V piatok začína hlavný program festivalu Bratislava v pohybe

Viktória Maxinová / 10. októbra 2018 / Lifehacking

Me­dzi­ná­rodný fes­ti­val sú­čas­ného tanca Bra­ti­slava v po­hybe pred­staví po­čas ok­tóbra šesť sú­bo­rov. Pr­vým z nich bude En Knap Group s cho­re­o­gra­fiou Jo­sefa Nadja.

Me­dzi­ná­rodný fes­ti­val sú­čas­ného tanca Bra­ti­slava v po­hybe pred­staví po­čas ok­tóbra šesť sú­bo­rov. Pr­vým z nich bude En Knap Group s cho­re­o­gra­fiou Jo­sefa Nadja.

V pia­tok 12. ok­tóbra o 20.00 uve­die fes­ti­val ako prvé zo svo­jich me­dzi­ná­rod­ných pred­sta­vení pred­sta­ve­nie DARK UNION. Di­váci ho uvi­dia v Mest­skom di­vadle P.O. Hviez­do­slava

Cho­re­o­grafa JO­ZEFA NADJA mé­dia často ozna­čujú ako mága ja­viska. DARK UNION je nová ver­zia jeho pr­vej sláv­nej cho­re­o­gra­fie Pe­kingská ka­čica. Je to prí­beh no­vo­man­že­lov, ktorí za­žili len krátke chvíle šťas­tia, po­kým ich ne­pred­ví­da­teľ­nosť ži­vota ne­roz­de­lila. Nadj tento prí­beh osobne po­znal a stal sa in­špi­rá­ciou pre jeho novú cho­re­o­gra­fiu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Bra­ti­slava v po­hybe

https://www.you­tube.com/watch?time_con­ti­nue=3&v=WXF2MEHV10E

 Dru­hým pred­sta­ve­ním, ktoré fes­ti­val uve­die v Mest­skom di­vadle P.O. Hviez­do­slava, je pred­sta­ve­nie VÍ­RUS nór­skeho sú­boru JO STRØMG­REN KOM­PANI, di­váci ho uvi­dia 13. ok­tóbra o 20.00.

VÍ­RUS sa odo­hráva v blíz­kej bu­dúc­nosti, kde sa udialo niečo strašné. Zdroj ka­ta­strofy sa nájde v ma­lom opus­te­nom bun­kri – prí­stroj, ktorý in­fi­kuje svet hroz­ným ví­ru­som. Malý tím nájde rie­še­nie prob­lému a dúfa, že dá svetu nový za­čia­tok. Na vy­ko­na­nie ne­bez­peč­nej mi­sie je na­jatý an­droid. No vy­svitne, že aj stroje môžu mať vlastnú vôľu, sve­do­mie a do­konca aj veľmi šar­mantnú osob­nosť.  

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Bra­ti­slava v po­hybe

http://abp.sk/wp/jo-stromg­ren-kom­pani/

Tre­tím pred­sta­ve­ním fes­ti­valu je české pred­sta­ve­nie ŠVIHLA, in­špi­ro­vané bo­xom. Ta­neč­nicu TE­REZU HRA­DÍL­KOVÚ fas­ci­no­vala ľah­kosť, s kto­rou bo­xeri skáču cez švi­hadlo, ryt­mus ich po­hybu a sú­hra rúk a nôh, ktorý sám o sebe pô­sobí ako ta­nec. Ná­pad vzni­kol ako fy­zická vý­zva pri na­tá­čaní filmu v pries­to­roch bo­xer­ského spolku. Švi­hadlo ne­musí byť len det­skou hrou, sym­bo­li­zuje am­bí­ciu, túžbu po vý­kone, snahu o se­baz­do­ko­na­ľo­va­nie, skú­ma­nie vlast­ných hra­níc. Po­čas ex­trém­neho fy­zic­kého vý­konu a skokmi cez švi­hadlo roz­práva Te­reza Hra­díl­ková prí­beh ženy a jej emó­cií v behu ži­vota. ŠVIHLU uve­die A4 – pries­tor sú­čas­nej kul­túry, 14. ok­tóbra o 20.00. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Bra­ti­slava v po­hybe

https://vi­meo.com/224401414

Slo­ven­sko v hlav­nom prog­rame fes­ti­valu za­stu­puje KO­LEK­TÍV PRÍ­CHOD GO­DOTA.

