Predajňu FARMFOODS s výnimočnými potravinami z vlastných fariem a polí nájdeš aj v Bratislave

  • Skupina 10-tich spoločností dlhé roky sledovala vývoj trhu s potravinami na Slovensku
  • Všímala si obchodné praktiky, výsledkom ktorých bol krach nespočet slovenských výrobcov
  • Dnes stoja za sieťou slovenského reťazca v ktorých nájdeš výlučne poctivé lokálne výrobky
fekkk
Farmfoods
  • Skupina 10-tich spoločností dlhé roky sledovala vývoj trhu s potravinami na Slovensku
  • Všímala si obchodné praktiky, výsledkom ktorých bol krach nespočet slovenských výrobcov
  • Dnes stoja za sieťou slovenského reťazca v ktorých nájdeš výlučne poctivé lokálne výrobky

Už aj bežnému spotrebiteľovi je jasné, že náš trh je zaplavený nekvalitnými výrobkami zo zahraničia. Potraviny obsahujú mnoho konzervantov, aditív, lacných náhrad, pričom naše kvalitné rastlinné a živočíšne produkty z našich fariem končia na pultoch v zahraničí.

FARMFOODS zastrešuje spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o., ktorá podľa finančného portálu Finstat v roku 2017 znížila zisk o 27 % na 136 962 € a tržby jej narástli o 9 % na 50,09 mil. €. Ich najnovšiu obslužnú prevádzku otvorili v Petržalke na Bzovíckej 38, pri TESCU. Predajňa je otvorená od pondelka do soboty v čase od 8:00 do 19:00.

Pr­vot­ným ná­pa­dom, ktorý viedol k za­lo­že­niu re­ťazca, bola snaha o za­cho­va­nie kva­lity na­šich do­má­cich po­tra­vín. A podarilo sa. Dnes v pre­vádz­kach FARM­FO­ODS náj­deš pro­dukty vy­rá­bané bez GMO a v maximálnej možnej miere bez pri­da­ných lá­tok či takz­va­ných „E-čok“, pri­čom si tento slo­ven­ský re­ťa­zec po­trpí aj na vlastné po­stupy pri pes­to­vaní rast­lín, kŕ­mení a „wel­fare“ zvie­rat a hy­giene vý­roby, ktoré sú často prí­snej­šie ako platné normy.

Reťazec si zakladá na tom, že pôvod výrobkov  musí byť vždy jasne preukázateľný. Vďaka etiketám, infokiosku a webovej stránke každý zákazník presne vie z akých surovín je produkt vyrobený. Nie ako v niektorých prípadoch, keď sa rovnaké typy výrobkov v rôznych obchodných reťazcoch líšia svojím deklarovaným zložením.

Naši čle­no­via mu­sia často spĺňať prí­snej­šie kri­té­riá, ako vy­ža­duje slo­ven­ská le­gis­la­tíva. Preto nech­ceme bez­hlavo pri­jí­mať no­vých čle­nov, čím by sme mu­seli zni­žo­vať naše štan­dardy,vyjadrili sa zástupcovia reťazca.

Čle­no­via v súčasnosti ob­hos­po­da­rujú vyše 17-ti­síc hek­tá­rov pôdy a cho­vajú zhruba 3000 ku­sov ho­vä­dzieho do­bytka, 4500 oviec a nie­koľko de­sia­tok ti­síc ku­re­niec. Ich záväzkom je predávať 80% objemu výrobkov pochádzajúcich z vlastného združenia, ktoré spĺňajú Farmfoods koncept.

Sú však ochotní dať príležitosť aj iným poľnohospodárom, farmárom a poctivým výrobcom slovenských potravín.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech