Vďa­ka tej­to inte­rak­tív­nej miki­ne by deti moh­li pre­stať visieť na počí­ta­čoch

Eva Takáčová / 29. septembra 2016 / Startupy

CHA­TE­EE je hra­vý star­tup, kto­rý sa zro­dil v Ružom­ber­ku. Chce pri­niesť viac zába­vy a fan­tá­zie do det­ských šat­ní­kov, a pre­to miki­ny mení na ihris­ko.

Miki­ny CHA­TE­EE sú navr­hnu­té tak, aby okrem funkč­nos­ti a štý­lo­vos­ti deťom pomá­ha­li učiť sa zábav­nou for­mou, pod­po­ro­va­li rast ich IQ a EQ a roz­ví­ja­li kre­a­ti­vi­tu.

Tím mla­dých nad­šen­cov pra­co­val na tom­to kon­cep­te 1,5 roka. Pôvod­ne vytvo­ri­li miki­ny pre seba, len tak pre zába­vu a nechá­va­li si na nich odka­zy. Po krát­kom čase pocho­pi­li, že ten­to pro­dukt by si zami­lo­va­li aj deti a ich rodi­čia, ale aj ško­ly a voľ­no­ča­so­vé zdru­že­nia.

Zbie­ra­li postre­hy od všet­kých, kto­rých sa ten­to pro­dukt týka — od detí, rodi­čov, štu­dent­ských orga­ni­zá­cií, uči­te­ľov a zapra­co­va­li ich do pro­duk­tu šité­ho na mie­ru det­skej fan­tá­zie. Mno­ho rodi­čov pozná boje pri ran­nom oblie­ka­ní, a prá­ve vďa­ka tej­to miki­ne by si moh­li ušet­riť aspoň tro­chu ner­vov.

1

Zdroj: indiegogo.com

Dali si zále­žať i na trvác­nos­ti a odol­nos­ti – čo je pri det­skom oble­če­ní mimo­riad­ne dôle­ži­té. Pou­ži­li špe­ciál­ne suché zip­sy, kto­ré vydr­žia pra­nie v práč­ke a, pod­ľa slov výrob­cov, až 1000 nale­pe­ní a odle­pe­ní.

Nálep­ky pri­chá­dza­jú v naj­rôz­nej­ších tva­roch a far­bách a nie­kto­ré sú dokon­ca navr­hnu­té deť­mi. Kre­a­ti­vi­te sa medze nekla­dú – na per­so­na­li­zo­va­nie svo­jej miki­ny môžu využiť naprí­klad obráz­ky roz­práv­ko­vých bytos­tí, zvie­rat či ovo­cia. Maxi­mál­ny roz­let fan­tá­zie im ponú­ka­jú nálep­ky abe­ce­dy a prázd­nych komik­so­vých bub­lín, kde si flip­char­to­vou fixou môžu napí­sať ale­bo nakres­liť, čo len chcú.

2

Zdroj: indiegogo.com

Výrob­co­via mys­le­li aj na sociál­ny roz­mer. Deti si medzi sebou môžu nálep­ky vymie­nať, ako si naša gene­rá­cia kedy­si vymie­ňa­la pogy ale­bo céč­ka.

Sú nápo­moc­né aj pri utu­žo­va­ní vzťa­hu medzi deť­mi a rodič­mi. Môžu si spo­lu kres­liť, vytvá­rať hádan­ky či nechá­vať si odka­zy, kto­ré nútia deti pre­mýš­lať,” hovo­ria výrob­co­via na čele s Ale­šom Rau­šom.

Miki­ny sú zábav­né, štý­lo­vé, edu­ka­tív­ne a čias­toč­ne hand-made a zatiaľ je mož­né vybrať si zo 6 farieb. Základ­ná cena je 26 USD za miki­nu a dve nálep­ky, roz­ší­re­ný set s 15 nálep­ka­mi by mal stáť 35 USD.

3-gifkosasa-srdce-fialova

Zdroj: indiegogo.com

Kam­paň na Indie­go­go bola spus­te­ná len vče­ra. Bude­me držať pal­ce, aby sa tomu­to milé­mu nápa­du poda­ri­lo dosiah­nuť svoj cieľ. Mož­no vďa­ka tým­to miki­nám budú deti veno­vať menej času tab­le­tu a tel­ke, kto­ré im dik­tu­jú, čo si majú mys­lieť a necha­jú vynik­núť svo­ju fan­tá­ziu a kre­a­ti­vi­tu.

Zdroj člán­ku a obráz­kov: indiegogo.com, zdroj úvod­né­ho obráz­ku: indiegogo.com

Pridať komentár (0)