon­krétne ciele, uľahčí vám to ži­vot, pre­tože do­ká­žete ur­čiť kam sme­ru­jete  a ako sa ku kon­krét­nemu cieľu do­pra­cu­jete. Bez jasne ur­če­ných cie­ľov sa mô­žete ľahko cí­tiť frus­tro­vaný z po­citu, že ni­kam ne­na­pre­du­jete a vaša pro­duk­ti­vita a mo­ti­vá­cia budú kle­sať.

 

Naše tipy pre Vás:

Dob­rým spô­so­bom ako to zlep­šiť je si jed­no­du­cho ur­čiť pri­ority a ná­sledne si ich za­pí­sať na pa­pier. Ve­deli ste, že ľu­dia, ktorí si za­pí­sali svoje ciele boli o 42 per­cent úspeš­nejší pri ich pl­není ako tí, ktorí to tak ne­uro­bili? Do­konca ak sa so svo­jimi plánmi zdô­ve­rili nie­komu blíz­kemu, tak sa toto per­cento zvý­šilo na 78 per­cent. Pri za­pi­so­vaní však ne­za­bú­dajte na to, že vaše ciele by mali byť: kon­krétne, me­ra­teľné, do­sia­hnu­teľné, re­álne a ča­sovo ohra­ni­čené. Tak na­prí­klad na­miesto “schud­nem”, správ­nym prí­kla­dom by bolo “za­čnem cho­diť do po­sil­ňovne 3 krát do týždňa o 6 ráno na jednu ho­dinu. Ak si bu­dete ur­čo­vať ciele ta­kýmto spô­so­bom, vý­sledky na seba ur­čite ne­ne­chajú dlho ča­kať.

 

 

Vy­užite svoj čas na­plno

Zá­kla­dom dob­rého time ma­na­ge­mentu je uro­be­nie správ­nej veci správ­nym spô­so­bom v správny čas a stále to sti­hnúť do de­ad­linu, ktorý si vo­pred sta­no­víte. Pre do­sia­hnu­tie po­ža­do­va­ného vý­sledku je ne­vy­hnutné si ur­čiť pri­ro­tiy a ná­sledne sa ve­no­vať len tým úlo­ham, ktoré sú pre vás naj­dô­le­ži­tej­šie. Ak­ti­vity za­be­ra­júce prí­liš veľa času by ste mali zjed­no­duch­šiť alebo úplne eli­mi­no­vať. Dobrý time ma­na­ge­ment zná­mená vy­užiť svoj čas efek­tívne a sú­stre­diť sa na vý­sledky. Pri do­sa­ho­vaní vý­sled­kov však treba dbať na jednu pod­statnú vec. Veľa ľudí sa dom­nieva, že zá­kla­dom úspe­chu je do­ko­na­losť, av­šak to nie je až tak pravda. Dô­le­žité je aby sme naše na­plá­no­vané úlohy pl­nili zod­po­vedne a sys­te­ma­ticky. Ak sa bu­deme to­tiž sú­stre­diť na do­ko­na­losť na­šich vý­sled­kov, je dosť prav­de­po­dobné, že ni­kdy ta­kéto vý­sledky ne­do­siah­neme.

Naše tipy pre Vás :  

 • Pri kaž­dej úlohe si ur­čite de­ad­line
 • Vstá­vajte o ho­dinu skôr aby ste si na­plá­no­vali svoj deň
 • Ni­kdy ne­za­čí­najte deň bez ča­so­vého plánu, pre­tože 30 mi­nút plá­no­va­nia vám ušetrí pár ho­dín.
 • Ked po­tre­bu­jete pra­co­vať od­stráňte všetky ru­šívé ele­menty
 • Ako prvé zvlád­nite tie naj­ťaž­šie úlohy
 • Ap­li­kujte 2 mi­nú­tove pra­vidlo – všetky úlohy, ktoré ne­vy­ža­dujú viac ako 2 mi­núty vášho času ne­od­kla­dajte.

 

Ne­us­tále sa roz­ví­jajte

Jed­ným z ne­vy­hnu­tých vecí pre do­sia­hnu­tie úspe­chu je prog­res. Či už vo va­šom osob­nom alebo pra­cov­nom ži­vote je ne­vy­hnuté, aby ste sa po­sú­vali stále o krô­čik ďa­lej. Snažte sa byť každý deň lepší a sil­nejší ako ste boli včera. Úspech a šťas­tie sa ne­do­sa­huje cez noc. Sú to práve tie malé kro­čiky cez ktoré sa k nim do­pra­cu­jete. Pri do­sa­ho­vaní cie­ľov však každý z nás na­razí na veľa pre­ká­žok a chýb, ktoré nás zra­zia na zem. V škole nás učili že chy­bo­va­nie je zlé. Ale prečo? Veď predsa na svo­jich vlast­ných chy­bách sa člo­vek naj­lep­šie učí. Ve­deli ste o tom, že Hen­rymu For­dovi ne­vyšlo jeho pr­vých päť pod­ni­ka­teľ­ských ná­pa­dov pred tým ako za­lo­žil Ford Mo­tors?

