Vďaka tejto inte­rak­tív­nej mikine by deti mohli pre­stať visieť na počí­ta­čoch

Eva Takáčová / 29. septembra 2016 / Startupy

CHA­TEEE je hravý star­tup, ktorý sa zro­dil v Ružom­berku. Chce pri­niesť viac zábavy a fan­tá­zie do det­ských šat­ní­kov, a preto mikiny mení na ihrisko.

Mikiny CHA­TEEE sú navr­hnuté tak, aby okrem funkč­nosti a štý­lo­vosti deťom pomá­hali učiť sa zábav­nou for­mou, pod­po­ro­vali rast ich IQ a EQ a roz­ví­jali kre­a­ti­vitu.

Tím mla­dých nad­šen­cov pra­co­val na tomto kon­cepte 1,5 roka. Pôvodne vytvo­rili mikiny pre seba, len tak pre zábavu a nechá­vali si na nich odkazy. Po krát­kom čase pocho­pili, že tento pro­dukt by si zami­lo­vali aj deti a ich rodi­čia, ale aj školy a voľ­no­ča­sové zdru­že­nia.

Zbie­rali postrehy od všet­kých, kto­rých sa tento pro­dukt týka — od detí, rodi­čov, štu­dent­ských orga­ni­zá­cií, uči­te­ľov a zapra­co­vali ich do pro­duktu šitého na mieru det­skej fan­tá­zie. Mnoho rodi­čov pozná boje pri ran­nom oblie­kaní, a práve vďaka tejto mikine by si mohli ušet­riť aspoň tro­chu ner­vov.

1

Zdroj: indiegogo.com

Dali si zále­žať i na trvác­nosti a odol­nosti – čo je pri det­skom oble­čení mimo­riadne dôle­žité. Pou­žili špe­ciálne suché zipsy, ktoré vydr­žia pra­nie v práčke a, podľa slov výrob­cov, až 1000 nale­pení a odle­pení.

Nálepky pri­chá­dzajú v naj­rôz­nej­ších tva­roch a far­bách a nie­ktoré sú dokonca navr­hnuté deťmi. Kre­a­ti­vite sa medze nekladú – na per­so­na­li­zo­va­nie svo­jej mikiny môžu využiť naprí­klad obrázky roz­práv­ko­vých bytostí, zvie­rat či ovo­cia. Maxi­málny roz­let fan­tá­zie im ponú­kajú nálepky abe­cedy a prázd­nych komik­so­vých bub­lín, kde si flip­char­to­vou fixou môžu napí­sať alebo nakres­liť, čo len chcú.

2

Zdroj: indiegogo.com

Výrob­co­via mys­leli aj na sociálny roz­mer. Deti si medzi sebou môžu nálepky vymie­nať, ako si naša gene­rá­cia kedysi vymie­ňala pogy alebo céčka.

Sú nápo­mocné aj pri utu­žo­vaní vzťahu medzi deťmi a rodičmi. Môžu si spolu kres­liť, vytvá­rať hádanky či nechá­vať si odkazy, ktoré nútia deti pre­mýš­lať,” hovo­ria výrob­co­via na čele s Ale­šom Rau­šom.

Mikiny sú zábavné, štý­lové, edu­ka­tívne a čias­točne hand-made a zatiaľ je možné vybrať si zo 6 farieb. Základná cena je 26 USD za mikinu a dve nálepky, roz­ší­rený set s 15 nálep­kami by mal stáť 35 USD.

3-gifkosasa-srdce-fialova

Zdroj: indiegogo.com

Kam­paň na Indie­gogo bola spus­tená len včera. Budeme držať palce, aby sa tomuto milému nápadu poda­rilo dosiah­nuť svoj cieľ. Možno vďaka týmto miki­nám budú deti veno­vať menej času tab­letu a telke, ktoré im dik­tujú, čo si majú mys­lieť a nechajú vynik­núť svoju fan­tá­ziu a kre­a­ti­vitu.

Zdroj článku a obráz­kov: indiegogo.com, zdroj úvod­ného obrázku: indiegogo.com

Pridať komentár (0)