Vďa­ka pro­jek­tu na Kicks­tar­te­ri bude dotlač kni­hy Ladi­sla­va Sut­na­ra.

Sketcher.sk: Michal Králik / 31. mája 2015 / Zaujímavosti

Kni­ha Visu­al Design in Acti­on je jed­na z najk­raj­ších kníh o moder­nom gra­fic­kom dizaj­ne. Bola vytvo­re­ná rukou Ladi­sla­va Sut­na­ra a vytla­če­ná v roku 1961, je ozna­čo­va­ná ako “stra­te­ný poklad”.

Sut­nar je jeden z naj­viac nedo­ce­ne­ných veli­ká­nov v dizaj­ne. Zno­vu vytla­če­nie Visu­al Design in Acti­on pomô­že napra­viť túto chy­bu.” — Ste­fan Sag­me­is­ter, gra­fi­cý dizaj­nér, Sag­me­is­ter & Walsh

Nie­kto­rí gra­fic­ký dizaj­né­ri 20-teho sto­ro­čia sú cel­kom dob­re zná­my aj dnes, a jed­ným z tých, kto­rí pris­pe­li ku vzde­lá­va­niu o gra­fic­kom dizaj­ne je čes­ký emig­rant Ladi­slav Sut­nar (1897 – 1976). Do USA pri­ces­to­val v roku 1939 a pri­nie­sol so sebou lás­ku ku komu­ni­kač­ným médiám a vytvo­ril celú dis­cip­lí­nu, kto­rú teraz volá­me infor­mač­ný dizajn, vizu­ali­zá­cia dát.

Na vytvo­re­nie novej edí­cie potre­bu­je­te sve­to­vý tím. Tím obsa­hu­je edi­to­rov, reno­mo­va­ných gra­fic­kých dizaj­né­rov akoS­te­ven Hel­ler, čas­to oce­ňo­va­ný dizaj­nér a fil­már Reto Caduff spo­lu s tla­če­ním a pro­dukč­nou opo­rou vyda­va­te­ľa Lar­sa Mül­le­ra.

Osob­ne sa už teším, keď bude kni­ha hoto­vá, aby som si mohol čerstvé vyda­nie kúpiť a pre­štu­do­vať posols­tvo toh­to sve­to­vé­ho gra­fic­ké­ho dizaj­né­ra.

Detai­ly na Kicks­tar­te­ri náj­de­te tu!

8ed844f02d040f2b782bf429298d3d43_original

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)