Prí­chod Go­dota spája umel­cov, ktorí tvo­ria na poli ne­zá­vis­lého di­vadla. Ko­lek­tív tvorí Ka­ta­rína Moj­ži­šová Za­gor­ski, Jaro Vi­ňar­ský, Da­niel Špi­ner, He­idi Šin­ková, Miro Gáb­riš, Ján Va­lík. Spája ich fy­zické a ta­nečné pred­sta­ve­nie BO­HO­VA­NIE.

BO­HO­VA­NÍM sa ozna­čuje ma­gický pro­ces veš­te­nia, za­svä­te­nia a pro­se­nia Boha o vy­ja­ve­nie toho, čo si sub­jekt žiada. Spro­stred­ko­va­teľky ta­ké­hoto vy­ja­ve­nia sú bo­hyne. V pred­sta­vení bez slov, ktoré nie je imi­tá­ciou, ani re­kon­štruk­ciou kon­krét­neho bo­ho­va­nia, ale vlast­nou po­do­bou ri­tu­álu vy­tvo­re­ného ko­lek­tí­vom, sa na bo­hyne za­hrajú He­idi Šin­ková a Ka­ta­rína Za­gor­ski v ré­žii a cho­re­o­gra­fii Jara Vi­ňar­ského. 

https://www.you­tube.com/watch?v=ImvJ­HIN-8N4

Pred­po­sled­ným pred­sta­ve­ním fes­ti­valu je sólo VO­LI­TANT ma­ďar­skej cho­re­o­grafky RITY GÓBI. Uve­die ho A4 – pries­tor sú­čas­nej kul­túry, 19. ok­tóbra o 20.00.

VO­LI­TANT zís­kal v roku 2018 cenu Ru­dolfa La­bana za naj­lep­šie pred­sta­ve­nie sú­čas­ného tanca v Ma­ďar­sku. Cho­re­o­gra­fia po­súva di­váka do sveta me­ta­mor­fózy. Hudbu pre pred­sta­ve­nie skom­po­no­val Dá­vid Szegö, ktorý vy­užil zvuky mor­ze­ovky – aj akus­tické aj elek­tro­nické – ktoré tvo­ria rá­mec pre ta­nec zlo­žený z mi­ni­ma­lis­tic­kých prv­kov, ktoré tak vy­tvá­rajú pl­no­hod­notný di­va­delný efekt. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Bra­ti­slava v po­hybe
https://vi­meo.com/231924820

Po­sled­ným pred­sta­ve­ním toh­to­roč­ného fes­ti­valu je pred­sta­ve­nie MATKA sú­boru PE­E­PING TOM. Fes­ti­val ho uve­die v Či­nohre Slo­ven­ského ná­rod­ného di­vadla, 22. ok­tóbra o 19.00.

PE­E­PING TOM sú jed­nou z na­jo­ri­gi­nál­nej­ších a na­jús­peš­nej­ších sku­pín Bel­gic­kej ta­nečno-di­va­del­nej scény.

V Bra­ti­slave vy­stú­pia s dru­hou čas­ťou tri­ló­gie /Otec, Matka, Dieťa/. Pred­sta­ve­nie MATKA skúma tému a cen­trálnu po­stavu matky než­ným a zá­ro­veň sar­kas­tic­kým okom, ktoré je ty­pické pre sú­bor Pe­e­ping Tom. Hra je zá­bavná a ta­ju­plná, zne­po­ko­jivá no sú­časne fa­mi­liárna: ob­ja­vu­jeme v nej rov­nakú fas­ci­ná­ciu po­ci­tom, že svet je nad naše sily, rov­naký po­ba­vený po­hľad na naše zly­há­va­júce po­kusy uro­biť ho ta­kým, akým ho chceme mať. Matka nie je o matke, ale o nie­koľ­kých mat­kách. Hra skúma spo­mienky a pod­ve­do­mie, aby od­ha­lila, aké túžby, obavy, utr­pe­nie či ná­si­lie v sebe matka nosí.

https://www.you­tube.com/watch?v=w7CiY8uwtkc

Sprie­vod­ným po­du­ja­tím fes­ti­valu je po dru­hý­krát site-spe­ci­fic pred­sta­ve­nie v uli­ciach cen­tra Bra­ti­slavy KI­LO­MET­ROVÝ TA­NEC.

Tes­tuje, či by ta­neč­níci ve­deli na­tiah­nuť svoj ta­nec na­miesto ob­me­dze­ného pries­toru ja­viska, až na ki­lo­met­rovú vzdia­le­nosť. KI­LO­MET­ROVÝ TA­NEC je vždy iný vďaka šty­rom pro­mi­nent­ným ta­neč­ní­kom, kto­rých spo­jiť v jed­nom pro­jekte je uni­kátne. Prvé dva ki­lo­met­rové tance už od­tan­co­vali Lu­káš Bo­ba­lík a Ra­do­slav Pi­ovarči. Di­váci, oby­va­te­lia mesta a jeho náv­štev­níci uvi­dia 13. ok­tóbra Soňu Fe­rien­čí­kovú a 14. ok­tóbra Mar­tinu Haj­dylu La­covú

Pred­sta­ve­nie za­čína vždy o 15.00 hod. na Ka­men­nom ná­mestí pod ho­di­nami Ob­chod­ného domu MY. Jeho trasa po­kra­čuje: Du­naj­ská ulica – Ná­mes­tie SNP – Klo­buč­nícka – Ned­ba­lova – Lau­rin­ská – ob­chodná pa­sáž me­dzi uli­cami Lau­rin­ská 4 a Gor­kého 3 – Slo­ven­ské ná­rodné di­vadlo – Ná­mes­tie Eugena Su­choňa – Mos­tová – Hviez­do­sla­vovo – Ry­bár­ska brána – Hlavné ná­mes­tie.

Dru­hou čas­ťou sprie­vod­ného prog­ramu fes­ti­valu je slo­ven­ské pred­sta­ve­nie SÓLO PRE 3 VY­SÁ­VAČE, ktoré uve­die Ko­morné di­vadlo Ti­cho a spol. 21. ok­tóbra o 19.00 a ra­kúske pred­sta­ve­nie GAME sú­boru FE­YN­MEN, tiež 21. ok­tóbra o 20.30 v A4 – pries­tore sú­čas­nej kul­túry.

Sólo pre 3 vy­sá­vače bude uve­dené v pre­mi­ére. Je voľ­ným po­kra­čo­va­ním po­hy­bo­vej te­le­no­vely o ab­surd­nej do­ko­na­losti a stra­chu zo zly­ha­nia. Au­to­rmi a in­ter­pretmi sú Re­nata Pta­čin a Da­niel Ra­ček. Game je naj­nov­šia per­for­man­cia To­máša Da­nie­lisa a jeho tvo­ri­vého tímu zo sé­rie pro­jek­tov na tému moc.

Vstu­penky na všetky pred­sta­ve­nia je možné za­kú­piť on­line priamo na stránke fes­ti­valu www.abp.sk v časti Vstu­penky, alebo na kon­krétne pred­sta­ve­nia priamo v di­vad­lách fes­ti­valu.

Me­dzi­ná­rodný fes­ti­val sú­čas­ného tanca Bra­ti­slava v po­hybe sa koná od záš­ti­tou pri­má­tora Hl. mesta SR Bra­ti­slavy Iva Ne­srov­nala.

 Fes­ti­val z ve­rej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia.

Pridať komentár (0)