V tomto meste po novom dostatneš niekoľko tisícovú pokutu, ak nevenčíš svojho psa

  • Teritórium austrálskeho hlavného mesta (ACT) prijalo zákon, podľa ktorého bude ilegálne nechodiť so svojim psom na pravidelné prechádzky
  • Tamojším psíčkarom bude za nedodržiavanie tejto legislatívy možné udeliť pokutu vo výške 4-tisíc dolárov
pug
unsplash.com
  • Teritórium austrálskeho hlavného mesta (ACT) prijalo zákon, podľa ktorého bude ilegálne nechodiť so svojim psom na pravidelné prechádzky
  • Tamojším psíčkarom bude za nedodržiavanie tejto legislatívy možné udeliť pokutu vo výške 4-tisíc dolárov

ACT má takmer 400-tisíc obyvateľov a zahŕňa austrálske hlavné mesto Canberra, ako aj jeho okolie. Tamojšia legislatíva pokladá zviera za živú a cítiacu bytosť, ktorá cíti utrpenie a bolesť. Majitelia domácich zvierat v ACT tak budú musieť od marca budúceho roka dbať na to, aby svojich psov nenechávali celý deň doma bez akéhokoľvek pohybu, informuje The Canberra Times.

Ak tak urobia a do dvoch hodín od ich príchodu domov nepôjdu so psom na prechádzku, budú platiť tisíce dolárov.

zdroj: pexels.com

Majiteľom by nemala byť udelená pokuta v prípade, ak svojich psov nechali na záhrade, kde mohli voľne behať alebo ich držali vo vnútri, kvôli ich vlastnej pohode.

Pokutu budú môcť dostať aj majitelia zvierat, ktorí svojim štvornohým miláčikom neposkytli dostatok potravy, vody alebo im nezabezpečili adekvátny prístrešok. Aj v takomto prípade budú musieť zaplatiť 4-tisíc dolárov.

Ešte vyššie pokuty čakajú majiteľov bojových psov, ktorí sa svojimi psami zúčasňujú psích zápasov. V takomto prípade im hrozí pokuta do výšky 48-tisíc dolárov, plus tri roky za mrežami.

zdroj: pexels.com

Tento krok ACT prijalo potom, ako bolo zaznamenaných hneď niekoľko prípadov, kedy majitelia zvierat neposkytovali svojim psom či mačkám dobré podmienky na život, kvôli čomu častokrát veľmi trpeli. Podľa kompetentných tak bolo potrebné prijať potrebné opatrenia proti ľuďom, ktorí svojim zvieratám vedome ubližujú. 

Táto reforma prichádza menej ako 24 hodín po tom, čo v stredu v parlamente ACT prešiel zákon, ktorý legalizoval marihuanu.

Čítaj viac: Toto je miesto, kde môžeš legálne držať 50 gramov marihuany pre osobnú spotrebu

Aj Slovensko sa doč­kalo vý­znam­nej le­gis­la­tív­nej zmeny za­me­ra­nej na ochranu zvie­rat. Zviera oficiálne prestalo byť na Slovensku považované len za vec v septembri 2018. Vďaka novej legislatíve sa má v našej krajine zefektívniť ochrana práv zvierat. Najmä pred tý­ra­ním tým, že sa po­sil­nili prá­vo­moci ve­te­ri­nár­nych in­špek­to­rov. V prí­pade po­doz­re­nia z tý­ra­nia majú právo vstú­piť na po­ze­mok aj bez prí­tom­nosti po­lí­cie. Zaviedli sa aj po­kuty pre osoby, ktoré svo­jich psov ne­za­e­vi­dovali. Fy­zické osoby môžu do­stať po­kutu do 800 eur, práv­nické až do 3 500 eur.

zdroj: pexels.com

Za tý­ra­nie zvie­raťa sa na Slovensku už považuje aj to, keď zviera ne­zom­rie hneď, ale kvôli sil­nej bo­lesti a jej ná­sled­kom je nevyhnutná jeho euta­ná­zia.

Rovnako sa zmenil aj prí­stup k cir­ku­so­vým zvie­ra­tám. Vy­brané druhy divo ži­jú­cich zvie­rat už nie je možné vy­uží­vať na ve­rejné vy­stu­po­va­nie, čiže také, kde by mu­seli pred­vá­dzať člo­ve­kom na­učené a v prí­rode sa bežne ne­vys­ky­tu­júce sprá­va­nie.

zdroj: canberratimes.com.au, mpsr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK