V kan­ce­lá­rii sa ria­dime podľa Feng Šuej a toto sú naše zásady

Paravan.sk / 30. júl 2015 / Tools a produktivita

Ener­gie nám prú­dia tam, kam majú a náš biz­nis ide lep­šie. Tu je zopár tipov na to, aby to fun­go­valo.

Feng Šuej je čín­ska náuke o prú­dení zem­ských síl a ener­ge­tic­kých polí. Jej cie­ľom je nájsť miesta, ktoré sú najv­hod­nej­šie pre oddych, prácu či zábavu. Tieto prin­cípy sa bežne apli­kujú na domy či byty, my sme sa roz­hodli ich využiť v našej kan­ce­lá­rii.

Poviete si — sú to mar­ke­téri, prag­ma­tickí ľudia. Načo im je nejaká východná filo­zo­fia? Nuž, naše hlavy sú otvo­rené a roz­hodli sme sa skú­siť, ako Feng Šuej ovplyvní naše fun­go­va­nie.

Opora

Nemáme open space, každý z našich kole­gov sedí chrb­tom k stene. Feng Šuej odpo­rúča mať za chrb­tom stenu a v ide­ál­nom prí­pade aj ďal­šiu, vyš­šiu, budovu za tou vašou. Sym­bo­li­zuje horu — sta­bi­litu, o ktorú sa opie­rame.

Tým šet­ríme osobnú ener­giu kaž­dého z nás. Pôdo­rys kan­ce­lá­rie či domu by mal byť v pra­vých uhloch. Tvar U či L (aj keď L má pravý uhol) sústre­ďuje ener­ge­tické cen­trum mimo kan­ce­lá­rie, preto sa ener­gia minie tam, kde nemá.

Sústre­de­nie

V pra­cov­nom zhone je ľahké nechať sa roz­ho­diť pri­chá­dza­jú­cimi mai­lami a tele­fo­nátmi. Je preto dôle­žité mať jeden vizu­álny bod, na ktorý sa dá sústre­diť. Nič nás potom neroz­hodí. My máme v kaž­dej kan­ce­lá­rii zave­sený obrá­zok sym­bo­li­zu­júci jeden z ele­men­tov.

Okrem toho, že upú­tajú náš pohľad a pomôžu sústre­diť sa, každý obrá­zok sym­bo­li­zuje dôle­žitý prvok vo Feng Šuej. Príďte na náv­števu, náš šéf Peťo vám o nich rád zapá­lene poroz­práva. :)

Pros­pe­rita

Ani naj­sil­nej­šia filo­zo­fia vám nepri­ne­sie pros­pe­ritu, ak sa o ňu nebu­dete každý deň sna­žiť. Ak ju chcete trošku pod­po­riť Feng Šuej, jeden zo spô­so­bov je soška sme­jú­ceho sa Buddhu. Najv­hod­nej­šie je ulo­žiť ho blízko vcho­do­vých dverí — tadiaľ bude vaše bohat­stvo vchá­dzať. Ale pozor! Nepo­kla­dajte ho na zem, nie je to voči nemu úctivé. Bonu­sové body zís­kate za hlad­ka­nie jeho veľ­kého bru­cha.

Nega­tívna ener­gia

Odbor­níci odpo­rú­čajú neumiest­ňo­vať zrkadlá do kan­ce­lá­rií. Tie môžu totiž odrá­žať nega­tívnu ener­giu a sme­ro­vať ju na vás. Tak­tiež by ste nemali sedieť chrb­tom k dve­rám. Veci, ktoré nepou­ží­vate alebo už nepot­re­bu­jete, nedr­žte na stole. Zbavte sa ich, môžu vás totiž odpú­ta­vať a môžu sa stať mag­netmi pre nega­tívnu ener­giu.

Oko­lie kan­ce­lá­rie

Náš office je na pešej zóne v cen­tre mesta. Táto ulica je naozaj rušná. Ener­gia ňou prúdi ako voda v rieke — čo má pozi­tíva aj nega­tíva. Veľa ener­gie môže do kan­ce­lá­rie pri­tiecť ale aj odtiecť. Ak sa roz­hod­nete apli­ko­vať Feng Šuej a sú okolo vás silné ener­ge­tické toky, zvážte ich pri zaria­ďo­vaní kan­ce­lá­rie.

zdroj:paravan.com

Pridať komentár (0)