V 17 rokoch založila v rodnej dedine festival s Atmosférou, akú nenájdeš ani na Pohode

Marianna Mikešová / 15. júna 2017 / Zo Slovenska

Ve­del si o tom, že v ma­lej obci na stred­nom Slo­ven­sku sa kaž­do­ročne koná fes­ti­val, ktorý má ča­ro­vnú at­mo­sféru po­dobnú fes­ti­va­lom ako Grape či Po­hoda a láka aj zná­mych slo­ven­ských umel­cov? Stvo­rila ho mladá štu­dentka, pre­tože ju ne­ba­vila nuda na de­dine.

zdroj: archív Grétky Pavlovovej, Kudivani photography

Ve­del si o tom, že v ma­lej obci na stred­nom Slo­ven­sku sa kaž­do­ročne koná fes­ti­val, ktorý má ča­ro­vnú at­mo­sféru po­dobnú fes­ti­va­lom ako Grape či Po­hoda a láka aj zná­mych slo­ven­ských umel­cov? Stvo­rila ho mladá štu­dentka, pre­tože ju ne­ba­vila nuda na de­dine.

Ži­vot mimo veľ­kých miest má množ­stvo vý­hod. Člo­vek ne­musí denne bo­jo­vať s do­prav­nými záp­chami, užije si väčší po­koj a blíz­kosť prí­rody. S kul­túr­nym vy­ži­tím to však už môže byť hor­šie. Veď pri­znajme si, že kva­litný hu­dobný kon­cert či zau­jí­mavá pred­náška sa do ma­lých de­dín za­túla len zried­ka­kedy, ne­ho­vo­riac o zau­jí­ma­vých let­ných fes­ti­va­loch. Dnes je už si­tu­ácia lep­šia a vý­ber oveľa pes­trejší, no čo pred ta­kými šies­timi rokmi?

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Grétka Pav­lo­vová, ktorá končí 4. roč­ník na FMUK na žila práve na ta­komto pek­nom po­koj­nom mieste v ne­veľmi zná­mej de­dinke Hon­tian­ske Ne­mce blízko Ban­skej Štiav­nice. Ako všetci tí­ne­džeri sa v 17 ro­koch rada za­bá­vala a na­vyše mi­lo­vala dobrú kul­túru, no v okolí jej rod­nej obce nič také ne­bolo. A kla­sika v po­dobe tra­dič­ných osláv vý­ro­čia obce, sta­vaní mája či folk­lór­nych vy­stú­pení ju sku­točne ne­ba­vila. Prečo teda niečo úžasné ne­vyt­vo­riť?

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

„Na stred­nej som hľa­dala tému pre svoju stre­doš­kol­skú od­bornú čin­nosť a nech­cela som ro­biť žiadne te­ore­tické práce. Mala som ví­ziu vy­tvo­riť niečo, čo bude žiť aj v bu­dúc­nosti. Bol to asi ten štan­dardný frus­tru­júci po­cit, že u nás na de­dine sa nič ne­or­ga­ni­zuje. Tú­žila som ľu­ďom uká­zať, že je fajn cho­diť na čí­tačky, dis­ku­sie a dať šancu aj hudbe či di­vadlu, ktoré ne­poz­najú. Tak som sa roz­hodla uro­biť fes­ti­val,“ pre­zra­dila Grétka, ktorá pa­ra­doxne do­vtedy žia­den fes­ti­val na vlast­nej koži ne­za­žila. :)

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Foto: Ku­di­vani pho­tog­raphy

Tak vzni­kol fes­ti­val At­mo­sféra, ktorý tento rok or­ga­ni­zuje už šiesty roč­ník a bu­duje si čo­raz lep­šie meno. Kým v oko­li­tých ob­ciach náj­deš pre­važne ty­pické folk­lórne fes­ti­valy, v ma­leb­nej de­dinke Hon­tian­ske Ne­mce náj­deš kaž­do­ročne pes­trý vý­ber toho naj­lep­šieho zo slo­ven­skej hu­dob­nej scény, ne­jakú tú al­ter­na­tívu a prog­ram za­hŕňa­júci re­me­selný trh, works­hopy na vý­robu tri­čiek či ak­ro­ba­ciu a slack­line. Každý kto príde je prek­va­pený, kde sa tu táto skvelá vec vzala.

