Uži­toč­né tipy a tri­ky ako dosiah­nuť work-life balan­ce. Vie­te, kto­ré to sú?

Ľubomír Tereš / 17. decembra 2014 / Lifehacking

Aj vy máte čas­to pocit, že už vám všet­ko pre­ras­tá cez hla­vu? V dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe je to úpl­ne bež­né. Kaž­dý deň sme zahl­te­ný kopou povin­nos­tí a čas­to nevie­me, čoho sa prvé­ho chy­tiť.

Ak chce­me aby bol náš osob­ný ale aj pra­cov­ný život aj naďa­lej v rov­no­vá­he, musí­me sa s tým doká­zať vyspo­ria­dať. Pre­čí­taj­te si tých­to 5 rád, kto­ré využí­va­jú úspeš­ní ľudia:

Sta­nov­te si jas­né cie­le

Naj­čas­tej­šou chy­bou u ľudí je prá­ve sta­no­ve­nie si nekon­krét­nych cie­ľov. Jed­no­du­chým vysvet­le­ním je to, že je nemož­né dosia­hnúť nie­čo, čo nepo­zná­me. Ak si sta­no­ví­te kon­krét­ne cie­le, uľah­čí vám to život, pre­to­že doká­že­te určiť kam sme­ru­je­te a ako sa ku kon­krét­ne­mu cie­ľu dopra­cu­je­te. Bez jas­ne urče­ných cie­ľov sa môže­te ľah­ko cítiť frus­tro­va­ný z poci­tu, že nikam nena­pre­du­je­te a vaša pro­duk­ti­vi­ta a moti­vá­cia budú kle­sať.

Naše tipy pre Vás:

Dob­rým spô­so­bom ako to zlep­šiť je si jed­no­du­cho určiť pri­ori­ty a násled­ne si ich zapí­sať na papier. Vede­li ste, že ľudia, kto­rí si zapí­sa­li svo­je cie­le boli o 42 per­cent úspeš­nej­ší pri ich plne­ní ako tí, kto­rí to tak neuro­bi­li? Dokon­ca ak sa so svo­ji­mi plán­mi zdô­ve­ri­li nie­ko­mu blíz­ke­mu, tak sa toto per­cen­to zvý­ši­lo na 78 per­cent. Pri zapi­so­va­ní však neza­bú­daj­te na to, že vaše cie­le by mali byť: kon­krét­ne, mera­teľ­né, dosia­hnu­teľ­né, reál­ne a časo­vo ohra­ni­če­né. Tak naprí­klad namies­to “schud­nem”, správ­nym prí­kla­dom by bolo “začnem cho­diť do posil­ňov­ne 3 krát do týžd­ňa o 6 ráno na jed­nu hodi­nu. Ak si bude­te určo­vať cie­le takým­to spô­so­bom, výsled­ky na seba urči­te nene­cha­jú dlho čakať.

Využi­te svoj čas napl­no

Zákla­dom dob­ré­ho time mana­ge­men­tu je uro­be­nie správ­nej veci správ­nym spô­so­bom v správ­ny čas a stá­le to sti­hnúť do dead­li­nu, kto­rý si vopred sta­no­ví­te. Pre dosia­hnu­tie poža­do­va­né­ho výsled­ku je nevy­hnut­né si určiť pri­ro­tiy a násled­ne sa veno­vať len tým úlo­ham, kto­ré sú pre vás naj­dô­le­ži­tej­šie. Akti­vi­ty zabe­ra­jú­ce prí­liš veľa času by ste mali zjed­no­duch­šiť ale­bo úpl­ne eli­mi­no­vať. Dob­rý time mana­ge­ment zná­me­ná využiť svoj čas efek­tív­ne a sústre­diť sa na výsled­ky. Pri dosa­ho­va­ní výsled­kov však tre­ba dbať na jed­nu pod­stat­nú vec. Veľa ľudí sa dom­nie­va, že zákla­dom úspe­chu je doko­na­losť, avšak to nie je až tak prav­da. Dôle­ži­té je aby sme naše naplá­no­va­né úlo­hy plni­li zod­po­ved­ne a sys­te­ma­tic­ky. Ak sa bude­me totiž sústre­diť na doko­na­losť našich výsled­kov, je dosť prav­de­po­dob­né, že nikdy také­to výsled­ky nedo­siah­ne­me.

Naše tipy pre Vás : 

 • Pri kaž­dej úlo­he si urči­te dead­li­ne
 • Vstá­vaj­te o hodi­nu skôr aby ste si naplá­no­va­li svoj deň
 • Nikdy neza­čí­naj­te deň bez časo­vé­ho plá­nu, pre­to­že 30 minút plá­no­va­nia vám ušet­rí pár hodín.
 • Ked potre­bu­je­te pra­co­vať odstráň­te všet­ky ruší­vé ele­men­ty
 • Ako prvé zvlád­ni­te tie naj­ťaž­šie úlo­hy
 • Apli­kuj­te 2 minú­to­ve pra­vid­lo — všet­ky úlo­hy, kto­ré nevy­ža­du­jú viac ako 2 minú­ty váš­ho času neod­kla­daj­te.

Neus­tá­le sa roz­ví­jaj­te

Jed­ným z nevy­hnu­tých vecí pre dosia­hnu­tie úspe­chu je prog­res. Či už vo vašom osob­nom ale­bo pra­cov­nom živo­te je nevy­hnu­té, aby ste sa posú­va­li stá­le o krô­čik ďalej. Snaž­te sa byť kaž­dý deň lep­ší a sil­nej­ší ako ste boli vče­ra. Úspech a šťas­tie sa nedo­sa­hu­je cez noc. Sú to prá­ve tie malé kro­či­ky cez kto­ré sa k nim dopra­cu­je­te. Pri dosa­ho­va­ní cie­ľov však kaž­dý z nás nara­zí na veľa pre­ká­žok a chýb, kto­ré nás zra­zia na zem. V ško­le nás uči­li že chy­bo­va­nie je zlé. Ale pre­čo? Veď pred­sa na svo­jich vlast­ných chy­bách sa člo­vek naj­lep­šie učí. Vede­li ste o tom, že Hen­ry­mu For­do­vi nevyš­lo jeho prvých päť pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov pred tým ako zalo­žil Ford Motors?

