V továr­ni v Pieš­ťa­noch vyrá­ba­jú rekord­né hor­ské drá­hy pre Dis­ne­y­land či Abú Dha­bí

Marianna Mikešová / 13. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Disney/wallpapersafari.com

Ak si sa už nie­ke­dy vie­zol na veľ­kej hor­skej drá­he, zrej­me v tebe vzbu­dzo­va­la rešpekt a jaz­da v obrov­skej rých­los­ti a výš­ke ťa napum­po­va­la adre­na­lí­nom. Urči­te si sa však neza­mys­lel nad tým, kde sa kon­štruk­cie takých­to kolo­to­čov vyrá­ba­jú. Tu pri­chá­dza prek­va­pe­nie — jed­ným z líd­rov vo výro­be hor­ských dráh je tová­reň z Pieš­ťan!

O exis­ten­cii úspeš­nej fir­my Sta­kot­ra Manu­fac­tu­ring, na čele kto­rej sto­jí Švaj­čiar Rolf Giger, dokon­ca neve­dia ani mno­hí oby­va­te­lia Pieš­ťan. Niet sa však čomu diviť, pre­to­že napriek viac ako štvrť­sto­ro­čiu na trhu je sku­toč­ne nená­pad­ná a neza­me­ria­va sa na mar­ke­ting na Slo­ven­sku.

Foto: mousehub.com

Vše­tok jej pre­daj tvo­rí vývoz pre sve­to­vé zábav­né par­ky. Drá­hy z Pieš­ťan náj­deš v Dis­ne­y­lan­doch, na vychy­te­ných mies­tach ako Flo­ri­da či Abú Dha­bi, ale aj v Aus­trá­lii či Juž­nej Ame­ri­ke. Mar­ke­ting dnes v sku­toč­nos­ti nepot­re­bu­je, pre­to­že je veľ­mi žia­da­ná.

Foto: eugenekaspersky.com

Ak si si však pred­sta­vil tra­dič­né “hodo­vé” kolo­to­če v podo­be malých reťa­zá­kov, zdví­ha­cích labu­tí či auto­d­ro­mov, hneď na to zabud­ni. Táto stro­jár­ska spo­loč­nosť sa totiž špe­cia­li­zu­je na nároč­né kon­štruk­cie a kabí­ny pre luk­ra­tív­ne pro­jek­ty. V jej port­fó­liu náj­deš húsen­ko­vé drá­hy, rus­ké kole­sá, pada­cie tune­ly či vyso­ké vystre­ľo­va­cie veže. Skrát­ka tie najad­re­na­lí­no­vej­šie kolo­to­če na trhu.

Foto: eugenekaspersky.com

Všet­ko sa musí vyrá­bať s dôra­zom na naj­vyš­šiu bez­peč­nosť. Pri stav­be dráh sa čas­to musia pris­pô­so­bo­vať oko­li­tej infra­štruk­tú­re, naprí­klad vyso­kým budo­vám, pre­to je tak­mer všet­ko vyro­be­né na mie­ru. Kolo­to­če dodá­va v takz­va­nej “skla­dač­ko­vej” podo­be. Výro­be pred­chá­dza pod­rob­né plá­no­va­nie, mera­nie a tes­to­va­nie, samoz­rej­mos­ťou sú prí­sne cer­ti­fi­ká­ty.

Foto: 3dscv.com

Keď hovo­rí­me o rých­los­tiach, v prí­pa­de Sta­kot­ry sú sku­toč­ne rekord­né. Jej drá­ha For­mu­la Ros­sa v par­ku Fer­ra­ri World v Abu Dha­bi totiž doká­že zrých­liť z nuly na 240 km/h za šty­ri sekun­dy. Mecha­niz­my naj­rých­lej­ších dráh vraj fun­gu­jú na podob­nom prin­cí­pe, ako štar­to­va­nie stí­ha­čiek na lie­tad­lo­vých lodiach.

Sta­kot­re sa poda­ri­lo vyro­biť aj naj­väč­šie rus­ké kole­so na sve­te, kto­ré dosta­lo názov Orlan­do Eye a meria nesku­toč­ných 120 met­rov. Náj­deš ho v USA na Flo­ri­de. Pieš­ťan­ská tová­reň je tiež jedi­nou z Euró­py, kto­rá dodá­va drá­hy pre Čínu, kto­rá je zná­ma extrém­ne prí­sny­mi nor­ma­mi.

Foto: usatipps.de

Sta­kot­ra Manu­fac­tu­ring však nie je líd­rom len v zábav­nom prie­mys­le. Vyrá­ba kva­lit­né rie­še­nia aj pre doprav­ný seg­ment, pre kto­rý dodá­va naprí­klad mono­rai­ly — nadzem­né jed­no­ko­ľa­jo­vé drá­hy, pre baníc­tvo či lod­ný prie­my­sel. Pri výro­be pou­ží­va pop­red­né tech­no­ló­gie, mno­hé čas­ti kon­štruk­cií sa zvá­ra­jú ruč­ne, iné pomo­cou robo­ta. Keď­že fir­ma nemá o kli­en­tov núdzu a súčas­ná kapa­ci­ta jej už nesta­čí, plá­nu­je v Pieš­ťa­noch posta­viť novú veľ­ko­le­pú prie­my­sel­nú halu.

Foto: wallpapersafari.com

Je vidieť, že pieš­ťan­skej fir­me, kto­rá má pra­co­vis­ko aj v Buda­peš­ti, sa nesmier­ne darí. Jedi­né, čo nás mrzí, je, že si na jej drá­hach neza­jaz­dí­me na Slo­ven­sku. Tu by sa totiž žia­den zábav­ný park zrej­me neuži­vil. Ak však nabu­dú­ce nie­kde v zahra­ni­čí nav­ští­viš obrov­skú hor­skú drá­hu, je mož­né, že bude “made in Slo­va­kia”. :)

Pridať komentár (0)