Vďa­ka Bio­po­du si môžeš v obý­vač­ke vypes­to­vať svoj vlast­ný mini pra­les

Linda Cebrová / 8. júna 2016 / Startupy

Pľú­ca Zeme sa neus­tá­le zmen­šu­jú a spo­lu s nimi strá­ca­me aj veľ­ké množ­stvo rôz­nych živo­čí­chov. To pod­nie­ti­lo Jare­da Wol­fe-a k zostro­je­niu Bio­po­du – mik­ro­klí­my, vďa­ka kto­rej si doma bez náma­hy vypes­tu­ješ kúsok vlast­né­ho pra­le­sa ale­bo odcho­váš vzác­ny druh pla­za.

V roku 2014 sa sku­pi­na mla­dých fyzi­kov, inži­nie­rov a výskum­ní­kov roz­hod­la zalo­žiť start-up s náz­vom Crop­Tech. Vďa­ka trans­for­má­cií naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií do pra­xe vytvo­ri­li hyd­ro­po­nic­ký sys­tém, kto­rý sa posta­rá o tvo­ju vnú­tor­nú a von­kaj­šiu záh­ra­du, ako aj o akvá­ri­um.

Pri záh­rad­kár­če­ní s Crop­Tech si urči­te ruky od hli­ny neza­špi­níš. Vďa­ka hyd­ro­po­nic­kej tech­no­ló­gií môžeš pes­to­vať rast­li­ny bez pôdy, iba za pomo­ci mine­rál­nych roz­to­kov vo vode. Tak­že tvo­ja rast­li­na bude pri­jí­mať všet­ky potreb­né živi­ny pria­mo z vody. Tá sa recyk­lu­je pria­mo v sys­té­me, tak­že ušet­ríš vodu aj nákla­dy.

cc

Ten­to plne auto­ma­ti­zo­va­ný sys­tém má pri­tom viac fun­kcií ako švaj­čiar­sky nožík. Samoz­rej­mos­ťou je auto­diag­nos­tika, včas­né dete­ko­va­nie poru­chy, pod­pora, ale aj sys­tém pod­pory živo­ta.

O tom, že Crop­Tech nie len jeden z mno­hých start-upov sved­čí aj ich výhra v súťa­ži StartupAwards.SK 2014kate­gó­rii spo­loč­nosť. Úspe­chom je aj zís­ka­nie sil­ných spon­zo­rov, kto­rý­mi sú Neulo­gy Ven­tu­res a Michal Tru­ban.

b

Na trh auto­ma­ti­zo­va­ných záh­ra­diek však dora­zi­la novin­ka s náz­vom Bio­pod a bude pre Crop­Tech sku­toč­nou kon­ku­ren­ci­ou. Poda­ri­lo sa jej roz­ví­riť vlny záuj­mu u ľudí po celom sve­te. A nie je sa čomu čudo­vať. Jej tvor­ca Jared Wol­fe si na Kicks­tar­te­ri vypý­tal skrom­ných 30 000 dolá­rov, no nako­niec obdr­žal sluš­ných 40 000.

Tak ako aj pri Bio­Tech, aj tu môžeš pes­to­vať tak­mer čokoľ­vek. Od byli­niek či zele­ni­ny cez kve­ti­no­vý záhon až po mini pra­les. V Bio­po­de však náj­deš aj kla­sic­kú pôdu, do kto­rej si na začiat­ku zase­ješ tebou zvo­le­né semien­ka. Od toh­to momen­tu ti sta­čí len zapnúť apli­ká­ciu a zvo­liť druh rast­li­ny, kto­rú chceš pes­to­vať.

biopod1

App­ka ťa bude infor­mo­vať o život­nom cyk­le rast­li­niek, uká­že ti oča­ká­va­nú dobu kvit­nu­tia, ale aj množ­stvo úro­dy. Na dlhé zim­né veče­ry urči­te dob­re pad­ne mož­nosť pozrieť si časoz­ber­né video ras­tu tvo­jich rast­lín a to dokon­ca v HD.

Tvor­ca Jared Wol­fe sa veno­val vyše 20 rokov štu­do­va­niu ohro­ze­ných dru­hov žiab a ich bio­to­pov. Vo svo­jom pro­jek­te na tie­to malé živo­čí­chy, cit­li­vé na pro­stre­die, nemo­hol zabud­núť. Bio­pod vzni­kol za úče­lom ochra­ny ohro­ze­ných dru­hov drob­ných živo­čí­chov žijú­cich v pra­le­se.

fr

Tak­že ten­to pro­jekt neslú­ži len na zjed­no­du­še­nie prá­ce pri pes­to­va­ní záh­rad­ky. Bio­pod môže mať celo­spo­lo­čen­ský dosah. Vďa­ka regu­lo­va­nej mik­ro­klí­me môže byť kaž­dý schop­ný vypes­to­vať si svoj kúsok pra­le­sa a bez prob­lé­mov v ňom cho­vať aj ten naj­ná­roč­nej­ší druh živo­čí­cha a to pria­mo v obý­vač­ke.

zdroj:inhabitat.com, zdroj fotografií:croptech.com,inhabitat.com

Pridať komentár (0)