Vče­lá­ri z Levíc spre­vádz­ko­va­li svoj prvý auto­mat na vče­lie pro­duk­ty

Ľubica Mervová / 29. júla 2016 / Business

Dva­ja vče­lá­ri z Levíc chce­li svo­je pro­duk­ty jed­no­duch­šie sprí­stup­niť ľuďom v ich mes­te a tak vzni­kol nápad auto­ma­tu na vče­lie pro­duk­ty. Títo páni žijú vče­la­mi a ich nad­še­nie pre­ta­ve­né do reál­ne­ho pro­jek­tu si zaslú­ži pozor­nosť. Ten­to auto­mat je prvý na Slo­ven­sku a verí­me, že nie posled­ný.

V auto­ma­toch si obvyk­le kupu­je­me nápo­je či slad­kos­ti. Pre­čo však takou­to for­mou nesprí­stup­niť aj naše domá­ce pro­duk­ty? Vče­lá­ri Dušan Kol­lár a Juraj Mol­nár svo­je výrob­ky tiež najprv ponú­ka­li for­mou pre­da­ja z dvo­ra, na lokál­nom trhu, chce­li však, aby tie­to pro­duk­ty boli pre ľudí v rám­ci Levíc dostup­nej­šie. Priš­li teda s ori­gi­nál­nym nápa­dom auto­ma­tu na vče­lie výrob­ky, kto­rý je dnes už umiest­ne­ný v budo­ve levic­kej pla­vár­ne.

Ten­to pries­tor si vybra­li kvô­li tomu, že svoj med a ostat­né výrob­ky chce­li sprí­stup­niť naj­mä deťom. Deti sa počas škol­ské­ho roka na pla­vár­ni pohy­bu­jú čas­to a chce­li im mies­to bež­ných slad­kos­tí dopriať nie­čo zdrav­šie a prí­rod­né. Či im ten­to krok vyšiel však zis­tia až o nie­koľ­ko mesia­cov, keď­že kvô­li legis­la­tí­ve sa im poda­ri­lo auto­mat spre­vádz­ko­vať až na začiat­ku práz­dnin.

med

Podob­ný auto­mat na vče­lie pro­duk­ty vide­li Juraj a Dušan prvý­krát v Brne na vče­lár­skej výsta­ve. Auto­mat sa im natoľ­ko zapá­čil, že ho s men­ší­mi obme­na­mi muse­li mať aj v Levi­ciach. Auto­mat z Brna nebol pris­pô­so­be­ný na euro­min­ce a vyme­niť túto časť by ich vyšlo dra­ho. Navy­še nevy­dá­val min­ce, čo mno­hých záu­jem­cov môže od kúpy odra­diť. Pre­to vhod­ný auto­mat, kto­rý by mal funkč­ný min­co­vý sys­tém hľa­da­li ďalej až sa im poda­ri­lo zohnať jeden pou­ží­va­ný, kto­rý obno­vi­li. Po legis­la­tív­nych vyba­vo­vač­kách nako­niec 1. júla koneč­ne moh­li spus­tiť pre­daj.

produkty

Čo všet­ko sa v auto­ma­te nachá­dza?

Plas­to­vé neroz­bit­né nádob­ky napl­ni­li vče­lá­ri toh­to­roč­ným agá­to­vým medom, kto­rý vydr­ží teku­tý. Ďalej tu náj­deš med s orech­mi, levan­du­ľou ochu­te­ný med či peľ. Ponu­ku by chce­li dopl­niť medom s ara­šid­mi, pas­to­vým medom, kto­rý je ľah­šie strá­vi­teľ­ný či man­d­ľa­mi v mede. Kva­li­tu ich medu sle­du­jú prí­sluš­né orgá­ny a sta­rost­li­vosť o vče­ly vete­ri­ná­ri. Netre­ba sa pre­to obá­vať, že by ich domá­ce pro­duk­ty moh­li neja­ko ublí­žiť.

img_20160708_105027_r1678_res

Po otes­to­va­ní prvé­ho auto­ma­tu by radi spre­vádz­ko­va­li aj ďal­šie. Najb­liž­šie sa o umiest­ne­ní auto­ma­tov chys­ta­jú roko­vať s obchod­ným cen­trom Ditu­ria v Levi­ciach a kul­túr­nym cen­trom Juni­or. Verí­me, že pro­jekt sa poda­rí roz­ší­riť aj o ďal­šie mies­ta, a že sa pánom s tým­to nápa­dom bude na Slo­ven­sku dariť.

zdroj foto­gra­fií: archív Duša­na Kol­lá­ra

Pridať komentár (0)