V Nór­sku sa bude vyučo­vať e-sport ako nor­málny pred­met

Dárius Polák / 15. januára 2016 / Tech a inovácie

Väč­šina z nás na hodi­nách výpoč­to­vej tech­niky, keď sa uči­teľ nepo­ze­ral (včetne mňa) hrala Míny, no na stred­nej škole v Nór­sku sa bude hrať celú hodinu a pol. 

Gar­nes Vida­re­gåande Skole začne v auguste vyučo­vať e-sport ako voli­teľný pred­met. Navyše bude na rov­na­kej úrovni ako fut­bal či hádzaná. Okolo trid­sať šťast­ných štu­den­tov bude sta­rost­livo štu­do­vať päť hodín týž­denne počas troch rokov. Je to vôbec prvý­krát čo e-sport nájde svoje miesto ako pred­met na stred­nej škole.

Štu­denti však nebudú trá­viť celý svoj čas hra­ním hier. Zatiaľ čo hráčske skills sú dôle­žité, trieda zahŕňa i deväť­de­siat minút fyzic­kého tré­ningu zame­ra­ných na hry s otáz­kami, práca s ref­le­xami, tré­ning sily a výdrže. Trieda sa vždy roz­delí – pät­násť štu­den­tov bude hrať, zatiaľ čo pät­násť štu­den­tov bude cvi­čiť. Záro­veň budú znám­ko­vaní na základe výkon­nosti za hráčske zruč­nosti, komu­ni­ká­ciu, koope­rá­ciu a tak­tické schop­nosti.

1

Škola sama poskytne špe­ciálnu miest­nosť s hra­cími kres­lami a vysoko kva­lit­nými počí­tačmi. Štu­denti využijú iba vlastnú myš, klá­ves­nicu a slú­chadlá. Nie je ešte roz­hod­nuté, aké hry sa budú štu­do­vať. Zva­žuje sa o Dota 2, Lea­gue of Legends, Coun­ter-Strike: Glo­bal Offen­sive a Starc­raft II.Ponúknutím tejto mož­nosti sa škola snaží posil­niť naras­ta­júci trend a nepo­chybne sa snaží zau­jať veľké množ­stvo detí, ktoré skrátka milujú prok­ras­ti­no­vať hra­ním hier.

Hm, mať tak zase 15 a byť Nórom. Tak tro­chu dosť im závi­dím..

Optimized-1

zdroj: arstechnica.com

Pridať komentár (0)