V Jasnej stavajú luxusný 5-hviezdičkový hotelový komplex, aký tu ešte nebol

Marianna Mikešová / 22. augusta 2017 / Architektúra

zdroj: Damian Jasna

Upro­stred pa­nen­skej ta­trans­kej prí­rody ras­tie za­tiaľ naj­väčší ho­te­lový kom­plex v Tat­rách. Da­mian Jasna bude sy­no­ny­mom lu­xusu, ale aj eko­lo­gic­kého prí­stupu k ho­te­li­ér­stvu.

V ma­leb­ných slo­ven­ských veľ­ho­rách už dnes exis­tuje nie­koľko na­ozaj lu­xus­ných ho­te­lov, ktoré sa po­die­ľajú na roz­voji nášho tu­rizmu. Tento, si­tu­ovaný pri Vr­bic­kom plese, však bude nie­čím na­ozaj veľ­ko­le­pým. Na­vyše ne­zos­táva len pri prázd­nych slo­vách, pre­tože vý­stavba lu­xus­ného kom­plexu Da­mian Jasná Ho­tel Re­sort & Re­si­den­ces sa práve pred týžd­ňom za­čala. Do Ta­tier má pri­niesť do­te­raz naj­väčší ho­te­lový re­zort s apart­mánmi, re­štau­rá­ciami a ob­chodmi.

Foto: Da­mian Jasna

Kto za tým všet­kým vlastne stojí? Ma­jo­rit­ným in­ves­to­rom pro­jektu je známy slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ a ar­chi­tekt Pa­vol Ja­ku­bec, ktorý bol v mi­nu­losti spo­lu­ma­ji­te­ľom ly­žiar­skeho stre­diska Jasná Nízke Tatry a má tak s ob­las­ťou miest­neho tu­rizmu skú­se­nosti. Do Jas­nej chce vďaka to­muto pro­jektu pri­niesť re­zort na sve­to­vej úrovni. Ja­ku­bec je ok­rem toho spo­lu­ma­ji­te­ľom spo­loč­nosť I.D.C. Hol­ding, ktorá je naj­väč­ším slo­ven­ským vý­rob­com slad­kostí a ok­rem iného stojí za Se­di­tou. Pod­niká aj v ďal­ších ob­las­tiach.

Na pro­jekte ako pro­jek­tový ma­na­žér spo­lu­pra­cuje aj Mar­cel Im­ri­šek, ktorý po­čas svo­jej 15-roč­nej ka­ri­éry spo­lu­pra­co­val na via­ce­rých biz­ni­so­vých a in­ves­tič­ných pro­jek­toch. Za­lo­žil tiež po­ra­den­skú spo­loč­nosť Pro­Rate a je od­bor­ní­kom na biz­nis de­ve­lop­ment. ge­ne­rál­nym do­dá­va­te­ľom stavby je spo­loč­nosť Met­ro­stav Slo­va­kia. Pro­jekt, ktorý bude ne­po­chybne veľ­ko­lepý, by mal svo­jich pr­vých hostí pri­ví­tať v let­nej se­zóne 2019.

Ob­rov­ský 5-hviez­dič­kový ho­tel má v sebe ob­siah­nuť 54 štan­dard­ných izieb, je­den lu­xusný pre­zi­dent­ský apart­mán, Ďa­lej 104 štú­dií a apart­má­nov, ktoré do­plní 5 pent­hou­sov. Hos­tia budú mať k dis­po­zí­cii ho­nosné well­ness, spa a fit­ness cen­trum, ktoré sa budú roz­kla­dať na dvoch pod­la­žiach. Ho­tel bude at­rak­tívny aj pre ro­diny s deťmi, na ktoré tu čaká det­ský svet. V kom­plexe sa bude na­chá­dzať aj kon­fe­renčné cen­trum, ga­ráže a tzv. va­let par­king.

In­ves­tor už za­čal s pre­da­jom apart­má­nov, pri­čom naj­lac­nejší bol pri spus­tení pre­daja do­stupný za 140-ti­síc eur. V Ho­teli tiež chcú za­viesť uni­kátny kon­cept vy­uží­va­nia apart­má­nov. Člo­vek si môže kú­piť apart­mán a po­tom sa roz­hod­núť, či ho bude obý­vať sám alebo pre­na­jí­mať a stane sa sú­čas­ťou ho­tela. V tom prí­pade mu za to ho­tel platí a zá­ro­veň sa o apart­mán stará a mo­der­ni­zuje ho. Pre por­tál re­a­lity.et­rend.sk to po­ve­dal ko­na­teľ spo­loč­nosti Da­mian jasná Mar­cel Im­ri­šek.

Foto: Da­mian Jasna

Keďže ces­tovný ruch je úzko pre­po­jený s gas­tro scé­nou, ani v tomto smer ne­bude nový re­zort za­os­tá­vať. Hos­ťom po­núkne re­štau­rá­ciu, ka­via­reň, mik­ro­pi­vo­var, vi­no­téku, bar aj vlastné mini po­tra­viny. Ne­bude chý­bať ani ob­chodná pa­sáž, po­ži­čovňa lyží či bi­cyk­lov, herňa či do­konca kl­zisko. Jed­no­du­cho po­ve­dané, hosť by sa ani len ne­mu­sel po­hnúť z are­álu kom­plexu a mal by všetko, čo k ma­xi­mál­nemu kom­fortu a zá­žitku po­tre­buje.

Keďže však bude všetko si­tu­ované v pre­krás­nych Níz­kych Tat­rách, bolo by hrie­chom ne­vy­užiť to, čo oko­lie po­núka. Ho­tel bude úzko spätý s oko­li­tou prí­ro­dou a at­rak­ci­ami, bez kto­rých by na­priek všet­kému akosi strá­cal zmy­sel.  Au­tori pro­jektu si uve­do­mujú bo­hat­stvo miest­neho ná­rod­ného parku a preto chcú stavbu re­a­li­zo­vať a ná­sledne aj ho­tel viesť v čo naj­lep­šej sym­bi­óze s miest­nou prí­ro­dou a eko­ló­giou.

Foto: Da­mian Jasna

Ho­tel má byť re­a­li­zo­vaný s dô­ra­zom na ochranu ži­vot­ného pro­stre­dia, po­u­žité majú byť lo­kálne ma­te­riály a pro­jekt je na­vr­hnutý ako ener­ge­ticky úsporný. Vy­uží­vať bude aj al­ter­na­tívne zdroje ener­gie a tech­no­ló­gie na jej úsporu, ako te­pelné čer­padlá, re­ku­pe­rá­ciu tepla z od­pa­do­vej vody, in­te­li­gentné re­gu­lo­vané vet­ra­nie, hli­ní­kové izo­lačné troj­sklá proti úniku tepla či úsporné osvet­le­nie so sen­zormi po­hybu. Sa­moz­rej­mos­ťou bude re­cyk­lá­cia od­padu, ako aj vy­uží­va­nie lo­kál­nych su­ro­vín v gas­tro­nó­mii.

Sme zve­daví, ako tento pro­jekt do­padne, či bude na­ozaj taký uni­kátny a ako vo vý­sledku ovplyvní lo­kálny tu­riz­mus.

Pridať komentár (0)