Vedci našli spô­sob, ako využiť veternú ener­giu zo stro­mov

Timotej Vančo / 14. november 2016 / Tech a inovácie

Využi­tie stro­mov aj na niečo iné, než len na pro­duk­ciu kys­líka? Ved­com sa poda­ril obdi­vu­hodný objav.

Pred­stav si svet plný lesov pro­du­ku­jú­cich všetku ener­giu, čo potre­bu­jeme. Tento sen sa môže sa stať sku­toč­nos­ťou s novou for­mou pro­duk­cie ener­gie z vetra. Tento spô­sob fun­guje na prin­cípe pre­meny pohybu stro­mov na čistú ener­giu. Táto tech­no­ló­gia je zalo­žená na pou­žití pie­zo­elek­tric­kého javu – nabitý elek­trický náboj, ktorý sa získa z vib­rá­cií aké­ho­koľ­vek náboja. Na základe reportu z Jour­nal of Sound and Vib­ra­tion, pohyb stro­mov, do kto­rých fúka vie­tor pro­du­kuje vib­rá­cie, ktoré môžu byť úspešne pre­kon­ver­to­vané do čis­tej ener­gie.

piezoelectricity-889x725

Foto: inhabitat.com

Štú­dia vytvo­rená ved­cami na uni­ver­zite v Ohio (Ohio State’s Labo­ra­tory of Sound and Vib­ra­tion Rese­arch) potvr­dila, že je možné pre­kon­ver­to­vať aké­koľ­vek vib­rá­cie v rôz­nych veľ­kos­tiach na pou­ži­teľnú elek­trickú ener­giu z pri­ro­dze­ného pohybu stro­mov. Pri­ro­dzená frek­ven­cia, je ako stena, ktorá absor­buje a pohl­cuje ener­giu vo vyso­kých frek­ven­ciách, ako malé vlne­nie vody, ktoré sa postupne zväč­šuje do veľ­kých kru­hov.

Celá štú­dia a myš­lienka je zalo­žená na vib­rá­ciách stromu, ktoré môžu byť dosia­hnuté tak­tiež rôz­nymi silami vetru. Vedci tes­to­vali tento nápad v ume­lých lesoch pou­ži­tím malých oce­ľo­vých nos­ní­kov v tvare písa­mena L, ktoré sú ovi­nuté s poly­vi­ny­li­dén­flu­ori­dom, čo je pie­zo­elek­trický mate­riál. Ved­com sa touto tech­no­ló­giou poda­rilo vypro­du­ko­vať 2 volty elek­tric­kej ener­gie.

reu_vigil1_2013

foto: harvardforest.fas.harvard.com

Pie­zo­elek­tri­cita môže byť vypro­du­ko­vaná z rôz­nych mate­riá­lov – z ťuka­nia do klá­ves­níc note­bo­okov až po ohý­ba­júci sa mra­ko­drap. Pre tých, kto­rých by to zau­jalo a chceli by niečo k tomuto vymys­lieť, už je paten­to­vaný spô­sob výroby ener­gie z ťuka­nia na klá­ves­nicu. Tak či onak, je to veľký krok vpred pri zís­ka­vaní elek­tric­kej ener­gie, a to dokonca zo stro­mov, ktoré v dneš­nej dobe vo veľ­kom vykl­ču­jeme. Takže po novom nám stromy okrem potreb­ného kys­líka budú pro­du­ko­vať aj elek­trinu.

Zdroj článku: inhabitat.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: inhabitat.com

Pridať komentár (0)