V Piešťanoch vyrastá nový coworking s joga štúdiom a požičovňou kolobežiek

Mária Ambrozová / 6. februára 2019 / Architektúra

  • Veľké spo­loč­nosti čo­raz viac sťa­hujú svoje cen­trály mimo hlav­ného mesta
  • V kú­peľ­nom meste Pieš­ťany svoje brány ot­vára ar­chi­tek­to­nická no­vinka, Flo­reát Ide­a­park
  • Na prvý po­hľad tra­dičná ad­mi­ni­stra­tívna bu­dova ukrýva pár prek­va­pení
zdroj: Floreát Ideapark
  • Veľké spo­loč­nosti čo­raz viac sťa­hujú svoje cen­trály mimo hlav­ného mesta
  • V kú­peľ­nom meste Pieš­ťany svoje brány ot­vára ar­chi­tek­to­nická no­vinka, Flo­reát Ide­a­park
  • Na prvý po­hľad tra­dičná ad­mi­ni­stra­tívna bu­dova ukrýva pár prek­va­pení

V Pieš­ťa­noch si mô­žeš od­dých­nuť v sláv­nych kú­pe­ľoch, ochut­nať dobrú kávu od jed­nej z naj­zná­mej­ších slo­ven­ských pra­žiarní Cof­fee Ro­as­ters, užiť si fes­ti­va­lovú at­mo­sféru na Grape či pod­po­riť do­máce re­meslo pi­vo­var­níc­tva v pi­vo­vare Ži­well. Ok­rem toho však mesto ukrýva ko­pec ďal­ších zau­jí­ma­vostí a me­dzi nimi aj ar­chi­tek­to­nickú no­vinku Flo­reát Ide­a­park.

zdroj: Flo­reát Ide­a­park
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Ilus­tračná fo­to­gra­fia/Twit­ter

Stojí blízko cen­tra mesta i diaľ­nice, do­sta­neš sa sem mest­skou hro­mad­nou do­pra­vou aj bi­cyk­lom. In­ves­to­rom je do­máca spo­loč­nosť, kto­rej par­tneri sú sú­čas­ťou úspeš­nej me­dzi­ná­rod­nej po­ra­den­skej spo­loč­nosti VGD Slo­va­kia a do pro­jektu vlo­žila pri­bližne 6 mi­li­ó­nov eur. Štan­dar­dom bu­dovy sú re­pre­zen­ta­tívne pries­tory, prí­stup­nosť 24 ho­dín denne 7 dní v týždni, do­sta­tok par­ko­va­cích miest a cel­kový pries­tor pre 300 ľudí na roz­lohe väč­šej než 6 000 m2.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Flo­reát Ide­a­park

Pries­tory sú v rámci po­schodí fle­xi­bilne roz­de­lené. Sú tu mo­derne vy­ba­vené miest­nosti ur­čené na pre­ná­jom, co­wor­king pre men­šie firmy a jed­not­liv­cov, zdie­ľané za­sa­da­cie miest­nosti s mož­nos­ťou pre­nájmu už od jed­nej ho­diny, mul­ti­funkčný kon­fe­renčný pries­tor ur­čený na pred­nášky a se­mi­náre (s ka­pa­ci­tou 60 – 130 ľudí) a ďal­šie pries­tory pre re­lax ko­mu­nity Flo­reát Ide­a­park. Ceny pre­nájmu za­čí­najú už na 10,90 € za me­ter štvor­cový. Ví­ta­ným bo­nu­som je aj joga štú­dio, po­ži­čovňa ko­lo­be­žiek a ka­via­reň s re­štau­rá­ciou Meet & Eat. Aj tento pro­jekt ob­ľú­be­nému kú­peľ­nému mestu za­bez­pečí vyš­šiu at­rak­ti­vitu.

V Star­ti­tup nás vždy po­teší po­dobný am­bi­ci­ózny pro­jekt, ktorý na jed­nom mieste zdru­žuje ši­kov­ných ľudí pl­ných ná­pa­dov. O to viac, keď má in­ves­tor od­vahu pus­tiť sa do po­dob­ného pro­jektu mimo Bra­ti­slavy, kde sa nimi ulice pl­nia jedna ra­dosť. Co­wor­kin­gov nie je ni­kdy do­sta­tok, keď ko­mu­nita fre­e­lan­ce­rov ras­tie tak rýchlo.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Flo­reát Ide­a­park
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Flo­reát Ide­a­park

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s VGD Slo­va­kia.

Pridať komentár (0)