Uži­točné tipy a triky ako dosiah­nuť work-life balance. Viete, ktoré to sú?

Ľubomír Tereš / 17. decembra 2014 / Tools a produktivita

Aj vy máte často pocit, že už vám všetko pre­rastá cez hlavu? V dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe je to úplne bežné. Každý deň sme zahl­tený kopou povin­ností a často nevieme, čoho sa prvého chy­tiť.

Ak chceme aby bol náš osobný ale aj pra­covný život aj naďa­lej v rov­no­váhe, musíme sa s tým doká­zať vyspo­ria­dať. Pre­čí­tajte si týchto 5 rád, ktoré využí­vajú úspešní ľudia:

Sta­novte si jasné ciele

Naj­čas­tej­šou chy­bou u ľudí je práve sta­no­ve­nie si nekon­krét­nych cie­ľov. Jed­no­du­chým vysvet­le­ním je to, že je nemožné dosia­hnúť niečo, čo nepo­známe. Ak si sta­no­víte kon­krétne ciele, uľahčí vám to život, pre­tože doká­žete určiť kam sme­ru­jete a ako sa ku kon­krét­nemu cieľu dopra­cu­jete. Bez jasne urče­ných cie­ľov sa môžete ľahko cítiť frus­tro­vaný z pocitu, že nikam nena­pre­du­jete a vaša pro­duk­ti­vita a moti­vá­cia budú kle­sať.

Naše tipy pre Vás:

Dob­rým spô­so­bom ako to zlep­šiť je si jed­no­du­cho určiť pri­ority a následne si ich zapí­sať na papier. Vedeli ste, že ľudia, ktorí si zapí­sali svoje ciele boli o 42 per­cent úspeš­nejší pri ich plnení ako tí, ktorí to tak neuro­bili? Dokonca ak sa so svo­jimi plánmi zdô­ve­rili nie­komu blíz­kemu, tak sa toto per­cento zvý­šilo na 78 per­cent. Pri zapi­so­vaní však neza­bú­dajte na to, že vaše ciele by mali byť: kon­krétne, mera­teľné, dosia­hnu­teľné, reálne a časovo ohra­ni­čené. Tak naprí­klad namiesto “schud­nem”, správ­nym prí­kla­dom by bolo “začnem cho­diť do posil­ňovne 3 krát do týždňa o 6 ráno na jednu hodinu. Ak si budete určo­vať ciele takýmto spô­so­bom, výsledky na seba určite nene­chajú dlho čakať.

Využite svoj čas naplno

Zákla­dom dob­rého time mana­ge­mentu je uro­be­nie správ­nej veci správ­nym spô­so­bom v správny čas a stále to sti­hnúť do dead­linu, ktorý si vopred sta­no­víte. Pre dosia­hnu­tie poža­do­va­ného výsledku je nevy­hnutné si určiť pri­ro­tiy a následne sa veno­vať len tým úlo­ham, ktoré sú pre vás naj­dô­le­ži­tej­šie. Akti­vity zabe­ra­júce prí­liš veľa času by ste mali zjed­no­duch­šiť alebo úplne eli­mi­no­vať. Dobrý time mana­ge­ment zná­mená využiť svoj čas efek­tívne a sústre­diť sa na výsledky. Pri dosa­ho­vaní výsled­kov však treba dbať na jednu pod­statnú vec. Veľa ľudí sa dom­nieva, že zákla­dom úspe­chu je doko­na­losť, avšak to nie je až tak pravda. Dôle­žité je aby sme naše naplá­no­vané úlohy plnili zod­po­vedne a sys­te­ma­ticky. Ak sa budeme totiž sústre­diť na doko­na­losť našich výsled­kov, je dosť prav­de­po­dobné, že nikdy takéto výsledky nedo­siah­neme.

Naše tipy pre Vás : 

 • Pri kaž­dej úlohe si určite dead­line
 • Vstá­vajte o hodinu skôr aby ste si naplá­no­vali svoj deň
 • Nikdy neza­čí­najte deň bez časo­vého plánu, pre­tože 30 minút plá­no­va­nia vám ušetrí pár hodín.
 • Ked potre­bu­jete pra­co­vať odstráňte všetky rušívé ele­menty
 • Ako prvé zvlád­nite tie naj­ťaž­šie úlohy
 • Apli­kujte 2 minú­tove pra­vidlo — všetky úlohy, ktoré nevy­ža­dujú viac ako 2 minúty vášho času neod­kla­dajte.

