V sta­rej košic­kej tabačke fun­guje cool cowor­king pre slo­ven­ských kre­a­tív­cov

Jakub Jablonický / 31. júla 2016 / Zo Slovenska

V uni­kát­nych pries­to­roch košic­kej Tabačky Kul­tur­fab­rik sa nachá­dza miesto pre kre­a­tív­nych pro­fe­si­oná­lov – HUBa Cowor­king.

HUBa je malý, ale dobre fun­gu­júci cowor­king, ktorý v Koši­ciach zdru­žuje komu­nitu nezá­visle pra­cu­jú­cich ľudí. V tíme kre­a­tív­nych pro­fe­si­oná­lov, ktorí z tohto cowor­kingu pra­cujú, náj­deš prog­ra­má­to­rov, dizaj­né­rov, foto­gra­fov, alebo archi­tek­tov.

| Foto: Martin Pitonak

Okrem uni­kát­nych pries­to­rov ti HUBa ponúka všetko, čo je potrebné na dosia­hnu­tie tvojho cieľa, čo z neho robí vyni­ka­júcu náh­radu práce z domu alebo kaviarne. Vlastný prie­stranný stôl, kan­ce­lár­sku sto­ličku, rýchle pri­po­je­nie na inter­net a pre dlho­do­bých čle­nov zľavy u par­tne­rov (bary v Tabačke, Tabačka bis­tro, kul­túrne podu­ja­tia v Tabačka Kul­tur­fab­rik, účtov­níc­tvo, právne pora­den­stvo, fit­ness cen­trum, squ­ash).

Ceny za stôl, sto­ličku, lampu a uza­my­ka­teľnú skrinku sú 3.99 eur / deň, 19.99 eur / týž­deň, 74.99 eur / mesiac.

| Foto: Martin Pitonak

HUBa hľadá nových ľudí

Ak ťa HUBa Cowor­king oslo­vil, momen­tálne máš mož­nosť stať sa jeho čle­nom. Ako hovorí Mar­tin Pito­ňák z občian­skeho zdru­že­nia Huba o.z., ktoré za cowor­kin­gom stojí: „Sme malý ale dobre fun­gu­júci cowor­king v Koši­ciach. Uvoľ­nilo sa nám asi 5 nových miest, a tak hľa­dáme nových kole­gov. Sme nezis­kové občianke zdru­že­nie a dlho­dobo nízky stav by mohol byt pre nás byť lik­vi­dačný.“

| Foto: Martin Pitonak

Ak máš teda záu­jem pra­co­vať v pries­to­roch Tabačky a využiť mož­nosť networ­kingu s miest­nymi kre­a­tív­cami, HUBa je pre teba určite vhod­ným rie­še­ním.

Sme malá komu­nita nezá­visle pra­cu­jú­cich ľudí z Košíc, kto­rým spo­ločné pries­tory umož­ňujú zdie­ľať nápady, spo­ločné hod­noty a využí­vať tak sústre­dené pro­stre­die a skú­se­ností iných kole­gov vo svoj pros­pech. Náš Cowor­king je vyni­ka­júca náh­rada práce z domu alebo kaviarne. HUBa Cowor­king je spo­je­nie kolek­tív­nej práce a vo fle­xi­bil­nom kan­ce­lár­skom pro­stredí, ktoré je zdie­ľané s ďal­šími kre­a­tív­nymi kole­gami.“

| Foto: Martin Pitonak

zdroj foto­gra­fií: hubacoworking.sk

Pridať komentár (0)