V 17 rokoch zalo­ži­la v rod­nej dedi­ne fes­ti­val s Atmo­sfé­rou, akú nenáj­deš ani na Poho­de

Marianna Mikešová / 15. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Grétky Pavlovovej, Kudivani photography

Vedel si o tom, že v malej obci na stred­nom Slo­ven­sku sa kaž­do­roč­ne koná fes­ti­val, kto­rý má čaro­vnú atmo­sfé­ru podob­nú fes­ti­va­lom ako Gra­pe či Poho­da a láka aj zná­mych slo­ven­ských umel­cov? Stvo­ri­la ho mla­dá štu­dent­ka, pre­to­že ju neba­vi­la nuda na dedi­ne.

Život mimo veľ­kých miest má množ­stvo výhod. Člo­vek nemu­sí den­ne bojo­vať s doprav­ný­mi záp­cha­mi, uži­je si väč­ší pokoj a blíz­kosť prí­ro­dy. S kul­túr­nym vyži­tím to však už môže byť hor­šie. Veď pri­znaj­me si, že kva­lit­ný hudob­ný kon­cert či zau­jí­ma­vá pred­náš­ka sa do malých dedín zatú­la len zried­ka­ke­dy, neho­vo­riac o zau­jí­ma­vých let­ných fes­ti­va­loch. Dnes je už situ­ácia lep­šia a výber ove­ľa pes­trej­ší, no čo pred taký­mi šies­ti­mi rok­mi?

Foto: Lucia Tužin­ská

Grét­ka Pav­lo­vo­vá, kto­rá kon­čí 4. roč­ník na FMUK na žila prá­ve na takom­to pek­nom pokoj­nom mies­te v neveľ­mi zná­mej dedin­ke Hon­tian­ske Nemce blíz­ko Ban­skej Štiav­ni­ce. Ako všet­ci tíne­dže­ri sa v 17 rokoch rada zabá­va­la a navy­še milo­va­la dob­rú kul­tú­ru, no v oko­lí jej rod­nej obce nič také nebo­lo. A kla­si­ka v podo­be tra­dič­ných osláv výro­čia obce, sta­va­ní mája či folk­lór­nych vystú­pe­ní ju sku­toč­ne neba­vi­la. Pre­čo teda nie­čo úžas­né nevyt­vo­riť?

Foto: Lucia Tužin­ská

Foto: Lucia Tužin­ská

Na stred­nej som hľa­da­la tému pre svo­ju stre­doš­kol­skú odbor­nú čin­nosť a nech­ce­la som robiť žiad­ne teore­tic­ké prá­ce. Mala som víziu vytvo­riť nie­čo, čo bude žiť aj v budúc­nos­ti. Bol to asi ten štan­dard­ný frus­tru­jú­ci pocit, že u nás na dedi­ne sa nič neor­ga­ni­zu­je. Túži­la som ľuďom uká­zať, že je fajn cho­diť na čítač­ky, dis­ku­sie a dať šan­cu aj hud­be či divad­lu, kto­ré nepoz­na­jú. Tak som sa roz­hod­la uro­biť fes­ti­val,” pre­zra­di­la Grét­ka, kto­rá para­dox­ne dovte­dy žia­den fes­ti­val na vlast­nej koži neza­ži­la. :)

Foto: Lucia Tužin­ská

Foto: Kudi­va­ni pho­tog­rap­hy

Tak vzni­kol fes­ti­val Atmo­sfé­ra, kto­rý ten­to rok orga­ni­zu­je už šies­ty roč­ník a budu­je si čoraz lep­šie meno. Kým v oko­li­tých obciach náj­deš pre­važ­ne typic­ké folk­lór­ne fes­ti­va­ly, v maleb­nej dedin­ke Hon­tian­ske Nemce náj­deš kaž­do­roč­ne pes­trý výber toho naj­lep­šie­ho zo slo­ven­skej hudob­nej scé­ny, neja­kú tú alter­na­tí­vu a prog­ram zahŕňa­jú­ci reme­sel­ný trh, works­ho­py na výro­bu tri­čiek či akro­ba­ciu a slack­li­ne. Kaž­dý kto prí­de je prek­va­pe­ný, kde sa tu táto skve­lá vec vza­la.

Foto: Lucia Tužin­ská

Z fes­ti­va­lu, kto­rý sa konal v janu­ári v kul­tú­rá­ku s bud­ge­tom 150 eur a len 100 náv­štev­ník­mi, je dnes malý let­ný dvoj­dňo­vý fes­ti­val na otvo­re­nej lúke. Náv­štev­ní­kov je už tisíc a nezná­me kape­ly vys­trie­da­li aj takí umel­ci ako Kor­ben Dal­las, Bil­ly Bar­man, Lon­gi­tal či Vec. “Atmo­sfé­ra je pek­ným prí­kla­dom pro­jek­tu, kto­rý vyrás­tol zo sku­toč­nej nuly. Uči­li sme sa za pocho­du na vlast­ných chy­bách a stá­le je to veľ­ká “pan­ká­či­na”, ale na úrov­ni,” tvr­dí Grét­ka.

