Vďaka pro­jektu na Kicks­tar­teri bude dotlač knihy Ladi­slava Sut­nara.

Sketcher.sk: Michal Králik / 31. mája 2015 / Zaujímavosti

Kniha Visual Design in Action je jedna z najk­raj­ších kníh o moder­nom gra­fic­kom dizajne. Bola vytvo­rená rukou Ladi­slava Sut­nara a vytla­čená v roku 1961, je ozna­čo­vaná ako “stra­tený poklad”.

Sut­nar je jeden z naj­viac nedo­ce­ne­ných veli­ká­nov v dizajne. Znovu vytla­če­nie Visual Design in Action pomôže napra­viť túto chybu.” — Ste­fan Sag­me­is­ter, gra­ficý dizaj­nér, Sag­me­is­ter & Walsh

Nie­ktorí gra­fický dizaj­néri 20-teho sto­ro­čia sú cel­kom dobre známy aj dnes, a jed­ným z tých, ktorí pris­peli ku vzde­lá­va­niu o gra­fic­kom dizajne je český emig­rant Ladi­slav Sut­nar (1897 – 1976). Do USA pri­ces­to­val v roku 1939 a pri­nie­sol so sebou lásku ku komu­ni­kač­ným médiám a vytvo­ril celú dis­cip­línu, ktorú teraz voláme infor­mačný dizajn, vizu­ali­zá­cia dát.

Na vytvo­re­nie novej edí­cie potre­bu­jete sve­tový tím. Tím obsa­huje edi­to­rov, reno­mo­va­ných gra­fic­kých dizaj­né­rov akoS­te­ven Hel­ler, často oce­ňo­vaný dizaj­nér a fil­már Reto Caduff spolu s tla­če­ním a pro­dukč­nou opo­rou vyda­va­teľa Larsa Mül­lera.

Osobne sa už teším, keď bude kniha hotová, aby som si mohol čerstvé vyda­nie kúpiť a pre­štu­do­vať posols­tvo tohto sve­to­vého gra­fic­kého dizaj­néra.

Detaily na Kicks­tar­teri náj­dete tu!

8ed844f02d040f2b782bf429298d3d43_original

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)