V sta­rej košic­kej tabač­ke fun­gu­je cool cowor­king pre slo­ven­ských kre­a­tív­cov

Jakub Jablonický / 31. júla 2016 / Zo Slovenska

V uni­kát­nych pries­to­roch košic­kej Tabač­ky Kul­tur­fab­rik sa nachá­dza mies­to pre kre­a­tív­nych pro­fe­si­oná­lov – HUBa Cowor­king.

HUBa je malý, ale dob­re fun­gu­jú­ci cowor­king, kto­rý v Koši­ciach zdru­žu­je komu­ni­tu nezá­vis­le pra­cu­jú­cich ľudí. V tíme kre­a­tív­nych pro­fe­si­oná­lov, kto­rí z toh­to cowor­kin­gu pra­cu­jú, náj­deš prog­ra­má­to­rov, dizaj­né­rov, foto­gra­fov, ale­bo archi­tek­tov.

| Foto: Martin Pitonak

Okrem uni­kát­nych pries­to­rov ti HUBa ponú­ka všet­ko, čo je potreb­né na dosia­hnu­tie tvoj­ho cie­ľa, čo z neho robí vyni­ka­jú­cu náh­ra­du prá­ce z domu ale­bo kaviar­ne. Vlast­ný prie­stran­ný stôl, kan­ce­lár­sku sto­lič­ku, rých­le pri­po­je­nie na inter­net a pre dlho­do­bých čle­nov zľa­vy u par­tne­rov (bary v Tabač­ke, Tabač­ka bis­tro, kul­túr­ne podu­ja­tia v Tabač­ka Kul­tur­fab­rik, účtov­níc­tvo, práv­ne pora­den­stvo, fit­ness cen­trum, squ­ash).

Ceny za stôl, sto­lič­ku, lam­pu a uza­my­ka­teľ­nú skrin­ku sú 3.99 eur / deň, 19.99 eur / týž­deň, 74.99 eur / mesiac.

| Foto: Martin Pitonak

HUBa hľa­dá nových ľudí

Ak ťa HUBa Cowor­king oslo­vil, momen­tál­ne máš mož­nosť stať sa jeho čle­nom. Ako hovo­rí Mar­tin Pito­ňák z občian­ske­ho zdru­že­nia Huba o.z., kto­ré za cowor­kin­gom sto­jí: „Sme malý ale dob­re fun­gu­jú­ci cowor­king v Koši­ciach. Uvoľ­ni­lo sa nám asi 5 nových miest, a tak hľa­dá­me nových kole­gov. Sme nezis­ko­vé občian­ke zdru­že­nie a dlho­do­bo níz­ky stav by mohol byt pre nás byť lik­vi­dač­ný.“

| Foto: Martin Pitonak

Ak máš teda záu­jem pra­co­vať v pries­to­roch Tabač­ky a využiť mož­nosť networ­kin­gu s miest­ny­mi kre­a­tív­ca­mi, HUBa je pre teba urči­te vhod­ným rie­še­ním.

Sme malá komu­ni­ta nezá­vis­le pra­cu­jú­cich ľudí z Košíc, kto­rým spo­loč­né pries­to­ry umož­ňu­jú zdie­ľať nápa­dy, spo­loč­né hod­no­ty a využí­vať tak sústre­de­né pro­stre­die a skú­se­nos­tí iných kole­gov vo svoj pros­pech. Náš Cowor­king je vyni­ka­jú­ca náh­ra­da prá­ce z domu ale­bo kaviar­ne. HUBa Cowor­king je spo­je­nie kolek­tív­nej prá­ce a vo fle­xi­bil­nom kan­ce­lár­skom pro­stre­dí, kto­ré je zdie­ľa­né s ďal­ší­mi kre­a­tív­ny­mi kole­ga­mi.“

| Foto: Martin Pitonak

zdroj foto­gra­fií: hubacoworking.sk

Pridať komentár (0)