Vďaka tejto stránke jed­ným kli­kom vyma­žeš z inter­netu tvoju online minu­losť

Linda Cebrová / 30. novembra 2016 / Tools a produktivita

Chceš vyma­zať tvoju exis­ten­ciu z inter­netu? Deseat.me ti pomôže.

Ak máš pocit, že je potrebné dať hrubú čiaru za tvo­jou online minu­los­ťou potom sa ti tento nový nástroj bude hodiť. Švéd­sky web ponúka nástroj, ktorý ti pomôže odstrá­niť tvoje online stopy na inter­nete a to klik­nu­tím na jedno tla­čidlo. Stránku s náz­vom Deseat.me, zalo­žili Wille Dahlbo spolu s obchod­ným par­tne­rom Linus Unne­bäc­kom.

Všetko, čo pre tento úkon potre­bu­ješ, je pri­hlá­se­nie sa k svojmu Google účtu. Sys­tém potom zhro­maždí na jed­nom mieste všetky účty, ktoré si si na inter­nete kedy vytvo­ril. Ihneď ti aj poskytne linky k daným účtom, vďaka kto­rým si ich budeš môcť všetky naraz alebo jed­not­livo vyma­zať, a tak za sebou zahla­diť všetky vir­tu­álne stopy. V pod­state jediná infor­má­ciu, ktorú stránke Deseat.me posky­tu­ješ je to, ktoré stránky si pra­ješ vyma­zať.

clean

zdroj obrázku:dailydot.com
Ak máš obavy o bez­peč­nosť, zakla­da­te­lia webu ťa ubez­pe­čujú, že súkro­mie a zabez­pe­če­nie dát pou­ží­va­te­ľov pova­žujú za extrémne dôle­žité. Jediné, čo stránka využíva je Google OAuth pro­to­col, to v praxi zna­mená, že nikto sa nemôže dostať k tvo­jím pri­hla­so­va­cím úda­jom účtov, ktoré pou­ží­vaš. V tejto fáze sa zdá, že Deseat.me má tro­chu obme­dzenú funkč­nosť, keďže fun­guje len s účtami, ktoré sú pre­po­jené s Goog­lom. Tak­tiež sa v nie­kto­rých prí­pa­doch môže stať, že stopy tvo­jej online minu­losti budú na nie­kto­rých webo­vých adre­sách stále k dis­po­zí­cií. Naprí­klad fotky vo Face­bo­oko­vom pro­file tvojho pria­teľa naďa­lej zostanú tam kde sú.

his

zdroj obrázka:imgur.com
Keď už sa defi­ni­tívne roz­hod­neš, že chceš z inter­netu odstrá­niť svoju onlie exis­ten­ciu, mal by si byť opatrný. Raz ich vyma­žeš a už nikdy sa k ním nas­päť nedos­ta­neš. Naďa­lej však zostanú u posky­to­va­te­ľov slu­žieb u kto­rých si mal v minu­losti vytvo­rené konto . Tak čo, si pri­pra­vený fun­go­vať v tvo­jom online živote s čis­tým ští­tom? Veľa ľudí zrejme prek­vapí na koľ­kých stov­kách weboch po sebe zane­chali ich vir­tu­álne otlačky. Over si aj ty, ako je na tom tvoje súkro­mie tu.

zdroj:iflscience.com zdroj titul­nej fotografie:thenextweb.com

Pridať komentár (0)