Vďaka Bio­podu si môžeš v obý­vačke vypes­to­vať svoj vlastný mini pra­les

Linda Cebrová / 8. júna 2016 / Startupy

Pľúca Zeme sa neus­tále zmen­šujú a spolu s nimi strá­came aj veľké množ­stvo rôz­nych živo­čí­chov. To pod­nie­tilo Jareda Wolfe-a k zostro­je­niu Bio­podu – mik­ro­klímy, vďaka kto­rej si doma bez námahy vypes­tu­ješ kúsok vlast­ného pra­lesa alebo odcho­váš vzácny druh plaza.

V roku 2014 sa sku­pina mla­dých fyzi­kov, inži­nie­rov a výskum­ní­kov roz­hodla zalo­žiť start-up s náz­vom Crop­Tech. Vďaka trans­for­má­cií naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií do praxe vytvo­rili hyd­ro­po­nic­ký sys­tém, ktorý sa postará o tvoju vnú­tornú a von­kaj­šiu záh­radu, ako aj o akvá­rium.

Pri záh­rad­kár­čení s Crop­Tech si určite ruky od hliny neza­špi­níš. Vďaka hyd­ro­po­nic­kej tech­no­ló­gií môžeš pes­to­vať rast­liny bez pôdy, iba za pomoci mine­rál­nych roz­to­kov vo vode. Takže tvoja rast­lina bude pri­jí­mať všetky potrebné živiny priamo z vody. Tá sa recyk­luje priamo v sys­téme, takže ušet­ríš vodu aj náklady.

cc

Tento plne auto­ma­ti­zo­vaný sys­tém má pri­tom viac fun­kcií ako švaj­čiar­sky nožík. Samoz­rej­mos­ťou je auto­diag­nos­tika, včasné dete­ko­va­nie poru­chy, pod­pora, ale aj sys­tém pod­pory života.

O tom, že Crop­Tech nie len jeden z mno­hých start-upov svedčí aj ich výhra v súťaži StartupAwards.SK 2014kate­gó­rii spo­loč­nosť. Úspe­chom je aj zís­ka­nie sil­ných spon­zo­rov, kto­rými sú Neulogy Ven­tu­res a Michal Tru­ban.

b

Na trh auto­ma­ti­zo­va­ných záh­ra­diek však dora­zila novinka s náz­vom Bio­pod a bude pre Crop­Tech sku­toč­nou kon­ku­ren­ciou. Poda­rilo sa jej roz­ví­riť vlny záujmu u ľudí po celom svete. A nie je sa čomu čudo­vať. Jej tvorca Jared Wolfe si na Kicks­tar­teri vypý­tal skrom­ných 30 000 dolá­rov, no nako­niec obdr­žal sluš­ných 40 000.

Tak ako aj pri Bio­Tech, aj tu môžeš pes­to­vať tak­mer čokoľ­vek. Od byli­niek či zele­niny cez kve­ti­nový záhon až po mini pra­les. V Bio­pode však náj­deš aj kla­sickú pôdu, do kto­rej si na začiatku zase­ješ tebou zvo­lené semienka. Od tohto momentu ti stačí len zapnúť apli­ká­ciu a zvo­liť druh rast­liny, ktorú chceš pes­to­vať.

biopod1

Appka ťa bude infor­mo­vať o život­nom cykle rast­li­niek, ukáže ti oča­ká­vanú dobu kvit­nu­tia, ale aj množ­stvo úrody. Na dlhé zimné večery určite dobre padne mož­nosť pozrieť si časoz­berné video rastu tvo­jich rast­lín a to dokonca v HD.

Tvorca Jared Wolfe sa veno­val vyše 20 rokov štu­do­va­niu ohro­ze­ných dru­hov žiab a ich bio­to­pov. Vo svo­jom pro­jekte na tieto malé živo­čí­chy, cit­livé na pro­stre­die, nemo­hol zabud­núť. Bio­pod vzni­kol za úče­lom ochrany ohro­ze­ných dru­hov drob­ných živo­čí­chov žijú­cich v pra­lese.

fr

Takže tento pro­jekt neslúži len na zjed­no­du­še­nie práce pri pes­to­vaní záh­radky. Bio­pod môže mať celo­spo­lo­čen­ský dosah. Vďaka regu­lo­va­nej mik­ro­klíme môže byť každý schopný vypes­to­vať si svoj kúsok pra­lesa a bez prob­lé­mov v ňom cho­vať aj ten naj­ná­roč­nejší druh živo­čí­cha a to priamo v obý­vačke.

zdroj:inhabitat.com, zdroj fotografií:croptech.com,inhabitat.com

Pridať komentár (0)