V parlamentnej knižnici musí pribúdať erotická literatúra či knihy o mafii. Byrokratické nezmysly roka opäť bodujú

  • Byrokratický nezmysel je každoročná anketa o anticenu pre opatrenia, ktoré komplikujú život podnikateľov na Slovensku
  • Zámerom je upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy a zlepšovať tak podnikateľské prostredie na Slovensku 
TASR - Martin Baumann, pixabay.com
  • Byrokratický nezmysel je každoročná anketa o anticenu pre opatrenia, ktoré komplikujú život podnikateľov na Slovensku
  • Zámerom je upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy a zlepšovať tak podnikateľské prostredie na Slovensku 

Toto sú jedny z najväčších byrokratických nezmyslov roka 2019: 

Erotická literatúra v parlamentnej knižnici 

Ak slovenský vydavateľ vydá knihu, má povinnosť ju na vlastné na vlastné náklady zaslať do niekoľkých knižníc na Slovensku. Ak to neurobí, hrozí mu pokuta viac ako 3-tisíc eur. Dôvodom má byť uchovanie hodnôt národného kultúrneho dedičstva. 

zdroj: pixabay.com

Konzervačnú funkciu u nás plní také množstvo knižníc, aké takmer nikde vo svete. Sú medzi nimi inštitúcie ako Centrum vedecko-technických informácií SR či Parlamentná knižnica NR SR. Do týchto knižníc musia vydavatelia povinne zasielať aj publikácie, ktoré s ich zameraním nemajú nič spoločné. V Parlamentnej knižnici tak napríklad podľa zákona majú ročne končiť stovky románov pre ženy či erotická literatúra, knihy pre deti, alebo knihy o mafii.

Rekreačné poukazy opäť robia problémy

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov a využije rekreačné poukazy u oboch, tak za porušenia zákona zodpovedá zamestnávateľ, aj keď nemal nijakú možnosť si danú skutočnosť overiť.

📣REKREAČNÉ POUKAZY PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV 🙂🇸🇰👍🏻SNS chce od 1. 1. 2021 rekreačné poukazy pre všetkých zamestnancov….

Gepostet von Slovenská národná strana am Mittwoch, 31. Juli 2019

 

Povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta

Zbytočná byrokratická záťaž pre všetky skupiny podnikateľov, dokonca pod hrozbou sankcií. Podnikateľ by sa mal iniciatívne snažiť, aby našiel vhodnú formu, akou má propagovať voľné pracovné miesto. Ide o podobne absurdnú situáciu ako keby štát prikazoval podnikateľom, akou formou majú propagovať svoje produkty.

Podnikateľ musí umožniť vodiacemu psovi vstup do prevádzky, aj keď nie je vycvičený

Vodiaci pes má výnimku na vstup do prevádzok (napr. mäsiarstiev) či dopravných prostriedkov (napr. lietadiel), no žiaden zákon nepredpisuje skontrolovať jeho dostatočný výcvik a spôsobilosť. Na preukázanie stačí potvrdenie od hociktorého cvičiteľa, ktorý má voľnú živnosť, že pes je dobre vycvičený. Navyše na takto „vycvičeného“ psa možno získať dotáciu 7 303 eur.

zdroj: pixabay.com

Raz dlžníkom, navždy dlžníkom pre Sociálnu poisťovňu 

Sociálna poisťovňa niekedy vyrubuje poistné a penále aj za obdobia, ktoré presahujú premlčaciu dobu. V prípade, ak si dlžník úspešne uplatní námietku premlčania, Sociálna poisťovňa námietku právoplatne uzná a konanie o predpísaní poistného (príp. penále) zastaví. Napriek tomu je dlžník naďalej evidovaný v zozname dlžníkov a Sociálna poisťovňa odmieta premlčaný dlh odpísať a dochádza k absurdnej situácii.

Anketa priniesla do života Slovákov zmeny

Vďaka tejto ankete sa už podarilo niekoľko významných zmien. Za vyriešený môžeme označiť problém, ktorý sa stal víťazom minulého ročníka – a to zákon, ktorý za­ka­zoval, aby do re­štau­rá­cií, ka­viarní, po­hos­tins­tiev a ďal­ších za­ria­dení spo­loč­ného stravo­va­nia mohli byť vo­dené alebo vpúš­ťané zvie­ratá. Ak by to pre­vádz­ko­va­teľ ne­za­bez­pečil, za po­ru­še­nie tejto po­vin­nosti hrozila pod­ni­ka­te­ľovi po­kuta vo výške od 150 eur do 20 000 eur. 

zdroj: pixabay.com

Ministerstvo zdravotníctva však aj vzhľadom na búrlivú diskusiu v spoločnosti oznámilo dobré správy. „Ak prevádzkovateľ, napríklad reštaurácie, súhlasí, tak zákazník bude môcť so spoločenským zvieraťom vstúpiť do konzumných priestorov napr. reštaurácie, kaviarne, cukrárne alebo na ich letné terasy. Na Slovensku je registrovaných približne 18 000 zariadení verejného stravovania, pričom z konzultácií nám predbežne vyplynulo, že o túto službu bude mať záujem 20 až 30 % zariadení  verejného stravovania, povedal Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Zvoľ si svojho favorita

Za byrokratický nezmysel roka 2019 môžeš hlasovať aj ty, do ukončenia ankety zostáva ešte 17 dní. Hlasovať môžeš TU.

Zdroj: byrokratickynezmysel.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech