Vče­lári z Levíc spre­vádz­ko­vali svoj prvý auto­mat na vče­lie pro­dukty

Ľubica Mervová / 29. júla 2016 / Business

Dvaja vče­lári z Levíc chceli svoje pro­dukty jed­no­duch­šie sprí­stup­niť ľuďom v ich meste a tak vzni­kol nápad auto­matu na vče­lie pro­dukty. Títo páni žijú vče­lami a ich nad­še­nie pre­ta­vené do reál­neho pro­jektu si zaslúži pozor­nosť. Tento auto­mat je prvý na Slo­ven­sku a veríme, že nie posledný.

V auto­ma­toch si obvykle kupu­jeme nápoje či slad­kosti. Prečo však takouto for­mou nesprí­stup­niť aj naše domáce pro­dukty? Vče­lári Dušan Kol­lár a Juraj Mol­nár svoje výrobky tiež najprv ponú­kali for­mou pre­daja z dvora, na lokál­nom trhu, chceli však, aby tieto pro­dukty boli pre ľudí v rámci Levíc dostup­nej­šie. Prišli teda s ori­gi­nál­nym nápa­dom auto­matu na vče­lie výrobky, ktorý je dnes už umiest­nený v budove levic­kej pla­várne.

Tento pries­tor si vybrali kvôli tomu, že svoj med a ostatné výrobky chceli sprí­stup­niť najmä deťom. Deti sa počas škol­ského roka na pla­várni pohy­bujú často a chceli im miesto bež­ných slad­kostí dopriať niečo zdrav­šie a prí­rodné. Či im tento krok vyšiel však zis­tia až o nie­koľko mesia­cov, keďže kvôli legis­la­tíve sa im poda­rilo auto­mat spre­vádz­ko­vať až na začiatku práz­dnin.

med

Podobný auto­mat na vče­lie pro­dukty videli Juraj a Dušan prvý­krát v Brne na vče­lár­skej výstave. Auto­mat sa im natoľko zapá­čil, že ho s men­šími obme­nami museli mať aj v Levi­ciach. Auto­mat z Brna nebol pris­pô­so­bený na euro­mince a vyme­niť túto časť by ich vyšlo draho. Navyše nevy­dá­val mince, čo mno­hých záu­jem­cov môže od kúpy odra­diť. Preto vhodný auto­mat, ktorý by mal funkčný min­cový sys­tém hľa­dali ďalej až sa im poda­rilo zohnať jeden pou­ží­vaný, ktorý obno­vili. Po legis­la­tív­nych vyba­vo­vač­kách nako­niec 1. júla konečne mohli spus­tiť pre­daj.

produkty

Čo všetko sa v auto­mate nachá­dza?

Plas­tové neroz­bitné nádobky napl­nili vče­lári toh­to­roč­ným agá­to­vým medom, ktorý vydrží tekutý. Ďalej tu náj­deš med s orechmi, levan­du­ľou ochu­tený med či peľ. Ponuku by chceli dopl­niť medom s ara­šidmi, pas­to­vým medom, ktorý je ľah­šie strá­vi­teľný či man­d­ľami v mede. Kva­litu ich medu sle­dujú prí­slušné orgány a sta­rost­li­vosť o včely vete­ri­nári. Netreba sa preto obá­vať, že by ich domáce pro­dukty mohli nejako ublí­žiť.

img_20160708_105027_r1678_res

Po otes­to­vaní prvého auto­matu by radi spre­vádz­ko­vali aj ďal­šie. Najb­liž­šie sa o umiest­není auto­ma­tov chys­tajú roko­vať s obchod­ným cen­trom Ditu­ria v Levi­ciach a kul­túr­nym cen­trom Junior. Veríme, že pro­jekt sa podarí roz­ší­riť aj o ďal­šie miesta, a že sa pánom s týmto nápa­dom bude na Slo­ven­sku dariť.

zdroj foto­gra­fií: archív Dušana Kol­lára

Pridať komentár (0)