Uží­va­te­lia aktu­ál­nych iPho­nov sú so svo­jimi zaria­de­niami spo­kojní. Kúpu sed­mičky nezva­žujú

Martin Kokavec, thinkapple.sk / 25. júla 2016 / Business

Plá­no­vaný iPhone 7 bude podľa všet­kého prav­de­po­dobne naj­me­nej poža­do­va­ným mode­lom za posledné roky.

Na základe pries­kumu spo­loč­nosti Quartz iba 10 per­cent opý­ta­ných uviedlo, že plá­nuje pre­chod na nový model v prí­pade, že Apple nezmení dizajn celého zaria­de­nia. Toto číslo ozna­čuje per­cento ľudí, ktorí si „prav­de­po­dobne“ alebo „veľmi prav­de­po­dobne“ zakú­pia nový model iPhone 7, čo z neho robí naj­me­nej žia­daný model od uve­de­nia na trh.

Zdroj: iblogapple.com

Pre porov­na­nie, 45,9 per­cent pou­ží­va­te­ľov „neplá­nuje vôbec“ kúpu nového zaria­de­nia, zatiaľ čo 33,3 per­centa opý­ta­ných uviedlo mož­nosť „nie veľmi prav­de­po­dobne“. Zvyš­ných 11,4 per­centa sa pri­klo­nilo k odpo­vedi „možno“. 70 per­cent opý­ta­ných uviedlo, že by pre­fe­ro­vali rad­šej troj­ročný cyk­lus vydá­va­nia nových tele­fó­nov než kaž­do­ročný, ktorý je zave­dený spo­loč­nos­ťou Apple v súčas­nosti.

Pries­kum, samoz­rejme, má ďaleko od pres­nosti, keďže sa vyko­náva s pomerne malým počtom (525) uží­va­te­ľov iPhonu v Spo­je­ných štá­toch. Extra­po­lá­cia glo­bál­nych tren­dov chyt­rých tele­fó­nov na základe tohto pries­kumu nie je práve neprie­strelná veda.

Zdroj: dankaufman.nyc

Za pred­po­kladu, že zvesti o iPhone 7 sú prav­divé, je však prek­va­pivé vidieť, že firma Apple by dosiahla v prvom roku kle­sa­júce pre­daje iPhonu. Je pravda, že myš­lienka zlep­še­ného iPhonu 6s s lep­ším foto­apa­rá­tom znie cel­kom veľ­ko­lepo, ale roz­hodne bude musieť spo­loč­nosť na budúci rok zabrať viac. Hovorí sa, že firma Apple by mohla úplne vyne­chať názov iPhone 7s a sko­čiť rovno do iPhone 8.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.skm, zdroj foto­gra­fií: cultofmac.com

Pridať komentár (0)