Foto: Lucia Tužin­ská

Foto: Lucia Tužin­ská

Kým začiat­ky boli ako vždy ťaž­ké a zohnať zvuč­né mená bol prob­lém, dnes je to čím ďalej tým jed­no­duch­šie. Samot­ný fakt, že v dedi­ne na stred­nom Slo­ven­sku nie­kto orga­ni­zu­je taký­to zau­jí­ma­vý fes­ti­val, láka čoraz viac ľudí. “Pamä­tám si, ako som sa teši­la, keď som sa prvý rok sna­ži­la nájsť neja­ké­ho zau­jí­ma­vé­ho hos­ťa do dis­ku­sie a účasť mi potvr­dil herec a miest­ny rodák Marián Labu­da. Vte­dy to šlo veľ­mi ťaž­ko. Niko­ho som nepoz­na­la, nikto o nás neve­del,” spo­mí­na štu­dent­ka.

Foto: Lucia Tužin­ská

Dnes je to už o inom a vytvo­riť zau­jí­ma­vý line-up a sprie­vod­ný prog­ram je ove­ľa jed­no­duch­šie. “Medzi­ča­som som stih­la spoz­nať veľa kapiel vďa­ka prá­ci pro­dukč­nej v KC Dunaj, ale aj vďa­ka kama­rá­tom, zná­mym a tým, že sa pohy­bu­jem v Bra­ti­sla­ve. Teraz je to už len o tom pre­sved­čiť kape­lu, že Atmo­sfé­ra je super. Ale samoz­rej­me tre­ba mať aj penia­ze, aby si ich zapla­til,” doda­la.

Foto: Kudi­va­ni pho­tog­rap­hy

Foto: Kudi­va­ni pho­tog­rap­hy

Fes­ti­val Atmo­sfé­ra má svo­je uni­kát­ne čaro a ťaž­ko ho k nie­čo­mu pri­rov­nať, no naj­viac sa zrej­me blí­ži obľú­be­né­mu slo­ven­ské­mu fes­ti­va­lu Poho­da. Aj pre­to toto pri­rov­na­nie jeho zakla­da­teľ­ka čas­to pou­ží­va, aby ľuďom pri­blí­ži­la, o čom to celé asi je. “Väč­ši­nou pou­ží­vam výraz, že je to taká malá Poho­da u nás na stred­nom Slo­ven­sku. Ale to len pre­to, aby si nepred­sta­vo­va­li kla­sic­kú dedin­skú akciu s folk­lór­nym vystú­pe­ním, pivom a klo­bá­sou. :) Atmo­sfé­ra je ale iná a to nie len počtom náv­štev­ní­kov,” uvied­la Grét­ka.

Foto: Lucia Tužin­ská

Ide o rodin­ný fes­ti­val, na kto­rom si náj­de to svo­je doslo­va kaž­dý, či už so sebou vez­meš kamo­šov, mlad­ších súro­den­cov, rodi­čov ale­bo bab­ku. “Atmo­sfé­ra pôso­bí rodin­ne aj pre­to, že je malá, mno­hí sa tam pozna­jú a to je na tom jedi­neč­né. Tak­to sú všet­ci náv­štev­ní­ci v úpl­ne inej spo­ji­tos­ti s umel­ca­mi. tan­co­vať s Vecom na pódiu, dať si s Kor­ben Dal­las po kon­cer­te pivo, to asi na Poho­de neza­ži­ješ,” doda­la Grét­ka.

Foto: Kudi­va­ni pho­tog­rap­hy

Foto: Lucia Tužin­ská

Aj ten­to rok na teba 4. až 5. augus­ta čaká živá hud­ba, divad­lo, čítač­ky, pre­mie­ta­nie fil­mov, dis­ku­sie na zau­jí­ma­vé témy ako naprí­klad dizajn, works­ho­py a množ­stvo ďal­ších akti­vít, skve­lé jed­lo a neza­bud­nu­teľ­ná atmo­sfé­ra vo vini­ci v Hon­tian­skych Nemciach na Vini­ciach s množ­stvom zele­ne a čaro­vných cha­tiek. V prog­ra­me žia­ria naj­mú mená Bil­ly Bar­man, Lon­gi­tal, Kata­rí­na Máli­ko­vá či Rusín Čen­deš Orcher­ta, ale aj kopa men­ších kapiel. Fes­ti­val zakon­čí bal­kán­ska tan­co­vač­ka.

Tak čo, už máš plán na prvý augus­to­vý víkend? :)

Pridať komentár (0)