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Z fes­ti­valu, ktorý sa ko­nal v ja­nu­ári v kul­tú­ráku s bud­ge­tom 150 eur a len 100 náv­štev­níkmi, je dnes malý letný dvoj­dňový fes­ti­val na ot­vo­re­nej lúke. Náv­štev­ní­kov je už ti­síc a ne­známe ka­pely vy­s­trie­dali aj takí umelci ako Kor­ben Dal­las, Billy Bar­man, Lon­gi­tal či Vec. „At­mo­sféra je pek­ným prí­kla­dom pro­jektu, ktorý vy­rás­tol zo sku­toč­nej nuly. Učili sme sa za po­chodu na vlast­ných chy­bách a stále je to veľká „pan­ká­čina“, ale na úrovni,“ tvrdí Grétka.

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Kým za­čiatky boli ako vždy ťažké a zo­hnať zvučné mená bol prob­lém, dnes je to čím ďa­lej tým jed­no­duch­šie. Sa­motný fakt, že v de­dine na stred­nom Slo­ven­sku nie­kto or­ga­ni­zuje ta­kýto zau­jí­mavý fes­ti­val, láka čo­raz viac ľudí. „Pa­mä­tám si, ako som sa te­šila, keď som sa prvý rok sna­žila nájsť ne­ja­kého zau­jí­ma­vého hosťa do dis­ku­sie a účasť mi po­tvr­dil he­rec a miestny ro­dák Ma­rián La­buda. Vtedy to šlo veľmi ťažko. Ni­koho som ne­poz­nala, ni­kto o nás ne­ve­del,“ spo­mína štu­dentka.

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Dnes je to už o inom a vy­tvo­riť zau­jí­mavý line-up a sprie­vodný prog­ram je oveľa jed­no­duch­šie. „Me­dzi­ča­som som stihla spoz­nať veľa ka­piel vďaka práci pro­dukč­nej v KC Du­naj, ale aj vďaka ka­ma­rá­tom, zná­mym a tým, že sa po­hy­bu­jem v Bra­ti­slave. Te­raz je to už len o tom pre­sved­čiť ka­pelu, že At­mo­sféra je su­per. Ale sa­moz­rejme treba mať aj pe­niaze, aby si ich za­pla­til,“ do­dala.

Foto: Ku­di­vani pho­tog­raphy

Foto: Ku­di­vani pho­tog­raphy

Fes­ti­val At­mo­sféra má svoje uni­kátne čaro a ťažko ho k nie­čomu pri­rov­nať, no naj­viac sa zrejme blíži ob­ľú­be­nému slo­ven­skému fes­ti­valu Po­hoda. Aj preto toto pri­rov­na­nie jeho za­kla­da­teľka často po­u­žíva, aby ľu­ďom pri­blí­žila, o čom to celé asi je. „Väč­ši­nou po­u­ží­vam vý­raz, že je to taká malá Po­hoda u nás na stred­nom Slo­ven­sku. Ale to len preto, aby si ne­pred­sta­vo­vali kla­sickú de­din­skú ak­ciu s folk­lór­nym vy­stú­pe­ním, pi­vom a klo­bá­sou. :) At­mo­sféra je ale iná a to nie len po­čtom náv­štev­ní­kov,“ uviedla Grétka.

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Ide o ro­dinný fes­ti­val, na kto­rom si nájde to svoje do­slova každý, či už so se­bou vez­meš ka­mo­šov, mlad­ších sú­ro­den­cov, ro­di­čov alebo babku. „At­mo­sféra pô­sobí ro­dinne aj preto, že je malá, mnohí sa tam po­znajú a to je na tom je­di­nečné. Takto sú všetci náv­štev­níci v úplne inej spo­ji­tosti s umel­cami. tan­co­vať s Ve­com na pó­diu, dať si s Kor­ben Dal­las po kon­certe pivo, to asi na Po­hode ne­za­ži­ješ,“ do­dala Grétka.

Foto: Ku­di­vani pho­tog­raphy

Foto: Lu­cia Tu­žin­ská

Aj tento rok na teba 4. až 5. au­gusta čaká živá hudba, di­vadlo, čí­tačky, pre­mie­ta­nie fil­mov, dis­ku­sie na zau­jí­mavé témy ako na­prí­klad di­zajn, works­hopy a množ­stvo ďal­ších ak­ti­vít, skvelé jedlo a ne­za­bud­nu­teľná at­mo­sféra vo vi­nici v Hon­tian­skych Ne­mciach na Vi­ni­ciach s množ­stvom ze­lene a ča­ro­vných cha­tiek. V prog­rame žia­ria najmú mená Billy Bar­man, Lon­gi­tal, Ka­ta­rína Má­li­ková či Ru­sín Čen­deš Or­cherta, ale aj kopa men­ších ka­piel. Fes­ti­val za­končí bal­kán­ska tan­co­vačka.

Tak čo, už máš plán na prvý au­gus­tový ví­kend? :)

 

Pridať komentár (0)