V Nór­sku sa bude vyučo­vať e-sport ako nor­mál­ny pred­met

Dárius Polák / 15. januára 2016 / Tech a inovácie

Väč­ši­na z nás na hodi­nách výpoč­to­vej tech­ni­ky, keď sa uči­teľ nepo­ze­ral (včet­ne mňa) hra­la Míny, no na stred­nej ško­le v Nór­sku sa bude hrať celú hodi­nu a pol. 

Gar­nes Vida­re­gåan­de Sko­le začne v augus­te vyučo­vať e-sport ako voli­teľ­ný pred­met. Navy­še bude na rov­na­kej úrov­ni ako fut­bal či hádza­ná. Oko­lo trid­sať šťast­ných štu­den­tov bude sta­rost­li­vo štu­do­vať päť hodín týž­den­ne počas troch rokov. Je to vôbec prvý­krát čo e-sport náj­de svo­je mies­to ako pred­met na stred­nej ško­le.

Štu­den­ti však nebu­dú trá­viť celý svoj čas hra­ním hier. Zatiaľ čo hráčs­ke skills sú dôle­ži­té, trie­da zahŕňa i deväť­de­siat minút fyzic­ké­ho tré­nin­gu zame­ra­ných na hry s otáz­ka­mi, prá­ca s ref­le­xa­mi, tré­ning sily a výdr­že. Trie­da sa vždy roz­de­lí – pät­násť štu­den­tov bude hrať, zatiaľ čo pät­násť štu­den­tov bude cvi­čiť. Záro­veň budú znám­ko­va­ní na zákla­de výkon­nos­ti za hráčs­ke zruč­nos­ti, komu­ni­ká­ciu, koope­rá­ciu a tak­tic­ké schop­nos­ti.

1

Ško­la sama poskyt­ne špe­ciál­nu miest­nosť s hra­cí­mi kres­la­mi a vyso­ko kva­lit­ný­mi počí­tač­mi. Štu­den­ti využi­jú iba vlast­nú myš, klá­ves­ni­cu a slú­chad­lá. Nie je ešte roz­hod­nu­té, aké hry sa budú štu­do­vať. Zva­žu­je sa o Dota 2, Lea­gue of Legends, Coun­ter-Stri­ke: Glo­bal Offen­si­ve a Starc­raft II.Ponúknutím tej­to mož­nos­ti sa ško­la sna­ží posil­niť naras­ta­jú­ci trend a nepo­chyb­ne sa sna­ží zau­jať veľ­ké množ­stvo detí, kto­ré skrát­ka milu­jú prok­ras­ti­no­vať hra­ním hier.

Hm, mať tak zase 15 a byť Nórom. Tak tro­chu dosť im závi­dím..

Optimized-1

zdroj: arstechnica.com

Pridať komentár (0)