V Rot­ter­dame chcú vyrá­bať zo vzdu­chu drahé šperky. Ako to chcú doká­zať?

Martin Bohunický / 4. augusta 2015 / Tools a produktivita

Raz a navždy zba­viť svet zne­čis­te­ného ovzdu­šia, to je cie­ľom pro­jektu, s kto­rým pri­chá­dza holand­ské Stu­dio Roose­ga­arde. Nástro­jom na jeho spl­ne­nie je elek­trická čis­tička vzdu­chu, ktorá okrem svojho eko­lo­gic­kého významu dokáže ponúk­nuť ešte niečo viac. 

Pro­jekt revo­luč­nej čis­tičky vzdu­chu vedie Daan Roose­ga­arde, ktorý už má na svo­jom konte via­cero zau­jí­ma­vých tech­no­ló­gii. Tento krát však spolu so svo­jim tímom buduje niečo naozaj revo­lučné. Sedem met­rov vysoká Smog Free Tower, ako bola čis­tička vzdu­chu nazvaná, bude schopná vsať do seba smog, z kto­rého potom bude možné vytvá­rať šperky. Prvá Smog Free Tower by mala v Rot­ter­dame vyrásť už v sep­tem­bri. A ak sa osvedčí, Stu­dio Roose­ga­arde plá­nuje pokra­čo­vať v budo­vaní takýchto čis­ti­čiek po celom svete.

Smog Free Tower má byť schopná za hodinu vyčis­tiť až 30 000 met­rov kubic­kých vzdu­chu. Ak teda dokáže jedna takáto veža vyčis­tiť také veľké množ­stvo vzdu­chu, pred­stavte si, čo by doká­zalo viac veží. Tvor­co­via pra­cujú na pro­jekte už tri roky. Za tento čas doká­zali vytvo­riť pro­to­typ, ktorý v uzav­re­tom pries­tore per­fektne fun­guje. Na to, aby sa ale pro­jekt mohol posu­núť ďalej a mohol byť zho­to­vený prvý pro­to­typ pod holým nebom, tvor­co­via museli spus­tiť cro­wd­fun­din­govú kam­paň na Kicks­tar­teri. Cie­ľom kam­pane, ktorá bola spus­tená kon­com júla, je vyzbie­rať 50 000 dolá­rov. Tie budú pou­ži­téna ďalší roz­voj pro­jektu. 

Okrem schop­nosti zba­viť ovzdu­šie zne­čis­te­nia, pri­náša tento pro­jekt ešte aj niečo iné. Keďže je známe, že dia­manty sú vyrá­bané z uhlíka, ktorý pre­šiel pro­ce­som vyso­kého tlaku, Stu­dio Roose­ga­arde prišlo so zau­jí­ma­vou myš­lien­kou. Nahro­ma­dený a pre­fil­tro­vaný smog bude ďalej využitý v koc­kách, ktoré sa budú môcť pou­žiť ako súčasť rôz­nych šper­kov. Tím, ktorý na Smog Free Tower pra­cuje sa doká­zal na smog pozrieť z úplne iného uhla, než sa naň zvy­šok sveta poze­ral dote­raz. „Toto nie je odpad, pre­tože v budúc­nosti by odpad vôbec nemal exis­to­vať,“ pove­dal o smogu Daan Roose­ga­arde.

Na vytvo­re­nie jed­nej malej kocky je potreb­ných 1000 met­rov kubic­kých vzdu­chu. Tím, ktorý na pro­jekte pra­cuje navyše verí, že v silne zne­čis­te­ných oblas­tiach bude jedna veža schopná vytvo­riť až viac ako 3500 kociek denne. Hoci­komu, kto by mal záu­jem o kúpu prs­teňa, kocky či man­že­to­vých gom­bí­kov, ktoré tento pro­jekt vypro­du­kuje, stačí jed­no­du­cho pod­po­riť Smog Free Tower na Kicks­tar­teri. Ceny za jed­not­livé kúsky sú od 54 dolá­rov (za jednu kocku), až po 271 dolá­rov (za celý šperk). 

zdroj:inhabitat.com

Pridať komentár (0)