Vďaka 3D tech­no­ló­gii môže malé diev­čatko opäť žiť plno­hod­notný život

Ľubomír Tereš / 2. apríl 2015 / Business

Ďalší prí­pad, kedy sa potvr­dilo, že využite 3D tla­čiarní môže mať veľký význam pre ľudí so zdra­vot­ným hen­di­ke­pom. Len tak ďalej!

Naj­star­šia z troch detí, Faith Len­nox, prišla pri naro­dení o časť ľavej ruky. Jej pozí­cia počas pôrodu zaprí­či­nila nepre­kr­vo­va­nie ľavého pred­lak­tia, čo zna­me­nalo nena­pra­vi­teľné poško­de­nie tka­niva, svalu a kosti. Po 9 mesia­coch neús­peš­ných poku­sov zachrá­niť kon­ča­tinu, sa lekári roz­hodli pre ampu­tá­ciu ľavého pred­lak­tia.

Sedem­ročná Faith nikdy neroz­mýš­ľala o nasa­dení pro­tézy, až pokým sa nedoz­ve­dela, že si jednu takú môže sama navr­hnúť, ľahko ju nasa­diť a dokonca s ňou môže aj bicyk­lo­vať rých­los­ťou, o akej pred­tým ani nesní­vala.

Rie­še­nie ponúklo 3D štú­dio s náz­vom Build It Works­pace, ktoré učí ľudí pou­ží­vať high-tech tla­čiarne. Za jediný deň jej vytvo­rili pro­tézu a to dokonca v jej obľú­be­ných far­bách, ružo­vej, mod­rej a fia­lo­vej. “Je to skvelé!”, hanb­li­vým hla­som pove­dala Faith, keď stála v obklo­pení super výkon­ných počí­ta­čov.

Finálny pro­dukt bude výsled­kom roz­ras­ta­jú­cej sa tech­no­ló­gie, ktorá má spô­so­biť prie­lom v oblasti náh­rad­ných pro­téz“, hovorí Mark Lengs­feld, zakla­da­teľ štú­dia Build It Works­pace. Takéto náh­rady sú špe­ciálne vhodné najmä pre men­šie deti, ktoré rýchlo rastú a majú prob­lém s pou­ží­va­ním tých kla­sic­kých, kvôli ich váhe a veľ­kosti. Oproti kla­sic­kým pro­té­zam sú aj mno­ho­ná­sobne lac­nej­šie, keďže ich cena sa pohy­buje len okolo $50.

Áno, iba $50.

Je skvelé robiť takéto veci”, vyjad­ril sa Mark Lengs­feld na margo výroby plas­to­vej pro­tézy, ktorá váži iba nece­lého pol kilo­gramu. Lengs­feld a jeho 3 zamest­nanci skon­štru­ovali pomo­cou 3D tla­čiarne už rôzne pred­mety a to najmä pre ropné spo­loč­nosti. Umelá ruka pre Faith bola však prvá, ktorú vyro­bili.

Malé diev­čatko, ktoré sa v 3 rokoch učilo plá­vať a sur­fo­vať s jej otcom, už vie, čo urobí ako prvé, keď bude môcť konečne pou­ží­vať svoju novú ruku. “Jaz­diť na bicykli“, hovorí Faith s veľ­kým úsme­vom na tvári.

Zdroj:dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)