Naše tipy pre Vás:

 • Vy­berte si knihu, ktorá vás zau­jíma a pre­čí­tajte z nej každý deň toľko, aby ste ju zvládli pre­čí­tať za 100 dní
 • Sta­novte si cieľ na­učiť sa každý deň niečo nové: či už to bude ná­zov kvetu, ktorý ras­tie vo va­šej záh­rade, hlavné mesto vzdia­le­nej kra­jiny alebo ná­zov pes­ničky, ktorá hrala, keď ste práve na­ku­po­vali v ob­ľú­be­nom ob­chode. Ak pred spa­ním zis­títe, že ste sa nič nové ne­nau­čili, zo­berte slov­ník a na­učte sa jedno nové slo­víčko z an­glič­tiny
 • Pre­staňte sa sťa­žo­vať na­sle­du­jú­cich 100 dní, pre­tože ne­ga­tívne slová pro­du­kujú ne­ga­tívne myš­lienky a ne­ga­tívne myš­lienky vy­tvá­rajú ne­ga­tívne vý­sledky
 • Každý deň si na­stavte bu­dík o mi­nútu skôr. Vstaňte z po­stele a urobte si ľahkú roz­cvičku. Za 100 dní bu­dete vstá­vať o ho­dinu a 40 mi­nút skôr ako ste vstá­vali dnes.

 

 

Vždy buďte po­zi­tívny a vy­soko mo­ti­vo­vaný

V tom prí­pade platí jedno pra­vidlo: člo­vek je prie­me­rom 5-tich osôb s kto­rými trávi naj­viac času. Ob­klo­pujte sa preto po­zi­tív­nymi ľudmi a ne­ak­cep­tujte ne­ga­ti­vitu, či už vo svo­jom osob­nom alebo pra­cov­nom ži­vote. Snažte sa vi­dieť prí­le­ži­tosť nie pre­kážku. Ak však často ne­do­ká­žete vi­dieť po­zi­tívnu stránku si­tu­ácie, po­zrite sa na to hl­b­šie a z iného po­hľadu. Verte, že vždy ne­jakú náj­dete.

Naše tipy pre Vás:

Dve účinné tech­niky ako to zlep­šiť sú vi­zu­ali­zá­cia a po­zi­tívny self-talk. To zna­mená, že na­miesto vy­tvá­ra­nia ne­ga­tív­nych myš­lie­nok a po­ve­da­nia si ja to ne­do­ká­žem, za­čneme mys­lieť po­zi­ti­víne a po­vieme si: mám na to, baví ma moja práca, som dobrý v tom čo ro­bím, do­siah­nem všetko po čom tú­žim.

Vi­zu­ali­zá­cia je tech­nika,ktorá spo­číva v ur­čení si svojho cieľu a ná­sled­nom vi­dení, cí­tení, do­tý­kaní a pre­ží­vaní po­citu z jeho do­sia­hnu­tia. Ta­kýmto spô­so­bom sme daný ciel už do­siahli, pre­tože ho do­ká­žeme po­cí­tiť. Všetko čo po­tom ro­bíme je už len pri­ro­dze­ným kro­kom k do­sia­hnu­tiu nie­čoho,čo už sme pre­žili.

 

Mi­lujte svoj ži­vot a svoju prácu

Každý úspešný člo­vek musí pre­vziať kon­trolu nad svo­jím ži­vo­tom. Snažte sa uží­vať si každý mo­ment, či už dobrý alebo zlý, ktorý v ži­vote za­ži­jete. Ak po­cho­píte,že ži­vot je aj o prob­lé­moch a sta­ros­tiach a do­ká­žete sa s nimi sto­tož­niť bu­dete šťast­nejší. Ne­us­tále sa obo­ha­cujte či už kul­túrne, so­ciálne alebo in­te­lek­tu­álne. In­ves­to­va­nie do seba sa­mého je ur­čite tá naj­lep­šia in­ves­tí­cia. Pre do­sia­hnu­tie ži­vot­nej rov­ná­vahy je rov­nako dô­le­žité, aby ste ro­bili to čo vás baví. Ak vás to stále ne­na­pĺňa, vždy je tu pries­tor na zmenu.

Naše tipy pre Vás:

 • Za­píšte si na pa­pier 10 vecí za ktoré ste vďačný a pre­čí­tajte si ich každé ráno po zo­bu­dení.
 • Urobte si zo­znam 20 vecí,ktoré radi ro­bíte a snažte sa aby ste as­poň jednu z nich ro­bili každý deň v prie­behu na­sle­du­jú­cich 100 dní
 • Vždy si chodťe za svo­jím cie­ľom

 

PS: Pri ap­li­ko­vaní týchto prin­cí­pov je dô­le­žitá pra­vi­del­nosť preto ne­za­bú­dajte na to, že: “Ví­ťazi sú neni tí, ktorí ni­kdy ne­padnú, ale tí, ktorí sa ni­kdy ne­vzdajú“.

 

zdroj: BI

Pridať komentár (0)