Neus­tále sa roz­ví­jajte

Jed­ným z nevy­hnu­tých vecí pre dosia­hnu­tie úspe­chu je prog­res. Či už vo vašom osob­nom alebo pra­cov­nom živote je nevy­hnuté, aby ste sa posú­vali stále o krô­čik ďalej. Snažte sa byť každý deň lepší a sil­nejší ako ste boli včera. Úspech a šťas­tie sa nedo­sa­huje cez noc. Sú to práve tie malé kro­čiky cez ktoré sa k nim dopra­cu­jete. Pri dosa­ho­vaní cie­ľov však každý z nás narazí na veľa pre­ká­žok a chýb, ktoré nás zra­zia na zem. V škole nás učili že chy­bo­va­nie je zlé. Ale prečo? Veď predsa na svo­jich vlast­ných chy­bách sa člo­vek naj­lep­šie učí. Vedeli ste o tom, že Hen­rymu For­dovi nevyšlo jeho prvých päť pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov pred tým ako zalo­žil Ford Motors?

Naše tipy pre Vás:

 • Vyberte si knihu, ktorá vás zau­jíma a pre­čí­tajte z nej každý deň toľko, aby ste ju zvládli pre­čí­tať za 100 dní
 • Sta­novte si cieľ naučiť sa každý deň niečo nové: či už to bude názov kvetu, ktorý ras­tie vo vašej záh­rade, hlavné mesto vzdia­le­nej kra­jiny alebo názov pes­ničky, ktorá hrala, keď ste práve naku­po­vali v obľú­be­nom obchode. Ak pred spa­ním zis­títe, že ste sa nič nové nenau­čili, zoberte slov­ník a naučte sa jedno nové slo­víčko z anglič­tiny
 • Pre­staňte sa sťa­žo­vať nasle­du­jú­cich 100 dní, pre­tože nega­tívne slová pro­du­kujú nega­tívne myš­lienky a nega­tívne myš­lienky vytvá­rajú nega­tívne výsledky
 • Každý deň si nastavte budík o minútu skôr. Vstaňte z postele a urobte si ľahkú roz­cvičku. Za 100 dní budete vstá­vať o hodinu a 40 minút skôr ako ste vstá­vali dnes.

Vždy buďte pozi­tívny a vysoko moti­vo­vaný

V tom prí­pade platí jedno pra­vidlo: člo­vek je prie­me­rom 5-tich osôb s kto­rými trávi naj­viac času. Obklo­pujte sa preto pozi­tív­nymi ľudmi a neak­cep­tujte nega­ti­vitu, či už vo svo­jom osob­nom alebo pra­cov­nom živote. Snažte sa vidieť prí­le­ži­tosť nie pre­kážku. Ak však často nedo­ká­žete vidieť pozi­tívnu stránku situ­ácie, pozrite sa na to hlb­šie a z iného pohľadu. Verte, že vždy nejakú náj­dete.

Naše tipy pre Vás:

Dve účinné tech­niky ako to zlep­šiť sú vizu­ali­zá­cia a pozi­tívny self-talk. To zna­mená, že namiesto vytvá­ra­nia nega­tív­nych myš­lie­nok a pove­da­nia si ja to nedo­ká­žem, začneme mys­lieť pozi­ti­víne a povieme si: mám na to, baví ma moja práca, som dobrý v tom čo robím, dosiah­nem všetko po čom túžim.

Vizu­ali­zá­cia je technika,ktorá spo­číva v určení si svojho cieľu a násled­nom videní, cítení, dotý­kaní a pre­ží­vaní pocitu z jeho dosia­hnu­tia. Takýmto spô­so­bom sme daný ciel už dosiahli, pre­tože ho doká­žeme pocí­tiť. Všetko čo potom robíme je už len pri­ro­dze­ným kro­kom k dosia­hnu­tiu niečoho,čo už sme pre­žili.

Milujte svoj život a svoju prácu

Každý úspešný člo­vek musí pre­vziať kon­trolu nad svo­jím živo­tom. Snažte sa uží­vať si každý moment, či už dobrý alebo zlý, ktorý v živote zaži­jete. Ak pochopíte,že život je aj o prob­lé­moch a sta­ros­tiach a doká­žete sa s nimi sto­tož­niť budete šťast­nejší. Neus­tále sa obo­ha­cujte či už kul­túrne, sociálne alebo inte­lek­tu­álne. Inves­to­va­nie do seba samého je určite tá naj­lep­šia inves­tí­cia. Pre dosia­hnu­tie život­nej rov­ná­vahy je rov­nako dôle­žité, aby ste robili to čo vás baví. Ak vás to stále nena­pĺňa, vždy je tu pries­tor na zmenu.

Naše tipy pre Vás:

 • Zapíšte si na papier 10 vecí za ktoré ste vďačný a pre­čí­tajte si ich každé ráno po zobu­dení.
 • Urobte si zoznam 20 vecí,ktoré radi robíte a snažte sa aby ste aspoň jednu z nich robili každý deň v prie­behu nasle­du­jú­cich 100 dní
 • Vždy si chodťe za svo­jím cie­ľom

PS: Pri apli­ko­vaní týchto prin­cí­pov je dôle­žitá pra­vi­del­nosť preto neza­bú­dajte na to, že: “Víťazi sú neni tí, ktorí nikdy nepadnú, ale tí, ktorí sa nikdy nevzdajú“.

zdroj: BI

Pridať komentár (0)