Naše tipy pre Vás:

 • Vyber­te si kni­hu, kto­rá vás zau­jí­ma a pre­čí­taj­te z nej kaž­dý deň toľ­ko, aby ste ju zvlád­li pre­čí­tať za 100 dní
 • Sta­nov­te si cieľ naučiť sa kaž­dý deň nie­čo nové: či už to bude názov kve­tu, kto­rý ras­tie vo vašej záh­ra­de, hlav­né mes­to vzdia­le­nej kra­ji­ny ale­bo názov pes­nič­ky, kto­rá hra­la, keď ste prá­ve naku­po­va­li v obľú­be­nom obcho­de. Ak pred spa­ním zis­tí­te, že ste sa nič nové nenau­či­li, zober­te slov­ník a nauč­te sa jed­no nové slo­víč­ko z anglič­ti­ny
 • Pre­staň­te sa sťa­žo­vať nasle­du­jú­cich 100 dní, pre­to­že nega­tív­ne slo­vá pro­du­ku­jú nega­tív­ne myš­lien­ky a nega­tív­ne myš­lien­ky vytvá­ra­jú nega­tív­ne výsled­ky
 • Kaž­dý deň si nastav­te budík o minú­tu skôr. Vstaň­te z poste­le a urob­te si ľah­kú roz­cvič­ku. Za 100 dní bude­te vstá­vať o hodi­nu a 40 minút skôr ako ste vstá­va­li dnes.

Vždy buď­te pozi­tív­ny a vyso­ko moti­vo­va­ný

V tom prí­pa­de pla­tí jed­no pra­vid­lo: člo­vek je prie­me­rom 5-tich osôb s kto­rý­mi trá­vi naj­viac času. Obklo­puj­te sa pre­to pozi­tív­ny­mi ľud­mi a neak­cep­tuj­te nega­ti­vi­tu, či už vo svo­jom osob­nom ale­bo pra­cov­nom živo­te. Snaž­te sa vidieť prí­le­ži­tosť nie pre­káž­ku. Ak však čas­to nedo­ká­že­te vidieť pozi­tív­nu strán­ku situ­ácie, pozri­te sa na to hlb­šie a z iné­ho pohľa­du. Ver­te, že vždy neja­kú náj­de­te.

Naše tipy pre Vás:

Dve účin­né tech­ni­ky ako to zlep­šiť sú vizu­ali­zá­cia a pozi­tív­ny self-talk. To zna­me­ná, že namies­to vytvá­ra­nia nega­tív­nych myš­lie­nok a pove­da­nia si ja to nedo­ká­žem, začne­me mys­lieť pozi­ti­ví­ne a povie­me si: mám na to, baví ma moja prá­ca, som dob­rý v tom čo robím, dosiah­nem všet­ko po čom túžim.

Vizu­ali­zá­cia je technika,ktorá spo­čí­va v urče­ní si svoj­ho cie­ľu a násled­nom vide­ní, cíte­ní, dotý­ka­ní a pre­ží­va­ní poci­tu z jeho dosia­hnu­tia. Takým­to spô­so­bom sme daný ciel už dosiah­li, pre­to­že ho doká­že­me pocí­tiť. Všet­ko čo potom robí­me je už len pri­ro­dze­ným kro­kom k dosia­hnu­tiu niečoho,čo už sme pre­ži­li.

Miluj­te svoj život a svo­ju prá­cu

Kaž­dý úspeš­ný člo­vek musí pre­vziať kon­tro­lu nad svo­jím živo­tom. Snaž­te sa uží­vať si kaž­dý moment, či už dob­rý ale­bo zlý, kto­rý v živo­te zaži­je­te. Ak pochopíte,že život je aj o prob­lé­moch a sta­ros­tiach a doká­že­te sa s nimi sto­tož­niť bude­te šťast­nej­ší. Neus­tá­le sa obo­ha­cuj­te či už kul­túr­ne, sociál­ne ale­bo inte­lek­tu­ál­ne. Inves­to­va­nie do seba samé­ho je urči­te tá naj­lep­šia inves­tí­cia. Pre dosia­hnu­tie život­nej rov­ná­va­hy je rov­na­ko dôle­ži­té, aby ste robi­li to čo vás baví. Ak vás to stá­le nena­pĺňa, vždy je tu pries­tor na zme­nu.

Naše tipy pre Vás:

 • Zapíš­te si na papier 10 vecí za kto­ré ste vďač­ný a pre­čí­taj­te si ich kaž­dé ráno po zobu­de­ní.
 • Urob­te si zoznam 20 vecí,ktoré radi robí­te a snaž­te sa aby ste aspoň jed­nu z nich robi­li kaž­dý deň v prie­be­hu nasle­du­jú­cich 100 dní
 • Vždy si chod­ťe za svo­jím cie­ľom

PS: Pri apli­ko­va­ní tých­to prin­cí­pov je dôle­ži­tá pra­vi­del­nosť pre­to neza­bú­daj­te na to, že: “Víťa­zi sú neni tí, kto­rí nikdy nepad­nú, ale tí, kto­rí sa nikdy nevzda­jú“.

zdroj: BI

Pridať komentár (0)